Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Slávnosť Zjavenia Pána- rok "C"

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Je-ruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judej-skom Betleheme, lebo tak píše prorok: ,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.’“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podro-bne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho mat-kou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zla-to, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1- 12

Myšlienky k homílii diakona Juraja Nuotu

Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Tak slovami evanjelia môžeme charakterizovať dnešnú slávnosť Zjavenia Pána. Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi celému svetu. Čítania, ktoré dnes zazneli, nás upriamujú na Ježiša ako Mesiáša, Kráľa a Spasiteľa všetkých národov. On neprišiel na svet len pre Izraelský národ, ale pre celé ľudstvo.
Prvé čítanie nám hovorí o vízii proroka Izaiáša, ako do Jeruzalema putujú všetky národy. Prorok vidí putujúcu karavánu, ktorá má dva prúdy. V prvom kráčajú synovia Izraela, ktorí sa vracajú z vyhnanstva, a druhý prúd tvoria pohania, ktorých priťahuje svetlo a sláva Božia, osvecujúca Sion. Prorok nás vyzýva, aby sme vstali, rozhliadli sa okolo seba, lebo sa skončila doba náreku a začala sa doba radosti a nádeje. Ľudia majú povstať zo svojho individualizmu a pesimizmu a prijať istotu nového života. Boží plán zahŕňa všetky národy, všetci sme povolaní k tomu, aby sme boli ožiarení svetlom nebeského Jeruzalema a prítomnosťou Boha, ktorý prebýva uprostred nás. Bude sa konať veľká oslava a odhalia sa skryté veci. To sa napĺňa v Ježišovi.
Svätý Pavol nám vo svojom liste pripomína, že bol poslaný ohlasovať evanjelium pohanom. Vysvetľuje, že sa už napĺňa Boží plán spásy, ktorý sa týka celého ľudstva, povolaného kráčať vo svetle Božom. Úlohou Cirkvi je vytvárať jednotu hlásaním evanjelia celému svetu. Ohlasovaním, že Boh žije v dokonalom spoločenstve Otca, Syna a Ducha Svätého. Ľudia vďaka Ježišovmu poslaniu majú účasť na tejto jednote a iba cez spoločenstvo s Kristom môžu nájsť skutočné spoločenstvo medzi sebou. Ježiš napĺňa zámer zjednotiť všetky národy.
Rozprávanie z evanjelia je mimoriadne dramatické. Stretávajú sa tu štyria králi: traja z nich opúšťajú svoje kráľovstvo a idú za hviezdou, aby objavili niečo nové. Štvrtý – Herodes, nestojí o nič nové, jeho zaujíma len upevnenie vlastnej moci. Prví traja sa prišli Ježišovi pokloniť a štvrtý ho chce zabiť. Čo nám to má povedať? Nie je podstatné, aká to bola hviezda, ktorá priviedla kráľov k Ježišovi, ani ako sa volali. Dôležité je, za akou hviezdou kráčam vo svojom živote ja. Pred kým, alebo pred čím, padám na kolená ja? Hviezdy boli v Oriente najistejšou orientáciou v noci. Podľa oblohy vedeli ľudia doputovať alebo doplávať na správne miesto. Ale vedeli, že okrem stálych hviezd boli na oblohe aj hviezdy nestále, ktoré sa rôzne pohybujú a nedokážu doviesť k cieľu. Evanjelista Matúš nás vyzýva, aby sme išli za našou stálicou, Ježišom Kristom. On je vodca, ktorý nás bezpečne môže previesť celým životom, nie chvíľkové hviezdy, ktoré nás poblúdia a potom zhasnú.
Betlehemská hviezda, ktorá svieti na oblohe, môže viesť iba tých, ktorí sa rozhodli kráčať za ňou. Nech sa v novom roku dokážeme vo všetkých situáciách, na všetkých križovatkách nášho života, orientovať podľa jasne žiariacej hviezdy - viery v Ježiša, ktorá zjednocuje všetky národy na chválu a slávu Boha Otca.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen