Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. veľkonočná nedeľa – rok C

Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.

Jn 14, 23- 29

Pastiersky list biskupov Slovenska rodinám

Dnešné evanjelium zaznelo pre nás opäť ako posolstvo nádeje. Boh chce prísť k nám a urobiť si u nás príbytok; chce nám dať svojho Ducha, ktorý nás naučí všetko a zanechá nám svoj pokoj. Nech sa Vám teda srdce nestrachuje.
Drahí rodičia, predovšetkým Vy potrebujete vždy znova počuť tieto slová a čerpať z nich novú nádej. Poslanie rodiča je dnes poznačené toľkými novými ťažkosťami! Koľkokrát sa Vaše materinské a otcovské srdce strachuje o to, čo bude s Vašimi deťmi, ako im odovzdáte pravé hodnoty a ako si ich uchránia pred toľkými nebezpečenstvami, ktoré im hrozia.
Je dobre, že aj spoločnosť prejavuje snahu byť Vám nablízku v naplnení Vášho posla¬nia. V dnešnú nedeľu mnohé krajiny sveta slávia Deň matiek a o dva dni si celý svet pripo¬menie Medzinárodný deň rodiny, vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1994. Mohlo by sa niekedy zdať, že ste vo Vašom rodičovskom poslaní osamotení. Ale nie je to tak. Vy nie ste osamotení, ste predsa v Cirkvi! Napriek tomu si uvedomujeme, že na praktickej rovine zostáva úloha rodičov v spoločnosti stále nedocenená alebo je dokonca vnímaná a prezentovaná ako prekážka či zbytočná záťaž.
Rodina nemôže kráčať k šťastnej budúcnosti bez dobrých rodičov. V Božom pláne so svetom, je Vaše poslanie veľmi dôležité a Cirkev je poslaná vytrvalo ohlasovať tento Boží plán a napomáhať jeho rozvoj. Aj preto sa práve dnes na Deň matiek, obraciame na Vás drahí manželia a rodičia, ako Vaši pastieri. Vám, matkám, ďakujeme za obetu a bolesť, ktorú ste priniesli, aby ste priviedli na svet nový život. Na tomto poďakovaní máte účasť práve Vy, manželia, a otcovia, ak Vaša starostlivá láska a blízkosť vytvára od prvej chvíle prostredie lásky, v ktorom sa nový život môže rozvíjať a rásť. Pripomenul to Boží služobník pápež Ján Pavol. II. vo svojom Liste rodinám: „Pre civilizáciu lásky je podstatné, aby muž cítil mater¬stvo ženy, svojej manželky, ako dar: toto má skutočne ohromný vplyv na celý výchovný proces. Veľa závisí od jeho pohotovosti zúčastniť sa správnym spôsobom na tejto prvej fáze daru človečenstva a dať sa vtiahnuť ako manžel a otec do materstva manželky“ (Gratissimam sane, 16). Za takýchto okolností sa rodina stáva prvou „školou úplnejšej ľudskosti“ (porov. Gaudium et spes, 52).
Táto prvá škola – rodina – je však v súčasnosti zasiahnutá rýchlymi zmenami v spoloč¬nosti a kultúre natoľko, že v mnohých rodinách zavládla neistota pokiaľ ide o vlastné úlohy. Iným rodinám zas bránia v uplatňovaní ich základných práv mnohé okolnosti zavinené nespravodlivosťou (porov.Familíaris consortio, 1). Aj v našich farských spoločenstvách cítiť tieto dôsledky. Mnohí z Vás „sú svojou každodennou existenciou prežívanou v láske viditeľ¬ným svedkom Ježišovej prítomnosti" vo vašich rodinách. Mnohé iné rodiny sú však do hĺb¬ky zasiahnuté ťažkosťami, ktoré nie sú schopné zvládnuť, ak nenájdu pomoc a oporu vo svo¬jom prostredí (porov. Ecclesia in Európa, 90-94).
Ďakujeme preto spolu s Vami Bohu, že za posledné desaťročia vyrástli na Slovensku mnohé spoločenstvá, hnutia, združenia a organizácie, ktorých členovia vložili svoje sily a schopnosti na pomoc rodinám prostredníctvom programov, stretnutí, vzdelávania a rôznych ďalších iniciatív podľa svojich vlastností a dosahu. Ťažkosti, v ktorých sa dnes rodina ocitla sú natoľko vážne, že si vyžadujú veľkú a veľkodušnú spoluprácu na systematickom hľadaní pomoci pre posilnenie rodín (porov. Familiaris consortio, 72).
Takáto spolupráca sa má stať svedectvom o Bohu, ktorý je láska. My sme spoznali lásku, akú má Boh k nám a rodina je prvým miestom., kde sa človek s touto láskou prirodzene stretáva. Ak je toto miesto oslabené, musíme nasadiť všetky sily, aby sme ho pomohli posilniť. Svätý Otec Benedikt XVI. nás vo svojej prvej encyklike učí, že prejavovať lásku voči biednym každého druhu patrí k podstate Cirkvi tak isto, ako služba sviatostí a ohlasovanie evanjelia a že láska má byť zároveň usporiadanou službou spoločenstva Cirkvi (porov. Deus caritas est, 20-22).
Úlohou, aby táto služba aj v našich podmienkach bola systematická, je poverená Rada Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu a mládež. Cirkev aj jej prostredníctvom stále hľadá nové spôsoby pre obnovu a posilnenie pastorácie rodín. V tomto úsilí sa však nemôžeme zaobísť bez Vás, drahé rodiny. Vám treba priznať jedinečné miesto na tomto poli. Váš apoštolát sa uskutočňuje na prvom mieste vo Vašej vlastnej rodine. Tam sa stávate apoštolmi jeden pre druhého a pre Vaše deti, aby cez Vaše svedectvo mohli zakúsiť, že „viera nie je iba kultúrne dedičstvo, ale je neustálou akciou Božej milosti“ ako to krásne vyjadril Svätý Otec na Piatom svetovom stretnutí rodín vo Valencii a pripomenul, že „kresťanská rodina odovzdáva vieru vtedy, keď rodičia učia svoje deti modliť sa a modlia sa s nimi, keď ich privádzajú k sviatostiam a vovádzajú ich do života Cirkvi'“ (homília Benedikta. XVI, na záverečnej svätej omši V. svetového stretnutia rodín).
Ovocie tejto viery, nádeje a lásky sa potom z Vašej vlastnej rodiny bude môcť šíriť skutkami duchovného a telesného milosrdenstva aj na iné rodiny, najmä na tie, ktoré viac potrebujú pomoc a oporu (porov. Familiaris consortio, 71). Chceme Vás dnes preto pozvať na spoločné dielo obnovy rodín. Vás mladé rodiny, ktoré ste často preťažené úlohami, pozývame hlavne k vernosti láske a pravým hodnotám rodinného života. Rodiny, ktoré sa. už cítia silné pre apoštolát v službe iným rodinám, pozývame na spoluprácu pri spoločnom hľadaní nových možností, pretože „k spontánnosti jednotlivca treba pridať aj plánovanie, predvídanie a spoluprácu s inými inštitúciami" (Benedikt XVI., Deus caritas est, 31b). Ak sa chcete zapojiť do takéhoto hľadania foriem drobného apoštolátu vo Vašom okolí, dajte o sebe vedieť aj Rade KBS pre rodinu a mládež, a to prostredníctvom svojho kňaza vo farnosti.
Sme presvedčení, že spolupráca s Vami bude ešte účinnejšia aj vďaka vzácnej ochote napomáhať toto úsilie, ktorú prejavil Inštitút Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme. Je to príležitosť mať podiel na ovocí výskumu a práce, ktorú z poverenia Jána Pavla II. už 26 rokov tento inštitút vykonáva na poli teológie a pastorácie manželstva a rodiny.
Celkom iste v tomto spoločnom úsilí budeme pozornejšie počúvať hlas Božieho Ducha. On nás naučí všetko a pripomenie nám všetko, čo nám hovorí Ježiš, aby sme sa tak cez činorodú lásku mohli otvoriť pre Boží pokoj, ktorý nám on sám zanechal (porov. Jn 14, 26 – 27).
Nech tento pokoj spočíva v našich rodinách, vo farských spoločenstvách na našom Slovensku i v celom svete. K tomu Vám, na príhovor Božej Matky, ktorej 90. výročie zjavení vo Fatime si dnes pripomíname, a svätého Jozefa jej ženícha, žehnáme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco