Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Dejiny speváckeho zboru kostola trinitárov

Náš kostolný zbor už druhé storočie účinkuje pri svätých omšiach a obradoch. Hoci vo farskej kronike nejestvujú presné záznamy, kedy zbor vznikol, kedy vystupoval, aký repertoár predvádzal a kto ho viedol, napriek tomu podľa istých údajov je nepochybné, že určite účinkoval už v devätnástom storočí. V niektorých partitúrach latinských figurálnych omší, ktoré ešte aj dnes používame, nachádzame údaje o prvých uvedeniach skladieb pred rokom 1900 a z týchto záznamov je takisto potvrdené, že na prelome storočí bol regenschorim v našom kostole trinitárov Ferdinand Kitzinger.
Ďalšie overené údaje o zbore máme iba zo svedectiev pamätníkov. A tak vieme, že po Prvej svetovej vojne dirigenta Kitzingera vystriedala pani Helena Holubová, ktorá hrávala na organe a súčasne aj dirigovala do roku 1956, keď do funkcie organistu nastúpil prof. Alojz Rosa a dirigentmi boli prof. Ladislav Schleicher (súčasne bol dirigentom zboru Salvator, ktorý účinkoval v jezuitskom kostole) a neskôr Július Šovčík. Od roku 1969 sa hlavným dirigentom stal Peter Čačko, ktorému stabilne vypomáhal okrem J. Šovčíka aj Marián Bulla (do roku 2008) a niekoľko rokov zbor sporadicky dirigoval aj dirigent Opery SND Martin Mázik.
Od jesene roku 2007 sa hlavným dirigentom stal Ján Miškovič, absolvent VŠMU, žiak prof. Ladislava Slováka, ktorý bol niekoľko rokov aj dirigentom Novej scény v Bratislave. Od toho času prestal na latinských omšiach účinkovať organista A. Rosa a novým organistom sa stal Martin Bako, poslucháč VŠMU – odbor organ.
Náš „trojičný“ zbor sa celkom iste zapíše do dejín najmä tým, že bol jediným bratislavským kostolným spevokolom, ktorý pravidelne každú nedeľu pri latinskej omši o 9. hod. (výnimkou boli len tzv. pracovné nedele, keď sa kvôli kumulácii voľných dní presunulo nedeľné voľno na iný pracovný deň) i vo sviatky (Vianoce, Nový rok) účinkoval počas celých štyridsať rokov komunistickej ateistickej vlády.
Repertoár zboru je veľký a pestrý – každoročne ho tvorí asi štyridsať rôznych latinských omší a ešte väčšie množstvo iných skladieb - introitov, vložiek na offertórium, či na communio a na záver omše. Sú to gregoriánske spevy, ktoré pochádzajú spred roku 1000, ako aj skladby, ktoré vznikli od 16. storočia podnes. Z autorov týchto skladieb spomenieme aspoň Giovanniho P. Palestrinu, Claudia Monteverdiho, Suriana, Hansa Lea Hasslera, Antonia Lottiho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Františka Xavera Brixyho, Franza Schu-berta, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Antonína Dvořáka, Licinia Reficeho, Zoltána Kodálya, Mikuláša Schneidra-Trnavského a Jozefa Rosinského.
Speváci zboru boli, či sú aj členmi iných telies – Slovenského filharmonického zboru, Speváckeho zboru mesta Bratislavy, Salvatoru, Lúčnice, Speváckeho zboru Technik, Miešaného zboru bratislavských učiteľov, Cantusu a ďalších. So zborom veľa ráz spievali sólisti Opery SND dr. Gustáv Papp, či Peter Mikuláš, niekoľko rokov bol členom zboru aj šéfdirigent Slovenskej filharmónie prof. Ladislav Slovák. Žiaľ – priemerný vek zboru sa jednostaj zvyšuje. Dnes je v zbore niekoľko spevákov – osemdesiatnikov, dokonca aj náš sólista a opora tenoru Ing. Mikuláš Slovák sa dožíva vo februári 2008 osemdesiatich troch rokov. Zbor veľmi potrebuje mladých spevákov, novú hlasovú krv, aby mohol pokračovať v dlhoročnej tradícii dobrými výkonmi.

Informácie o speváckom zbore kostola trinitárov

Pravidelní návštevníci latinských omší v kostole trinitárov vedia, že každú nedeľu a vo sviatok o 9. hodine sa o duchovnú hudbu stará spevácky miešaný zbor. Žiaľ, priemerný vek spevákov neustále stúpa. Do jednotlivých hlasov by sa žiadala mladá krv, noví mladí členovia, ktorí by prevzali štafetu od starších – väčšina z nich má už pomaly sedem krížikov, ba niektorí už aj osem.
Nechceli by sme svoje ambície a umelecké ciele redukovať, ale už niektoré skladby predvádzame len s vypätím všetkých síl a v strese, takže postupne budeme musieť meniť dramaturgiu nášho programu a trocha zľaviť z náročnosti, pokiaľ sa nenájdu kvalitné mladé spevácke posily.
Obdobie pôstu a Veľkej noci je veľkou previerkou možností a síl zboru. Mužský zbor už tradične predvedie pašie (v starom štýle) na Kvetnú nedeľu i na Veľký piatok, vtedy zaznejú aj lamentácie – Náreky proroka Jeremiáša. Celý zbor v tomto období spieva skvosty hudobnej literatúry – Palestrinova skladba Popule meus, gregoriánska sekvencia Victimae paschali, či záverečná skladba druhej časti Händlovho oratória Mesiaš – známe Alleluja. Niektorí členovia zboru budú na Veľkonočnú nedeľu spievať nielen Schubertovu omšu v našom kostole, ale sú pozvaní vypomôcť aj do konkatedrály - dómu sv. Martina, kde o 10.30. hod. v podaní „Kirchenmusikvereinu“ zaznie orchestrálna Omša C-dúr Ludwiga van Beethovena.
30. marca uplynie 100 rokov od narodenia nášho dirigenta prof. Ladislava Schleichera. Pri tejto príležitosti náš zbor predvedie jeho OMŠU PÁPEŽA JÁNA XXIII., ktorú zložil na počesť tohto arcipastiera a Druhého vatikánskeho koncilu. Jednotlivé časti omše majú štýl rôznych období. Túto omšu ešte za života autora nacvičil a niekoľko ráz dirigoval Peter Čačko, ktorý pripravuje aj toto predvedenie.
Ešte do prázdnin plánujeme rozšíriť aj repertoár skladieb východného obradu, keďže doteraz uvádzané staroslovienske otčenáše P. I. Čajkovského, N. Rimského-Korsakova, Ch. Michajlova i R. Tovačovského majú u našich veriacich výborný ohlas.
V mesiaci máji uvedieme omšu Johannesa Schweitzera Missa in honorem Beatae Mariae Virginis – opus 14 – pre sóla, miešaný zbor a organ, ktorú podľa zápisu v omšovej partitúre náš spevokol za dirigovania Ferdinanda Kitzingera v premiére uviedol 4. júna 1900, teda pred 108 rokmi. Niektoré nami uvádzané skladby boli premiérované naším zborom – podľa zápisov v partitúrach – ešte v deväťdesiatych rokoch 19. storočia.

Storočnica prof. Ladislava Schleichera

Cirkevný spevokol kostola trinitárov v Bratislave si v nedeľu 30. marca 2008 pri latinskej svätej omši, ktorú slúžil vdp. Mgr. Ján Adamus, pripomenul storočnicu svojho bývalého dirigenta prof. Ladislava Schleichera (nar. 30. marca 1908), ktorý počas svojho dlhého plodného života (zomrel 17. januára 1999) viedol aj zbory v jezuitskom (Salvator), františkánskom a blumentálskom kostole. Bol dlhoročným predsedom Spoločnosti F. Liszta a vyučoval na gymnáziu a pedagogických školách. Organizoval aj prehliadky zborového spevu.
Na storočnicu zaznela jeho Missa papae Joannis, ktorú zložil v roku 1966 na počesť pápeža Jána XXIII. a Druhého vatikánskeho koncilu. Jednotlivé časti omše sú komponované v rôznych štýloch – od východnej liturgie a A. Grečaninova, cez J. Halévyho, G. Palestrinu po G. B. Pergolesiho.
Túto omšu v podaní sólistov, miešaného zboru a organu za dirigovania Petra Čačku si vypočuli asi dve stovky účastníkov, vrátane autorovej manželky Márie. Osobitnou modlitbou a spevom si prítomní uctili nedožité jubileum prof. L. Schleichera aj v krypte kostola, kde je uložená urna s jeho popolom.
Záujemcovia o cirkevný spev v našom kostolnom zbore hláste sa u hlavného dirigenta Jána Miškoviča. Skúšky sú vždy v utorok večer o 19. hod. v evanjelizačnom dome QUO VADIS.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, že najlepšími kritikmi sme vtedy, keď si „do parády“ zoberieme iných ľudí. Dokážeme na nich nájsť snáď aj také chyby, ktoré ani nemajú. Dnes opäť máme chuť kritizovať, samozrejme, nie seba, ale apoštolov. Poukážeme na ich slabú, kolísavú vieru alebo lepšie povedané, neveru. Lenže na to má právo jedine Kristus a my máme povinnosť podrobiť kritike ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, že najlepšími kritikmi sme vtedy, keď si „do parády“ zoberieme iných ľudí. Dokážeme na nich nájsť snáď aj také chyby, ktoré ani nemajú. Dnes opäť máme chuť kritizovať, samozrejme, nie seba, ale apoštolov. Poukážeme na ich slabú, kolísavú vieru alebo lepšie povedané, neveru. Lenže na to má právo jedine Kristus a my máme povinnosť podrobiť kritike ...
Celá homília ...