Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu - 25.4.2021

1. Zbierka na seminár

Ako sme informovali, dnes je Nedeľa dobrého pastiera a okrem modlitieb za kňazské povolania sa koná pri sv. omšiach aj zbierka na náš bratislavský seminár. Za milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

2. Zákaz vychádzania

Keďže naďalej platí zákaz vychádzania po 20.00 hod., sv. omša o 20.00 hod. dnes nebude.

3. Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Koná sa v našej farnosti v utorok 27. apríla s týmto programom: po sv. omši o 7. 00 hod. vystavíme Sviatosť Oltárnu do 10.00 hod. a adorácia bude opäť pokračovať v čase 15.30-17.30 hod. O 17.30 hod. bude zakončenie a sv. omša.

4. Májové pobožnosti

Budú bývať takto: pondelok až sobota o 7.30 hod. spojené s ružencom a o 17.30 hod. spojené so sv. omšou, nedeľa o 12.00 hod. spojené so sv. omšou.

5. Zapisovanie na sv. omše

Na mesiac jún budeme zapisovať úmysly sv. omší v sobotu 1. mája.

6. Modlitby za farnosti našej arcidiecézy

Po Roku kňazov Bratislavskej arcidiecézy a modlitieb za nich pokračujeme od 10. marca modlitbami za farnosti Bratislavskej arcidiecézy. Prosím, aby ste tieto úmysly vkladali aj do svojich súkromných modlitieb. Rozpis jednotlivých farností nájdete na adrese: Program_modlitieb_za_farnosti_BA_arcidiecezy.pdf (abuba.sk)

7. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom a Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Bližšie informácie o akciách, ktoré organizujú Misionári Saletíni so spolupracovníkmi nájdete na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Evanjeliá týchto veľkonočných nedieľ nám ohlasujú ako nás Cirkev chce priviesť do úzkeho osobného vzťahu k Ježišovi a jeho prostredníctvom k nebeskému Otcovi. Za týmto cieľom nám dáva aj dnes čítať prekrásne evanjelium, v ktorom Pán hovorí o sebe: ''Ja som vinič, vy ste ratolesti.'' Podobenstvu veľmi dobre rozumeli Ježišovi súčasníci, pretože žili v krajine ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 9.5.
6. veľkonočná nedeľa
Utorok - 11.5.
Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 12.5.
Svätých Nerea a Achila, mučeníkov
Svätého Pankráca, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 13.5.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Piatok - 14.5.
Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Evanjeliá týchto veľkonočných nedieľ nám ohlasujú ako nás Cirkev chce priviesť do úzkeho osobného vzťahu k Ježišovi a jeho prostredníctvom k nebeskému Otcovi. Za týmto cieľom nám dáva aj dnes čítať prekrásne evanjelium, v ktorom Pán hovorí o sebe: ''Ja som vinič, vy ste ratolesti.'' Podobenstvu veľmi dobre rozumeli Ježišovi súčasníci, pretože žili v krajine ...
Celá homília ...