Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

19. nedeľa v období „cez rok“- rok B

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zostúpil som z neba?!“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh.“ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Jn 6, 41- 51

Katechéza: Naplnil sa čas

Vy starší muži a mládenci sa zaiste ešte veľmi dobre pamätáte na roky vojenčiny. Iste máte v živej pamäti prípravy simulovaného útoku na "nepriateľa". Po viac mesačnej príprave a tvrdého výcviku bolo sústredenie v zimnom alebo letnom výcvikovom tábore. Po posledných prípravách sa čakalo na hodinu "H", keď sa začal "útok", ktorý bol obyčajne vyhlásený výstrelom bielej svetlice. Po ňom nasledoval "neľútostný boj".
Pán Ježiš začína svoje verejné účinkovanie po tridsaťročnej "príprave" v nazaretskom domčeku. Začína ho tiež hodinou "H". Vyjadril to sám slovami: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie Kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1, 15).
Naplnil sa čas. Tisícročia uplynuli odvtedy, čo Pán Boh v raji pri trestaní zvodcu- hada dáva padlému človekovi nádej: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu ( Gn 3, 15).
Tisícročia uplynuli odvtedy, čo prorok Izaiáš z Božieho vnuknutia oznámil: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emmanuel (Iz 7 , 14).
A tisícročia prešli aj odvtedy , čo prorok Micheáš, opäť z vnuknutia Božieho , oznamuje
A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli ajehopôvodje od pradávna, odo dní večnosti (Mich 5, 1).
A po splnení týchto a ďalších prísľubov prichádza v plnosti času ten, ktorý mal prísť (porov. Mt 24, 29.35; 1 So15, 2; Zjv 20, 11; NMI I. 5)
Lebo čas sa naplnil
A prichádza ako VZNEŠENÁ SVETLICA. Veď vyhlasuje o sebe: Ja som sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mat' svetlo života (Jn 8, 12).
Svätý Ján, Pánov miláčik, takto svedčí o tomto Svetle:
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet... Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn 1, 9. 12).
A práve preto vyzýva aj nás: Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16).
A aby sme naozaj svietili pred ľuďmi je nevyhnutné: Kajať sa a veriť evanjeliu.
Kajajte sa,
znie výzva Pána Ježiša. Platnosť tejto výzvy je časová aj dnes. Ba hádam dnes viac ako kedykoľvek v minulosti. Veď na toľkú morálnu a duchovnú špinu sa ľudstvo nepamätá.
To viedlo aj Svätého Otca Jána Pavla II. k takémuto vyznaniu: …Ako by sme mohli zabudnúť na dojímavú bohoslužbu z 12. marca 2000, pri ktorej som ja sám vo svätopeterskej bazilike uprel svoj pohľad na Ukrižovaného, stal som sa hlasom Cirkvi a prosil som o odpustenie za hriechy všetkých synov a dcér. Toto „očistenie pamäti“ posilnilo naše kroky na ceste k budúcnosti, a zároveň nás urobilo pokornejšími a bedlivejšími v našej vernosti evanjeliu (NMI I. 5)
11. júla 2003 ste mnohí videli vo večernom spravodajstve „najstaršiu planétu našej Mliečnej dráhy , ktorú odhadujú na 13 miliárd rokov a je od nás vzdialená 5600 svetelných rokov". Vedci ju objavili pomocou HUBBLEOVHO ďalekohľadu, ktorý krúži na obežnej dráhe okolo Zeme a vo výške, kde sa pohybuje, už mu neprekážajú ani mraky, ani opar, ani atmosférický prach... Pohybuje sa v čistom prostredí "a preto je schopný rozlíšiť" aj také slabé objekty (aj v Sme, 12. 07. 2003, str. 15).
Aby sme mohli aj my uvidieť Pána Ježiša, zaznamenať dobrého trojjediného Pána Boha, je nevyhnutné mať čisté svedomie- robiť stále a celoživotné pokánie! Pán Ježiš nám to hovorí takto: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha (Mt 5, 8).
Keď sa jeden sovietsky kozmonaut (Gagarin) vrátil zo svojej prvej "cesty" vesmírom, vyhlásil: ...ale Boha som tam nevidel... Na to dostal list od malého dievčatka, ktoré mu adresovalo tieto slová: A mali ste čisté srdce? Lebo len tí uvidia Pán Boha.
Nejeden z tých, čo dnes opovážlivo vyhlasujú, že sú ateisti, keby si v dobrej svätej spovedi očistili srdce, určite by sa s radosťou hlásili K VEČNEJ LÁSKE- LEBO BOH JE LÁSKA (porov.l. Jn 4, 7-21)
A potom by sme nemali problém ani s druhou výzvou Pána Ježiša:
Verte evanjeliu!
Veľmi známy a poučný je aj príbeh zo života sv. arského farára Jána Vianneyho. Prišli k nemu traja mladíci, ktorí mali “veľa problémov s vierou“. Sv. Ján ich žiadal, aby sa išli k najskôr vyspovedať. S tým nepočítali, a tak sa veľmi vyhovárali. No svätec trval na svojom. Keď nakoniec súhlasili a vyspovedali sa, svätec ich vyzval: No, a teraz mi povedzte svoje problémy! Odpoveď bola prekvapivá- samozrejme nie pre arského farára: UŽ NEMÁME NIJAKÉ.
2. Vatikánsky koncil nazýva rodinu Domáca cirkev. Opakujte si so svojim deťmi doma katechizmus! Čítajte denne aspoň niekoľko viet zo Svätého písma a rozprávajte o prečítanej stati. Oboznámte sa so životopismi svojich nebeských patrónov a nebeských patrónov svojich detí! Modlite sa s nimi aspoň večer všetky modlitby spoločne a nahlas. A rozhodne nezabudnite a nezabúdajte na svätý ruženec, a to nielen tento rok, rok svätého ruženca, ale modlite sa aspoň desiatok každý deň. A sami budete svedkami, ako sa pomaly , ale isto, rozplynú všetky vaše pochybnosti vo viere, i pochybnosti vašich detí a našej mládeže.
O pár dní k nám zavíta už tretí raz sv .Otec Ján Pavol II. Privítajme ho s čistým srdcom a so živou vierou ako zástupcu Pána Ježiša na zemi a nástupcu sv. Petra. A privítajme ho s veľkou vďačnosťou, že je ochotný podstúpiť takú námahu a že obohatí nateraz ešte stále skromný počet kanonizovaných svätcov a blahoslavených nášho Slovenska! A kiež noví blahoslavení: Otec biskup Vasil Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schillingová umocnia svojím príhovorom u Pána Boha našu snahu v prvom rade o úprimné celoživotné pokánie uskutočňovanie živej a žitej viery, ako aj našu vďačnosť svätému Otcovi za jeho obetavú lásku k nášmu národu! Hodina "H" návštevy sv. Otca sa blíži! Buďme na ňu dôkladne pripravení. A jej ovocím nech je potom opravdivé oživenie našich domácich cirkví vo viere i v praktickom náboženskom živote. Lebo Viera bez skutkov je mŕtva (Jak 2, 17) ! My však chceme byť živými ratolesťami na strome Cirkvi a živými údmi na tajomnom Kristom tele- na Cirkvi (porov. Rim 12, 12-31)! Amen

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký