Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

26. nedeľa v období "cez rok" - rok B

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“
Ježiš vravel:„Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.
A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.
Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“0

Mk 9, 38– 43. 45. 47– 48

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bratia a sestry, zaiste mnohých z vás zaujímajú Olympijské hry v Sydney. Keď tak sledujeme jednotlivé súťaže, vidíme, že športovci majú veľa prívržencov. Títo fanúškovia povzbudzujú svojho favorita a želajú mu, aby zvíťazil. Príslušnosť k svojmu športovcovi vyjadrujú zástavou, odevom v národných farbách alebo dajakým športovým heslom, ktoré kričia a často ho majú napísané aj na transparente. Správny fanúšik "nedopustí" na svojho obľúbeného športovca.
Aj Ježiš mal svojich prívržencov. Patrili k nim apoštoli a tiež zbožní muži i nábožné ženy, ktorí s ním chodili. Ani títo nedali dopustiť na Ježiša Krista, ako o tom svedčí i príhoda z dnešného Evanjelia. Dozvedáme sa z nej o človeku, ktorý v mene Ježiša vyháňal diablov a pritom nechodil s Ježišovou skupinou, preto mu apoštoli v tom bránili.
Ježiš mal asi zvláštny pocit, keď mu to hovoril apoštol Ján, ten apoštol, ktorého veľmi miloval. Práve on nepochopil Ježišovu túžbu, aby sa všetci poriadni ľudia spojili a bojovali proti zlu. Jána v prvom rade asi napadlo, že oni, apoštoli, zanechali kvôli Ježišovi dom aj rodinu. Potom s ním chodili, počúvali jeho slová a boli svedkami zázrakov, ktoré Ježiš urobil. Zaiste mu prebleslo hlavou, že apoštoli by sa mohli stať zbytoční, keby každý v Ježišovom mene mohol vyháňať diablov, a preto sa postavili proti onomu človeku. Lenže Ježiš Jána majstrovsky usadil a s ním aj ostatných, ktorí tak zmýšľali. Povedal: "Nebráňte mu! Nik, kto koná divy v mojom mene, nebude tak ľahko hovoriť o mne zle. Kto nie je proti nám - je za nás." Inými slovami chcel asi povedať, že nie je nebezpečný ten, kto vyháňa diabla, aj keď nie je ešte tak blízko pri Ježišovi, ako by mal byť. Nebezpečný je však ten, kto sa k nemu "tlačí" a pritom je plný diabolstva a žiarlivosti.
Jánovo správanie bolo na pohoršenie druhým. Túto príležitosť Ježiš využil na to, aby varoval svojich poslucháčov pred pohoršovaním. Povedal, že takému, čo pohoršuje, by bolo lepšie zavesiť na krk mlynský kameň a hodiť ho do mora. Tieto slová boli veľmi tvrdé, určite sa dotkli všetkých, čo tam stáli, a preto Ježiš hovorí, že proti pokušeniam, ktoré navádzajú na hriech a na pohoršenie, treba bojovať: Zavrieť oko, stiahnuť ruku, vrátiť sa o krok späť. Lebo až potom, keď si akoby vylúpneme oko alebo odtneme ruku a nohu - až potom víťazíme nad pokušením.
Bratia a sestry, toto Evanjelium je veľmi poučné aj pre nás. Pýtate sa prečo?
Vari nemáme aj my náchylnosť kritizovať, zhadzovať, ponižovať bratov a sestry, ktorí nie sú našej viery, ktorí sú oddelení od nášho náboženstva?! Čo nám Ježiš radí? Aby sme im nebránili v ohlasovaní jeho mena, ale naopak, aby sme dobrotou a láskou k nim sa snažili spoločnými silami bojovať proti zlu. Nuž a čo myslíte, nie je takéto povyšovanie sa na pohoršenie? Takýmto ľudom Ježiš adresuje beda a hovorí o mlynskom kameni.
Čo máme teda robiť? Nepohoršovať svojím prístupom k iným náboženstvám, nepohoršovať svojím životom a ľahostajnosťou ľudí, ktorí sú vo viere vlažní alebo ju stratili. Veď kto z nás nemá v živote pokušenia, kto z nás netrpí nejakou vášňou, koho z nás nezvádza oko, ruka, noha? Počuli sme, čo Ježiš povedal: vylúpni, odtni!
Už vieme, čo máme robiť. V pravú chvíľu zatvoriť oko, vyhnúť sa dotyku, zanechať hriešnu cestu. Lebo ten, kto napriek týmto upozorneniam miluje zlo, odtrhuje sa zlými myšlienkami, slovami a skutkami od Boha aj od ľudí - ten navždy, ba naveky zostane odtrhnutý od Boha aj od ľudí. Ježiš nám radí, že sa skôr oplatí na zemi stratiť všetko, čo je nám drahé, ako sa dopustiť zla, za ktoré človek stratí Boha a večný život v ňom.
Verím, že všetci chápeme, prečo je dnešné Evanjelium také dôležité. Ježiš nám radí: miluj, nepohoršuj, bojuj proti zlu!
V Belfaste v Írsku žil istý lekár, ktorý mal vo zvyku povedať pacientom, aby sa nepozerali na svoje rany, ale aby upriamili svoj pohľad na neho, na lekára a aby ho neodvrátili dovtedy, kým sa lekársky zákrok neskončí. Držal sa zásady, že lepšie je pozerať na lekára ako na rany.
Bratia a sestry, aj my, aby sme dokázali urobiť, čo Ježiš dnes od nás žiada, musíme pozerať na lekára, ktorým je Ježiš. Náš pohľad je ale zastretý množstvom zla, preto vylúpnime, odtrhnime a odhoďme všetko, čo nám prekáža v jasnom pohľade na Ježiša Krista a potom budeme milovať, nepohoršovať, a tak bojovať proti zlu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi