Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

13. nedeľa v období „cez rok“ – v roku B

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.

Mk 5, 21-43

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Dnešnú dobu ľudia zvyknú nazývať rozličnými názvami. Počujeme hovoriť o dobe atómovej, kozmickej, vedecko-technickej, biznisovej... Ale ľudia zvyknú dnešnú dobu volať aj dobou strachu, neistoty, prázdnoty... Preto dávajú poistiť seba, deti, dom, majetok..., lebo túžia mať istotu, na základe ktorej by mohli pokojne žiť. Lenže, buďme úprimní, že z tohto pokoja ich vyrušuje otázka smrti. Dá sa však pred ňou zabezpečiť či poistiť? Na koho by bolo dobré obrátiť sa pri riešení tejto témy?
Návod nám dáva dnešné evanjelium. Situácia Jaira, v ktorej sa ocitol a jeho počínanie jasne ukazujú, kde máme hľadať istotu pred smrťou. Hoci bol vysoko postavený na spoločenskom rebríčku a iste aj dobre hmotne zabezpečený, choroba a smrť dcéry ním otriasla a stratil istotu. Z toho dôvodu sa obracia na Ježiša. Z Pánových slov a z jeho počínania zasa vyplýva poučenie, aké stanovisko ku smrti máme zaujať my.
Smrť je neodmysliteľnou skutočnosťou, s ktorou sa každý človek musí stretnúť, preto si kladie otázky: Čo je smrť? Čo je jej príčinou? Odkiaľ pramení strach z nej? Odpoveď nám dáva Kniha Múdrosti: Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby, závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ju tí, čo sú jeho korisťou. Hriech prvých rodičov spôsobil, že smrť sa dotýka každého človeka, hoci nebola v plánoch Stvoriteľa, ktorý chcel, aby sa človek stal účastným na jeho nadprirodzenom živote. Teda nie preto podlieha smrti, že je stvorením, ale preto, lebo zhrešil. V Adamovi sme sa všetci stali účastní na smrti, ale Kristus, nový Praotec ľudstva, smrť premohol a cez kríž jej dal novú náplň. Tým, že zomrel, neoslobodil nás od telesnej smrti, lebo chcel, aby sme svojou smrťou mali účasť na jeho obeti za spásu sveta.
Takýto pohľad na smrť nevháňa človekovi beznádejnosť a zúfalstvo, lebo vie, že je bránou do života, do večného života, do života bez strachu, do života s Bohom. Môže sa však ktosi spýtať: Kde je záruka, že toto tvrdenie je naozaj pravdivé? Záruka je v Kristovi, ktorý svojou smrťou a zmŕtvychvstaním dokázal, že tak, ako vstal on, vstaneme aj my k životu s ním.
Nevnímajme teda smrť ako niečo tragické, hoci je pravdou, že pre človeka je trpká a často veľmi bolestivá. Musíme si však uvedomiť, že je trestom za hriech a každý hriech je trpký a bolestivý. Veď nakoniec aj Ježiš mal pred smrťou strach. V Getsemanskej záhrade ho vidíme, ako prosí Otca: Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.
V tomto duchu Ježiša nasledovali milióny ľudí. Jednou z nich bola aj učiteľka Zuzka, ktorá už v prvom roku učiteľovania spadla a silno si udrela koleno. Keď bolesti neprestávali, navštívila lekára, ktorý na kolene zistil rakovinový nádor. Všetky jej nádeje do budúcnosti náhle zhasli. Hovorí: Pozerala som sa ako ostatní veselo kráčajú do života a ja do istej a rýchlej smrti. Najskôr ma to doslova drvilo, často som si poplakala, ale navonok som sa snažila svoju bolesť zakrývať. Nikto nemal odvahu mi povedať, čo ma čaká. Amputovali jej nohu vyše kolena, ale po operácii sa vzchopila, naučila sa s protézou chodiť a vrátila sa do školy. Choroba sa však znova objavila, tentokrát rakovinou pľúc. Aj vtedy si opakovala: Premôžem to... Nepoddám sa... Bola prevezená do sanatória, kde sa stretá bližšie s Kristom v Eucharistii a tam objaví, ako možno utrpenie meniť na veľkú lásku k Ježišovi a k ľuďom. Už neplače, ale odovzdane opakuje: Ježišu, chcem to, čo chceš ty! Zuzka navždy odišla k Otcovi 1. augusta 1970.
Učme sa aj my na Zuzkinom príklade prijímať smrť tak odovzdane do Božej vôle, ako ju prijímala ona. Lenže ak to chceme dokázať, musíme už teraz prijímať všetky ťažkosti a utrpenia s presvedčením, že Pán nás vidí, vie o nás a my ho chceme prijímať odovzdane, ponorení do jeho vôle.
Ako to dokážeme? Tak, že ho budeme čím častejšie prosiť o pomoc, lebo on nám chce pomôcť. Jasne hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Prichádzajme si k nemu pre posilu skrze Eucharistiu, a tak sa s ním zjednocujme. Vtedy k rôznym životným poistkám pripojíme tú najistejšiu, ktorá nás nesklame. Urobí náš život bezpečnejším, istejším a spokojnejším.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen