×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Oznam ohľadom slávenia bohoslužieb

  1. Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné slávenia bohoslužieb.
  2. Obmedzenie je 15m2 na jedného človeka, čo v našom kostole činí 32 miest na sedenie na vyznačených miestach.
  3. Test nie je povinný.
  4. Vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami.
  5. Zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
  6. Sväté omše budú bývať v obvyklom čase, ale nakoľko zostáva v platnosti zákaz vychádzania, nedeľná sv. omša o 20.00 hod. nebude!

Vyjadrenie subkomisie KBS pre bioetiku k stanovisku o.z. Lekárnici za život

Subkomisia pre bioetiku KBS sa zaoberala materiálom občianskeho združenia "Lekárnici za život". Materiál je vo viacerých podstatných morálnych hodnoteniach a odporúčaniach v priamom rozpore s Učiteľským úradom Katolíckej cirkvi. Materiál obsahuje mnohé vecné a odborné omyly tak z medicínskeho, ako aj z etického a teologického hľadiska...

Celé vyjadrenie subkomisie...

Rekonštrukcia fasády kostola

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práca by mala byť dokončená v auguste 2020. Cena diela s DPH bola odhadnutá na 246 559 €. Preto vás prosíme o vaše milodary na toto dielo. Milodary môžete posielať na náš farský účet. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!

Za mesiac marec ste prispeli na opravu fasády sumou 1 052,- €.

Farský účet: IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Rekonštrukcia fasády 1
Rekonštrukcia fasády 3

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika

Na základe GDPR sa doklady vydávajú iba osobám, ktorých sa týkajú alebo ich zákonným zástupcom, poprípade osobám s notársky overeným splnomocnením.

Ochrana osobných údajov

K sobášu

Ku krstu