Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

17. nedeľa v období „cez rok“ – v roku B

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Jn 6, 1-15

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Medzi krásne a oceňované vlastnosti človeka patrí štedrosť. Dokáže ju mať však iba ten, kto si váži blížneho. Táto vlastnosť mu spôsobuje radosť. Opakom štedrosti je sebectvo a chamtivosť. Taký človek nevidí nikoho iba seba, pričom sa podobá správaniu boháča, o ktorom píše evanjelista Lukáš: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj! Ale Boh mu povedal: Blázon!
Čítal som príbeh o žene, ktorá mala syna a ten pri havárii utrpel úraz na nohe. Hoci mala veľa peňazí, ale bola neskutočne skúpa, nechcela synovi platiť liečbu, preto hľadala nemocnicu, ktorá by liečila zadarmo, tzv. sociálne prípady. Hľadaním tak naťahovala čas, až synovi museli nohu amputovať. O niekoľko mesiacov zomrela na infarkt, lebo sa v predajni rozčúlila, že predavačka jej vydala o niekoľko centov menej, hoci to neurobila vedome. Naša reakcia iste bude pohoršlivá a odsúdime správanie onej ženy. Ale doznajme si, koľko egoizmu a sebectva je aj v našom živote?
Pozrime sa na Ježiša z dnešného evanjelia. Putujú k nemu zástupy, pozorne ho počúvajú a on postrehne na nich únavu a z nej plynúci hlad. Dáva im chlieb a ryby, aby sa všetci nasýtili. Každému sa ujde, dokonca ešte zvýši. Taký štedrý, láskavý a dobrý je Ježiš k tým, ktorí prichádzajú za ním.
Celý Starý zákon bol zameraný na Mesiáša. Človek Starého zákona veril, že v mesiášskych časoch bude hojnosť všetkého. Proroci to obrazne opisovali a v príchode Mesiáša videli naplnenie všetkých túžob. Skôr však očakávali a dúfali hmotné dobrá.
Keď však prišiel Mesiáš, všetkým dal pocítiť dobrotu Boha. V nazaretskej synagóge hovorí: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Z týchto slov jasne vyplýva radosť a štedrosť, ktorými nás zahŕňa. Potvrdzuje to aj evanjelista Lukáš, ktorý píše: Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme.
Keď listujeme evanjeliá nachádzame v nich potvrdenie týchto slov. Mýtnik Levi či Zachej pocítili Pánovu dobrotu a štedrosť. A hoci boli bohatí, po spoznaní Pána, všetko prestalo mať pre nich cenu, lebo Ježiš ich obohatil svojimi duchovnými darmi. Jeho štedrosť pocítili aj mnohí bezmenní slepci, malomocní, cudzoložníci či manželia z Kány Galilejskej, ktorých životný príbeh je v evanjeliách opísaný. Keď si túto skutočnosť uvedomil apoštol Pavol, napísal Efezanom: Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Niekto by však mohol namietať, že síce hovoríme o Božej štedrosti, ale potom prečo ju nepociťujú všetci ľudia žijúci na zemi? Prečo niektorí sa majú tak dobre, že nevedia, čo s majetkom a iní zomierajú od hladu? Odpoveď nám dáva Pán cez apoštolov: Vy im dajte jesť! Iste zostaneme prekvapení s otázkou na perách: My? A ako? Pozrite, Boh stvoril svet i človeka a dal mu správu nad ním. Keby ľudia využívali správne tie hodnoty, ktoré majú, nik by nehladoval a každý by žil dôstojne. To, že niektorí hladujú, je naša vina a nie Božia, my sme narobili neporiadky, nie Boh. Veľmi výstižne to povedal svätý Bazil (330-379): Musí sa povedať, že časné dobrá, ktoré Boh dáva človeku, sú síce jeho, čo do vlastnenia, ale čo do užívania nemajú byť jeho, ale aj iných, ktorých z nich možno vydržiavať z toho, čo im zvyšuje. Ak vyznávaš, že časné dobrá si dostal od Boha, či on je nespravodlivý, keď rozdeľuje veci rovnako? Prečo ty oplývaš a iný žobre? Je to chlieb hladného, ktorý máš, sukňa nahého, ktorú schovávaš zamknutú, topánka bosého, ktorá u teba plesnivie, peniaz núdzneho, ktorý máš zakopaný.
Teraz si povieme: Dobre, ale čo máme my robiť? V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že máme byť prostriedkami, cez ktoré Boh zjavuje svoju dobrotu a štedrosť ako ju prejavil cez svojho Syna. Zadívajme sa teda na neho a snažme sa ho napodobňovať, lebo: On, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.
Aj my sme bohatí na hmotné aj duchovné dobrá a podľa Ježišovho vzoru sa staňme chudobnými. Odstráňme sebectvo a chamtivosť, lebo cez nás chce šíriť svoju dobrotu a lásku. Ak má dnes Kristus pomôcť ľuďom tak ako pred 2000 rokmi na púšti, je potrebné, aby sme svoje kresťanstvo žili. A začnime už dnes.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco