Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

21. nedeľa v období „cez rok“- rok B

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Jn 6, 60- 69

Katechéza: Cirkev je hierarchická

Na túto nedeľu pripadá téma „Cirkev, ktorú založil Pán Ježiš, je hierarchická.“
Hierarchickú štruktúru Cirkvi Pán Ježiš postupne pripravoval už počas svojho verejného účinkovania ako službu Cirkvi. Tak hovorí Koncil na základe Svätého písma pod vplyvom Ducha Svätého: Na spravovanie a stály vzrast Božieho ľudu Kristus Pán ustanovil vo svojej Cirkvi rozličné služby, ktoré sú zamerané na dobro celého tela. Lebo služobníci, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria do Božieho ľudu... dosiahli spásu. (LG 18)
A tak Petra pripravoval na túto službu aj tým, že mu prisľúbil prvenstvo medzi apoštolmi. Stalo sa to vtedy, keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej a pýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?
Keď mu odpovedali, dal im otázku: A za koho ma pokladáte vy? Odpovedal Šimon Peter: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Nato mu Pán Ježiš po príhovore povedal: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva... (Porov. Mt 16,15-19).
A čo Pán Ježiš prisľúbil, to aj splnil. Stalo sa to vtedy, keď sa im už tretí raz zjavil od svojho zmŕtvychvstania.
Petrovi položil trojnásobne otázku, či ho má rád. Keď mu odpovedal, že áno, povedal mu: Pas moje baránky, pas moje ovce (Jn 21,15-17). A tými slovami ho ustanovil za hlavu Cirkvi. Preto, kde je Peter, tam je Cirkev. Za tohto Petra sa Pán Ježiš modlil, čím ho vybavuje na takú veľkú a zodpovednú úlohu. Modlí sa zaň tak, akoby bezpečnosť všetkých závisela od Petra.
Peter a jeho nástupcovia- aké tajomstvo! Aj tu sa spája nebo so zemou a božské s ľudským. Čo on zviaže alebo rozviaže, to schváli nebo.
A kto je jeho nástupca? Rímsky biskup- pápež, služobník a hlásateľ Ježiša Krista. Dnes je to Ján Pavol II., ktorý už po tretí raz príde do našej vlasti.
Čím si zaslúžil toto vyznačenie? Láskou. Miluješ ma viac ako ostatní? Pavol VI. hovorí, že treba byť na mieste pápeža, aby človek pochopil túto skutočnosť, túto pravdu.
Tak, ako Pán Ježiš ustanovil sv. Petra za hlavu Cirkvi, tak pod jeho vedením za predstavených putujúcej Cirkvi- teda aj nás- ustanovil apoštolov, ktorých nástupcami sú biskupi.
Aj keď je Cirkev jedna rodina bratov a sestier, predsa v hierarchickom zriadení Cirkvi pápež a biskupi, spojení s ním, stoja na čele tejto rodiny- Cirkvi. Preto máme mať úctu k Svätému Otcovi, Kristovmu námestníkovi, nástupcovi sv. Petra a hlave katolíckej Cirkvi. Ale rovnako aj k biskupom, nástupcom apoštolov .Veď o nich platia slová, ktoré počul Peter a ostatní apoštoli z úst Pána Ježiša: Kto vás počúva, mňa počúva (Lk 10,16).
Z úst skutočne veriaceho človeka nemôžu vyjsť slová, ako neraz počuť dnes, keď sa stráca úcta: A čo pápež! A čo biskup! Slová Pána Ježiša- kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda, platia aj dnes.
Biskupom pomáhajú kňazi, diakoni a laici. Biskupi spravujú Boží ľud na území jednotlivých partikulárnych cirkví- biskupstiev. Farári spravujú Boží ľud na území farností, ktoré im zveril biskup. Im pomáhajú kapláni, diakoni a laici.
Znovu prízvukujem, že sme jedna rodina bratov a sestier v hierarchickom zriadení. Každý v inom postavení a inej službe. Žiaľ, dnes sa stráca úcta. Sebaistota a pýcha napĺňa srdcia mnohých. Nedajme sa mýliť! Zostaňme pevne stáť opretí o tú skalu, ktorú položil Ježiš Kristus za neotrasiteľný základ svojej Cirkvi. Majme vo veľkej úcte Svätého Otca, ako aj biskupov a kňazov, majme sa v úcte navzájom. Nedajme si zmariť dôveru v Cirkev rafinovanými snahami, rozmazávaním a naťukovaním ľudských slabostí predstaviteľov Cirkvi a ich vymýšľaním.
Modlime sa vzájomne jeden za druhého, aby sme v tomto rafinovanom boji obstáli, ako sme obstáli v tom prvom, keď nás chceli nepriatelia Cirkvi ateizáciou obrať o poklad viery. Zostaňme verní Bohu a Cirkvi a v týchto dňoch zvlášť prosme: Živ Bože Otca Svätého, Námestníka Kristovho.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen