×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu - 4.4.2021

1. Štúdium na RKCMBF UK a prihlášky do kňazského seminára

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave aj v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30. apríla 2021 podali prihlášku na RKCMBF UK. Bližšie informácie o spôsobe podania prihlášky sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk
Laickí absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, pastoračnej službe vo farnosti, duchovných redakciách masmédií, charitatívnych a humanitných ustanovizniach či v oblasti humanitárnej pomoci, organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

2. Poďakovanie

Za mesiac marec ste prispeli na opravu fasády sumou 1 052,- €. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!