Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Mt 5, 20- 22a. 27- 28. 33- 34a. 37

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bartolomé Esteban Murillo (1617 – 1682), veľký umelec 17. storočia, namaľoval obraz svätého Jána z Boha ako ošetruje chorých. V tmavej noci svätec nesie na chrbte ťažko chorého a pred ním kráča Ježiš, ktorý drží lampáš a svieti mu na cestu. Ťažko chorého vlečie aj každý jeden z nás. Je to bremeno nezriadených žiadostí, povahy, zlých sklonov… Celá naša bytosť je od spáchania dedičného hriechu na smrť chorá a my ju musíme niesť nad priepasťami po tmavých cestách života.
Z dnešného evanjelia nám zazneli vážne Pánove slová. Ako prvú požiadavku spomína: Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Jedno krátke slovo a predsa tak dôležité. Pre človeka, ktorý sa skladá z tela a z duše, táto krátka výzva znamená: nekaz, nepoškodzuj, váž si, chráň, nielen vlastné telo a dušu, ale aj iných.
Nezabiješ – týmto slovom a zákonom Všemohúci postavil hradby okolo ľudského života. Možno sa spýtame: Prečo preukazuje také zvláštne vyznamenanie z miliónov tvorov, ktoré Boh stvoril, iba človekovi? Odpoveď nachádzame v Knihe kníh: Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Ale je tu aj iný dôvod, totiž ten, že bez pozemského života by nebolo ani večného života. Ľudský život je Božskou iskrou, ktorú nik nemá právo vyhasiť, je Bohom darovanou možnosťou k dosiahnutiu večného života a nik na svete nemá právo ho o túto možnosť obrať a olúpiť. Preto zničenie ľudského života je vražda a najstrašnejší hriech všetkých dôb. Len všemohúci Boh, ktorý je jeho darcom, má právo si ho aj vziať.
Ak to urobí človek, v prvom rade sa prehrešuje ten, kto vraždí. Poznáme biblický príbeh Kaina a Ábela. Kain sa rozhneval na brata, povstal proti nemu a zabil ho. Bola to prvá vražda, ktorá sa stala na zemi. A aká bola Božia reakcia? Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi. A aj napriek tomu, čo Kain urobil, Boh nepripúšťa pomstu, keď jasne hovorí: A každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!
Vrah sa veľmi prehrešuje nielen proti Bohu, ktorý jediný je pánom života a smrti, ale aj proti svojej obeti. Berie človekovi najväčší poklad, ktorý má na zemi, čím častokrát pripravuje svoju obeť aj o večnú spásu, lebo zomiera bez prípravy na smrť a častokrát v ťažkých hriechoch.
Neskutočnú bolesť spôsobuje aj príbuzným, keď ich pripravuje o milovanú osobu, často o živiteľa rodiny.
Vrah sa však prehrešuje aj proti sebe, lebo svoj čin nemôže už nikdy napraviť. Keby totiž ukradol milióny, tie by sa dali vrátiť, ale život vrátiť už nemôže nikdy.
V každodennom živote sme svedkami vrážd, hlavne pre majetky, nenávisť, závisť, pomstu… V niektorých krajinách sveta sa pripúšťa trest smrti, a tak sa logicky vynára otázka či spoločnosť má právo, dotknúť sa ľudského života, keď Boh hovorí Nezabiješ?
Starý zákon v Knihe Exodus píše o podmienkach trestu smrti: Ten, kto niekoho udrie tak, že ho zabije…, kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho…, kto udrie svojho otca alebo svoju matku…, kto ukradne človeka a predá ho alebo ho bude mať vo svojej moci…, kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.
V Novom zákone Ježiš hovorí nekompromisne: Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
Trest smrti na Slovensku bol zrušený v roku 1990, a tak najvyšším trestom, prípustným podľa zákona, je odňatie slobody na doživotie. Koniec vykonávania trestu smrti na Slovensku znamenalo prijatie Listiny základných práv a slobôd z 9. januára 1991. V jej 6. článku sa uvádza, že trest smrti sa nepripúšťa. Rovnakú formuláciu prevzala do svojho 15. článku aj Ústava SR s účinnosťou od 1. októbra 1992.
Zákon je logický a humánny. Veď keď niekto má otravu krvi, tak mu lekári hneď neamputujú nohu či ruku, ale snažia sa ho liečiť, zahojiť chorý úd, a tak človeka zachrániť. A aj v prípade, keď amputácia je nevyhnutná, robí sa to pre záchranu človeka.
Jeden z najvážnejších dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes (Radosť a nádej) vyhlásil: Život treba chrániť s tou najväčšou starostlivosťou hneď od počatia. A pokračuje: Všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy; všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné trýznenie a psychologické donucovanie; všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väznenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými; taktiež nedôstojné pracovné podmienky, v ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi ziskuchtivosti, a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami; všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy a poškvrňujú civilizáciu, pričom sú viac na potupu tým, ktorí ich páchajú, než tým, ktorí podstupujú bezprávie, a napokon sú ťažkou urážkou Stvoriteľa.
Dajme si dnes všetci pevné predsavzatie, že budeme chrániť svoj telesný aj duchovný život a nikdy nesiahneme ani na život iného. Chráňme sa však aj neľudských citov ako je nenávisť, hnev, pomsta, závisť, lakomstvo, pohŕdanie inými a dobre si zapamätajme vážne Ježišove slová: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín