Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Kvetná nedeľa - rok A

Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“ A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“ Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.“ Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“ A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: „Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: „Som Boží Syn.“ Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.“ Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“ Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“

Mt 27, 11-54

Myšlienky k homílii diakona Juraja Kormútha

Byť populárny je túžbou nejedného človeka. Neraz nám média ponúkajú možnosť obdivovať politikov, športovcov, hercov, spevákov a ľudí z iných profesii, ktorí sa dokázali vypracovať na vrchol spoločenského rebríčka. Dopomohlo im k tomu ich vlastné úsilie, ale často aj reklama a novinári, ktorí dokážu človeka posunúť na piedestál popularity a slávy. Okolo takýchto populárnych osôb sa zvyčajne objaví aj dav obdivovateľov. Ľudská sláva však býva nestála: svetská sláva – poľná tráva. Sympatizanti svojim obľúbencom dokážu stavať sochy, ale tak isto ich dokážu aj rozbíjať. Nie raz sa v médiách objavila správa, ako bývalý fanúšik napadol svoj idol, keď sa nesplnili jeho očakávania.
V liturgii dnešnej nedele je tiež silne vyjadrená myšlienka podobného kontrastu. V úvode svätej omše pri požehnaní ratolestí sme si pripomenuli jasanie Jeruzalemčanov pri Ježišovom príchode do ich mesta. Netrvalo ani pár dní a hosana zo začiatku týždňa sa premenila na ukrižuj ho! Ako je to možné, že tí istí ľudia dokázali tak rýchlo zmeniť svoj postoj? Kde sa vytratila z ľudského konania dôslednosť a zodpovednosť? Pri vstupe do Jeruzalema ľudia pripravili Ježišovi ovácie. Cestu mu vystlali plášťami a ratolesťami. Volali hosana na slávu. Rozruch zavládol v celom meste. Za niekoľko dní sa Pilát pýta tých istých ľudí: Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Očakávali by sme, že ľud bude pokračovať v nedávnej atmosfére a budú kričať: Prepusť Ježiša, prepusť Ježiša… Ľudia sa však nechali za pár dní natoľko zmanipulovať, že z plných pľúc kričia: Ukrižuj ho! Myslia tým Ježiša.
Uvažujme v týchto končiacich dňoch pôstu, či aj v nás nie je podobná schizofrénia, rozštiepenosť, akú mali Jeruzalemčania. Nemáme v našom živote prílišnú snahu kráčať len podľa vlastnej chuti? Nenechávam sa unášať predstavami silných alebo atmosférou davu?
Kto chce byť menej manipulovateľný venuje svoj čas získavaniu nových informácii. Môžeme označiť sledovanie pikantérii zo života slávnych, alebo hltanie bulvárnych informácii ako túžbu po pravde? Nečudujme sa, ak sme po takýchto informáciách frustrovaní a všetko vidíme len čierne. To je najlepší spôsob, ako zabudnúť na objavovanie hodnôt vlastného života. Nestrácajme čas, ten je príliš vzácny na to, aby sme ho vyplnili samými zbytočnosťami. Radšej sa zamerajme na hľadanie Pravdy. Tým sa zmení nielen naša manipulovateľnosť, ale aj spevní charakter. Nájdeme Boha, ale i svoje dôležité miesto v jeho pláne. Necúvneme len tak ľahko, ak sa pred nami v živote objavia ťažkosti či riziko.
Pána Ježiša sláva nedokázala ovplyvniť, ale ani nenávisť mu nedokázala zabrániť, aby uskutočnil jeho poslanie. Prosme aj my dnes o väčšiu túžbu hľadať a orientovať sa podľa Božej pravdy.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi