Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. nedeľa v období „cez rok“- rok A

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1- 12a

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Niektoré texty tak dobre poznáme, že by sme ich dokázali citovať aj keby nás niekto zobudil o polnoci. Pamätáme si ich zo školy, zo skúšok, alebo sme ich kdesi čítali, a tak nás oslovili, že sa na ne nedá zabudnúť.
Aj dnešné evanjelium, ktoré predstavuje časť Ježišovho kázania na Hore, osem blahoslavenstiev, patrí k najznámejším a najcitovanejším textom Nového zákona. Jazykovedci sa stále pokúšajú o čo najvýstižnejší preklad, politici s blahoslavenstvami často polemizujú, ale sa na ne aj odvolávajú. Kresťania sa nimi chvália, lebo poukazujú, aké krásne je ich náboženstvo.
Na amerického prezidenta Trumana zostala vo svete dvojaká spomienka. Vedel svoje prejavy poprepletať citátmi z Biblie, napríklad: Keby sa celý svet riadil zásadami Horského kázania, stal by sa rajom. Druhá spomienka dokazuje, že sám sa nimi neriadil – bol to prvý prezident v histórii ľudstva, ktorý dal príkaz na zhodenie atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki.
Bohužiaľ, takí sú aj niektorí kresťania-katolíci, ktorí na jednej strane sa honosia Kristovým učením a chvália sa, ako ho dobre poznajú, ale v praktickom živote ho vôbec nepoužívajú. Uspokojujú sa s Desatorom, ale ako sami tvrdia, Blahoslavenstvá pre nich nie sú, lebo tie sú určené ľuďom, ktorí sa rozhodli pre vyšší, dokonalejší duchovný život. Do tejto skupiny zaraďujú kňazov a rehoľníkov. Ježiš však iste nemal takúto predstavu, lebo ako Desatoro bolo dané Mojžišovi na hore Sinaj, tak vystupuje na Horu aj Ježiš a dáva nový, záväzný zákon pre tých, ktorí chcú byť jeho učeníkmi. Zachovávanie Desatora je predpokladom, že človek bude považovaný za slušného jedinca, zachovávanie Blahoslavenstiev je podmienkou, aby sa človek mohol považovať za kresťana.
Ale buďme úprimní: Ovládame Blahoslavenstvá tak, ako Desatoro? Vieme ich naspamäť? Rozumieme im? Skúsme si ich v krátkosti priblížiť:
Blahoslavení chudobní v duchu… Ako často je toto blahoslavenstvo na posmech, že sem patria hlúpi, nevzdelaní, primitívni ľudia! Akí ľudia sem teda patria? Tí, ktorí oplývajú bohatstvom vnútorného života, ktorí sa dokážu oslobodiť od hmotného bohatstva, aby zveľaďovali v sebe duchovné bohatstvo. Blahoslavenstvo neznamená, že Kristus a Cirkev nariaďujú chudobu, ale chcú, aby ľudia nezávideli bohatstvo a úspech iným a uspokojili sa s tým, čo vlastnia. Dejiny nás učia, že aj bohatý človek môže byť chudobným, ak dokáže správne narábať s majetkom. Spomeňme aspoň sv. Alžbetu, Don Boska, Štefana Uhorského…
Blahoslavení plačúci… Ježiš iste nemyslel na ufňukaných ľudí, ale na tých, ktorým sa deje krivda a nik sa ich nezastane. Sem patria najmä siroty, starí, chorí a opustení ľudia. Ale myslel aj na tých, ktorí oplakávajú svoje hriechy. Spomeňme aspoň Petra, Máriu Magdalénu, Zacheja, Léviho…
Blahoslavení tichí… Má to byť vari oslava slabošstva a pasivity? Ježiš svojím nasledovníkom ukladá miernosť, ktorá je trpezlivá a vytrvalá. Veď sami vyhľadávame ľudí s miernou a priateľskou povahou, a utekáme od tých, ktorí sa neustále hádajú, sťažujú a znepríjemňujú iným život.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti… Tomu blahoslavenstvu náš národ veľmi dobre rozumie, lebo zažil dosť útlaku, nespravodlivosti, a napriek tomu sa našli mnohí, ktorí celý život zasvätili boju za spravodlivosť a slobodu. Kristus vlastne blahoslaví všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa usilovali o svet bez sporov, vojen a o dobré spolužitie ľudí a národov.
Blahoslavení milosrdní… Niet vari človeka, ktorý by toto blahoslavenstvo nechápal, ale je problém s jeho plnením. Iste, že milosrdenstvo všetci chceme prijímať – od Boha i od ľudí – ale rozdávať ho, už je problém. Milosrdný v Ježišových očiach je ten, kto sa nepomstí, vie odpúšťať, má dobré srdce a dokáže pomôcť tým, ktorí to potrebujú, a aj odpustiť tým, ktorí sa proti nemu previnili.
Blahoslavení čistého srdca… Sú to ľudia, ktorých duša je plná Božej milosti, ľudia, ktorí pravidelným pristupovaním k sviatostiam bojujú proti hriechu a túžia byť silní v pokušení. Aj tu máme krásne vzory svätcov Márie Goretti, Dominika Savia…, ktorí mali úctu k ľudskému telu a považovali ho za chrám Ducha Svätého.
Blahoslavení, tí čo šíria pokoj… Už keď sa Kristus narodil, anjeli spievali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Nemôže byť človekom dobrej vôle ten, kto stále vyvoláva hádky a konflikty, ale ten, kto svojím životom šíri myšlienky pokojného spolunažívania, lásky, vzájomného odpustenia a dobrých medziľudských vzťahov. Ako dobre nám padne stretnúť takého človeka a pobudnúť pri ňom!
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť… V dejinách ľudstva bolo a je množstvo ľudí, ktorí trpeli pre vieru v Krista a Cirkev. Na ich adresu však Ježiš hovorí: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Ježiš jasne hovorí, že ten, kto chce byť jeho učeníkom, musí počítať aj s nepríjemnosťami, ktoré sú s tým spojené. Či nie často ľudia, ktorí sú nám najbližší, vysmievajú sa z našej viery, považujú nás za spiatočníkov a hlupákov? Aj nám teda patria Ježišove slová: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Dejiny nás učia, že križiacke vojská, ktoré chceli oslobodiť Svätú zem z rúk mohamedánov, boli porazené 5. júla 1187 práve pod Horou blahoslavenstiev. Križiaci si priznali porážku a dôvodili ju tým, že nežili podľa Ježišových blahoslavenstiev.
Dejiny sa opakujú a poučujú aj nás – len ak budeme žiť podľa Ježišových blahoslavenstiev, zvíťazíme nad zlom a dosiahneme nebeské kráľovstvo. Pouvažujme v dnešnú nedeľu, ako ich žijeme a v nastávajúcom týždni sa usilujme podľa nich konať.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín