Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

5. nedeľa „cez rok“ – rok C

    Keď Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1- 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Sme radi, keď nás niekto potrebuje a pozýva k spolupráci. Boh tiež volá každého z nás, aby vo svete ohlasoval a uskutočňoval jeho plán. V tomto zmysle môžeme povedať, že nás Boh potrebuje, že sme preň dôležití.
Dnešné čítania zo Svätého písma nám pripomínajú dve povolania. Povolanie Izaiáša za proroka a povolanie Petra za apoštola. Silu povolania si uvedomuje aj Pavol, ktorý Korinťanom píše: Veď ja som najmenší z apoštolov. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna.
Dokonca ani Ježiš nepôsobil sám, ale zhromaždil okolo seba spolupracovníkov. Nielenže potreboval ich pomoc, ale ich prijal do svojej školy, aby sa učili, ako majú pokračovať v diele spásy, keď fyzicky opustí tento svet. Pomoc, ktorú apoštoli Ježišovi preukázali, bola často iba symbolická, ale pre šírenie Božieho kráľovstva dôležitá. Dnes sme počuli, ako požiadal Petra, aby trocha odrazil lodičku od brehu, aby ho ľudia mohli lepšie počuť. Inokedy apoštolov vyzval, aby nakŕmili ľudí a z tých málo potravín, ktoré mali, zázračne nasýtil zástupy. Po skončení trojročnej školy však tieto maličkosti prerástli v najväčší príkaz: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Ježiš je činný aj dnes, aj keď sa nám možno zdá, že v našom svete je Božia vec malá a slabá. Lenže to nie je vina Božia, ale naša, lebo my, jeho učeníci, neplníme si svedomito poslanie, ktoré nám dal. Naším poslaním je pracovať pre Božie kráľovstvo, dať Bohu k dispozícii svoje slabé a nedokonalé sily.
Možno sa spýtame, na akom mieste Boh povoláva človeka k spolupráci. Prvé, čo nás napadne, je kostol. Je to pravda, veď aj povolanie Izaiáša sa udialo v chráme. Chrám je najdôstojnejším miestom, sme u Pána v jeho dome, tam môžeme počúvať jeho slovo a prežiť hlboký náboženský zážitok. Lenže na svete niet žiadneho miesta, kde by sme sa pred Bohom skryli, a teda niet miesta, kde by nás Boh nemohol pozvať k spolupráci. Petra pozval z pracoviska, matku Terezu z kláštora, Ignáca od vojska… Keď si prečítame životopisy svätcov, vidíme, že to neboli vynikajúci jedinci, nadaní a svätí. Lebo keby Pán povolával iba takých ľudí, mohli by sa všetci vyhovárať na svoju nedokonalosť, nevedomosť, hriešnosť a čakali by, že poslanie, ktoré im bolo zverené, urobí za nich niekto iný, schopnejší a vhodnejší. Preto Pán povoláva všetkých bez rozdielu, teda aj nedokonalých, aj nevedomých, aj hriešnych… Práve pri ňom si majú uvedomiť svoju slabosť a pocítiť strach, bázeň a hrôzu, lebo ani proroci a apoštoli neboli výnimkou. Ak sme neprežili pri stretnutí s Bohom zdesenie nad svojou nedokonalosťou, tak sme sa s ním nestretli.
Všimnime si zdesenie u Izaiáša: Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Pána zástupov. Pavol o sebe píše: Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. A Peter po zázračnom rybolove volá: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny!
Uvedomením si hriešnosti sa naše povolanie nekončí, práve naopak, začína. Človek zotrvávajúci v hriechu však nemôže pre Božiu vec urobiť nič veľké, preto sa musí očistiť a posvätiť. Omilostení kajúci hriešnici častokrát urobili pre Božie kráľovstvo omnoho viac ako pokryteckí svätuškári. Dramaticky je táto skutočnosť opísaná u proroka Izaiáša. Tak, ako kňazi brali z oltára žeravé uhlie, ako znak očisty a posvätenia, tak vo videní urobil Izaiášovi aj jeden z anjelov a žeravým uhlíkom sa dotkol jeho perí. Bolo to znamenie, že jeho ústa sú očistené od hriechov, ktoré prorok vyznal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený! Podobne urobil aj Ježiš, ktorý po Petrovom vyznaní mu prisľúbil: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.
Istá stredná škola na západe USA dlhodobo zápasila s nedostatkom financií. Budova bola ošarpaná, učiteľské platy nízke. Jedného dňa do školy prišiel muž, ktorý pochádzal z toho kraja. Vonku zbadal nejakého údržbára, ktorý natieral múrik farbou. Spýtal sa, kde by mohol nájsť riaditeľa školy. Ak prídete na poludnie, určite ho nájdete v jeho kancelárii, znela odpoveď. Prišiel teda na poludnie a s prekvapením zistil, že riaditeľom je muž, ktorého považoval za údržbára. O pár týždňov neskôr dostal riaditeľ list, v ktorom bol šek na značnú sumu. Darcom bol rodák z tohto kraja. Bol oslovený postojom riaditeľa, ktorý sa usiloval urobiť aj to, čo mu z jeho úradu neprislúchalo. Tento dojem ho pohol k štedrému daru pre školu.
Pre nás z tohto príbehu plynie poučenie pre náš duchovný život. Boh odmeňuje tých, ktorí sú skromní, pokorní a usilujú sa poslúžiť všade tam, kde je to potrebné. Príkladom pre nás je sám Ježiš. Apoštol Pavol píše o ňom Filipanom: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Aj dnes Boh pozýva ľudí slúžiť Božiemu kráľovstvu. Pozýva všetkých bez rozdielu, pozýva vo všetkých končinách sveta, kde žijú. Pozýva aj mňa. Počujem toto pozvanie? Ako naň zareagujem?

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín