Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

11. nedeľa v období „cez rok“ - rok A

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 36- 10, 8

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Mnohí z vás ste stavali alebo opravovali dom a dobre viete, aké je to, keď vám majstri sľúbia, že prídu na stavbu, a slovo nedodržia. Vtedy ste nešťastní a hľadáte v rýchlosti dajakú náhradu.
Pred podobným problémom stál aj Ježiš. Chodil po mestách a dedinách, a tak dobre poznal skutočný stav Božieho ľudu. Poznal aj jeho dejiny a vedel, že v takej duchovnej biede, v akej sa nachádza, ešte nežil. Preto si vzdychol a túžobne si želal nových pomocníkov. Povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.
Izraelský národ od proroka Ezechiela nemal pastierov. Tento prorok cítil poslanie pastiera, ba ešte viac, poslanie proroka. Bol spisovateľ, organizátor aj zákonodarca a snažil sa z ľudí vychovať dobré spoločenstvo. Muž podobného typu, ktorý by kráčal pred ľudom a ukazoval mu cestu, národu chýbal. Preto si Ježiš vyberá dvanástich apoštolov a po krátkej ale dokonalej príprave ich posiela do okolitých miest a dedín. Posiela ich tak, ako jeho poslal Otec, s tou istou zvesťou a výbavou, k tým istým ľuďom, ktorým mali ohlasovať Božie kráľovstvo. Aby boli vierohodní dostali tú istú moc, ako ich Majster: oslobodzovať duše od diabolstiev, zbavovať telá rôznych neduhov a kriesiť mŕtvych. Takto na dozrievajúce obilné polia ľudských duší prichádzali prví robotníci, aby do Hospodárovej stodoly zhromaždili pšenicu.
Aj dnes potrebujeme na ceste k spáse kvalitných pastierov. Niektorých nám dáva Boh vo svojej dobrote, bez nášho pričinenia. V dostatočnom počte nám ich však dáva až vtedy, keď ho budeme o to prosiť. Potrebujeme duchovných vodcov s povahou robotníkov. To je vlastne prvá dôležitá myšlienka plynúca z dnešného evanjelia: modlitba za nových a dobrých kňazov.
Nesmieme však všetku zodpovednosť dať iba na plecia kňazov. Je nevyhnutné si uvedomiť, že kňazom – apoštolom je každý z nás. Ježiš nehľadí na vek, osobu alebo pohlavie, ale všetkých svojich verných posiela, aby išli a hlásali jeho blahozvesť. Najskôr k tým, ktorí opustili Otcov dom, lebo oni majú väčšiu vinu, ako tí, ktorí v ňom ešte neboli. Zatúlané ovce, ktoré pohrdli prikázaniami svojho Pastiera, žijú v krajnom nebezpečenstve. To je druhá myšlienka, ktorú nám zvestuje dnešné evanjelium: ohlasovať evanjelium, a tým pomáhať kňazom v ich pastoračnej práci. Ako však žijem ja? Som ohlasovateľom evanjelia? Všímam si ľudí, ktorí sú vo viere ľahostajní a pomáham im? Nehádžem nad nimi rukou s tým, že je to ich chyba, keď sa vzdialili od Krista? Sú moje slová a skutky na povzbudenie iným?
Spisovateľ Bernanos, meditujúc nad Božou milosťou, zvolal: Ó, zázrak našich hlinených dlaní! Božia milosť je stokrát krajšia v duši blížneho, než sú naše ruky, ktorými sme ju blížnemu podali! A spisovateľ Ruskin si povzdychol: Ani sa nenazdáme, kedy Boh spúšťa svoj rebrík do duše blížneho práve cez nás.
Chápeme, čo znamená žiť evanjelium? Vyžaduje to od nás všímať si ľudí ľahostajných vo viere a robiť Kristovi svojím životom dobrú reklamu. To je rebrík, ktorý Boh spúšťa do duše blížneho cez nás. Pamätajme na to aj v nastávajúcom týždni a vedzme, že aj my sme robotníci vo vinici Pánovej.
Pane, daj nám dosť ochoty a vytrvalosti pri hľadaní a zachraňovaní tých, ktorí sú síce nám blízki, ale tebe sú už veľmi vzdialení.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco