×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Štatistické dáta – 2021

Čo hovoria matriky

Krsty23 o 12 viac ako minulý rok
Sobáše7 o 3 menej ako minulý rok
Deti na náb. vých.421
Sväté prijímaniaokolo 20 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnici z roku 20201 587,20
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.202133 281,07
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.202134 272,89
Zostatok vo farskej pokladnici595,38
Zostatok na bežnom účte z roku 202016 781,68
Príjem na bežný účet k 31.12.202121 971,24
Výdaj z bežného účtu k 31.12.202121 851,65
Zostatok na bežnom účte16 901,27

Duchovný život vo farnosti v roku 2021

Duchovný program na rok 2022

Práce v kostole

Urobili sme bleskozvod, ktorý bol súčasťou opravy fasády v hodnote 12 901,-€.

Program prác na rok 2022

Stále nám zostáva dokončiť opravu fasády kostola zo strany NRSR. Hodnota zvyšných prác je cca 45-50 tisíc eur aj s DPH. S týmito prácami súvisí aj oprava schodiska do kostola a zároveň sokla pri vstupe do kostola. Keďže pôžičku z ABÚ už nemôžeme pýtať, nakoľko v prvej fáze opravy sme si požičali 100 tisíc eur, máme snahu osloviť sponzora, poprípade sponzorov, pričom budeme vďační za každú pomoc.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí Vdp. kaplánovi Tomášovi Kramplovi, otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti, ale aj kňazom, ktorí sú ochotní vypomôcť v pastoračnej službe – Vdpp. Pavlovi Mikulovi, Jozefovi Krajčimu a Stanislavovi Sabolovi. Úprimná vďaka patrí aj pánovi kostolníkovi, organistom pp. Petrovi Seleckému a Marekovi Jankovi, dirigentom a spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády sú ochotní pomôcť, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí vašu štedrosť, lásku a ochotu!