×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Štatistické dáta – 2020

Čo hovoria matriky

Krsty11 o 9 menej ako minulý rok
Sobáše10 o 7 menej ako minulý rok
Sväté prijímaniaokolo 25 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnici z roku 20191 636,19
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.202033 885,33
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.202032 813,15
Zostatok vo farskej pokladnici1 072,18
Zostatok na bežnom účte z roku 2019193 081,24
Príjem na bežný účet k 31.12.202032 840,05
Pôžička z ABÚ100 000,00
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2020309 135,96
Zostatok na bežnom účte16 785,33

Duchovný život vo farnosti v roku 2020

Duchovný program na rok 2021

Práce na fasáde kostole

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práce si doposiaľ vyžiadali 306 266,71 €. Opravila sa fasáda z troch strán kostola, vykonali sa klampiarske práce, vyčistili sa veže a vykonali sa práce na ochranu stavby pred holubmi. Akonáhle to počasie dovolí, bude opravená fasáda aj zo strany NR SR, schody do kostola a sokel. Na tieto práce si budeme musieť zobrať novú pôžičku z ABÚ. Preto naďalej prosíme o milodary na toto dielo. Šekové poukážky s číslom účtu sú na stojane pod Katolíckymi novinami, a aj na našej webovej stránke.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí Vdp. kaplánovi Tomášovi Kramplovi, otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti, ale aj kňazom, ktorí sú ochotní vypomôcť v duchovnej či pastoračnej službe – Vdpp. Pavlovi Mikulovi a Stanislavovi Sabolovi. Úprimná vďaka ďalej patrí pánovi kostolníkovi, organistom pp. Petrovi Seleckému a Marekovi Jankovi, dirigentom a spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí vašu štedrosť, lásku a ochotu!