Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

33. nedeľa v období "cez rok" - rok B

Ježiš povedal svojim učeníkom:
„V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy nebudú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po okraj neba.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: nepominie sa toto pokolenie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa napominú. Ale o tomto dni a o tej hodine nevie nik, ani najeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

Mk 13, 24-32

Myšlienky k homílii diakona Jozefa Drobného

Bratia a sestry! Problematika konca sveta zaujala filmových producentov a vznikli filmy, ktoré ukazujú skazu a zánik sveta; vyjadrujú bezmocnosť dnešného človeka, ktorý už prestal veriť, že na svete sa dá vybudovať raj. Ak aj ľudstvo niekedy o ňom snívalo, tak dnes už akoby stratilo všetky ilúzie.
Aký postoj k tomu má zaujať kresťan? Dnešné Evanjelium nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad touto otázkou. Kresťan by mal zaujať triezvy postoj opierajúci sa o Božie zjavenie a ľudské poznanie. Evanjeliový opis, ktorý sme si vypočuli, nechce byť filmovým scenárom budúcich udalostí. Nedáva nám ani presný opis udalostí, ktoré nastanú. Uvádza však konkrétne znaky, ktoré majú pomôcť ľuďom všetkých pokolení, aby boli pripravení na koniec sveta. Evanjelium hovorí o konci sveta pomocou apokalyptických a kozmických obrazov. Dnešnou terminológiou by sme mohli povedať, že pôjde o kozmický chaos proti ktorému budú všetci bezmocní. Ľudia sa v tej chvíli presvedčia, aká je ich vláda nad prírodou slabá a veľmi obmedzená. Evanjelium ďalej hovorí o veľkom súžení, ktoré môže spôsobiť kombinácia nevery a zloby v rozličných podobách. Ľudia budú cítiť psychickú ťarchu cez pocity opustenia, bezmocnosti a prázdnoty.
Hlavným znamením bude druhý príchod Ježiša Krista, ktorý sa objaví s veľkou mocou a slávou ako víťaz a vládca nad celým svetom. On príde súdiť živých a mŕtvych, príde oddeliť spravodlivých od nespravodlivých. Vtedy spoznáme pravdu o svete. Ako poučenie pre ľudí uvádza Ježiš príklad figovníka. Podľa farby a rastu jeho listov vidieť, že sa blíži leto. Tak má aj človek skúmať znamenia či nesvedčia o blízkosti príchodu konca sveta.
V minulosti aj v súčasnosti bolo a je vo svete určité napätie, ktoré akoby signalizovalo, že sa blíži koniec. Cirkev však vždy viedla ľudí k tomu, aby nerobili paniku. V tomto roku bolo odhalené tretie fatimské posolstvo a cirkev ústami kardinála Ratzingera vyzvala ľudí predovšetkým k nádeji a nie k strachu. Správa, že svet zanikne, nie je tou najstrašnejšou správou, veď svet zaniká pre každého človeka vo chvíli, keď zomrie. Dôležité budú duchovné hodnoty jednotlivých ľudí. Texty štyroch kníh Evanjelií dosvedčujú, že Ježiš koncu sveta venuje pomerne malý priestor. Dôraz kladie na vieru a lásku, na celkové posväcovanie človeka. Pre veriaceho človeka má byť najradostnejšou správou, že Ježiš znova príde.
Záchranári nacvičujú modelové situácie, pri ktorých sa napodobňuje nejaká kritická udalosť, napr. požiar alebo autonehoda, aby si overili svoju pripravenosť. Koniec sveta si nemôžeme namodelovať, naša fantázia dokáže vytvoriť nanajvýš film alebo knihu. Treba si však položiť klasickú otázku: Čo by bolo so mnou, keby sa to stalo teraz? Patril by som k Ježišovým vyvoleným alebo zatrateným? Naša odpoveď na túto otázku má byť hlavným posolstvom dnešnej nedele.
Záverom chcem, bratia a sestry, aby sme si všetci uvedomili, že na každú náročnú životnú skúšku, či je to maturita, štátnica, účasť na olympiáde či operácia srdca, sme schopní pripraviť sa. Vďaka Bohu dokážeme zdokonaliť svoje vedomosti aj osobné vlastnosti, svoju zručnosť či výkonnosť. Pracujme preto každý deň na sebe, aby sme obstáli aj v tejto skúške. Pripravujme sa dôkladne na druhý príchod Ježiša Krista, aby sme pred neho predstúpili s čistým svedomím, so srdcom plným lásky k Bohu a k blížnym.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký