Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

13. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Lk 9, 51 – 62

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Mnohí ľudia si nedávajú pozor na svoje reči, a tak sa často stane, že nás nimi dostávajú do rozpakov. Platí to však aj o nás. Aj my svojimi rečami iných ľudí zahanbíme, pohoršíme alebo im ublížime.
Ale žeby to platilo aj o Ježišovi? Dnešné jeho slová sú zvláštne a mnohým môžu pripadať tvrdé: Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
Možno si povieme: Pane, ale to nemôžeš od nás žiadať. Tieto slová nás privádzajú do rozpakov. Ako to vlastne myslíš?
V dávnych časoch potulný kazateľ alebo učiteľ duchovného života chodil z mesta do mesta a okolo neho sa zhromažďovali učeníci. Vzťah medzi učiteľom a žiakom sa veľmi prehĺbil, takže učeníci opustili naozaj všetko a k učiteľovi prilipli viac, ako k vlastnej rodine. Aj Ježiš bol takým kazateľom. Kazateľom poslaným od Boha, čo jeho okolie dobre vedelo. Preto sa čoskoro začali okolo neho zhromažďovať učeníci. Keďže chcel, aby sa stali najlepšími, začal im, podľa vtedajšieho zvyku, klásť tvrdé podmienky. Nebudú mať trvalé bydlisko, lebo neustále budú na cestách, aby ohlasovali evanjelium. Žiadal, aby ľudské zvyky a ustanovizne podriadili hlásaniu Božieho slova, a to až do takej miery, že keď im zomrie otec, nepôjdu ho pochovať, lebo pohreb u Židov trval celých sedem dní a hlásanie Božieho kráľovstva je tak dôležité, že neznesie odklad. Chce, aby sa neobzerali dozadu za svojimi príbuznými, za majetkami, za minulosťou, aby si nedelili srdce, ale celí sa venovali Božej veci.
My s odstupom času veľmi dobre vieme, že nie všetci s Ježišom súhlasili. Mnohí hodili rukou a povedali, že je to tvrdá reč a odišli od neho. Zostali iba tí, ktorí boli schopní a ochotní prijať jeho podmienky. A iba tomuto prísnemu Ježišovmu výberu môžeme ďakovať za to, že jeho učenie sa rozšírilo po celom svete až do dnešných dní. Stalo sa tak preto, lebo jeho učeníci mu patrili celým srdcom.
Ako je tomu dnes? Má Ježiš rovnaké podmienky k nasledovaniu? Áno! Niektorých povoláva, aby sa mu zasvätili celým srdcom. Od nich žiada, aby sa zriekli domova, dokonca nepochovali ani vlastného otca, neobzerali sa za rodinnými zväzkami, a aby svoj život naplnili láskou k nemu a starostlivosťou o Božie veci. Takýchto ľudí však nie je veľa.
Svätý Ján Zlatoústy navštívil pred vyše 1600 rokmi mníchov v antiochijských horách. Písal o ich živote, ako sa skladá z práce a modlitby. Vstávali o polnoci, modlili sa, spievali, čítali, spoločne šli na svätú omšu a potom do práce. Celý deň mali zakázané rozprávať sa. Večer sa zišli na spoločnej modlitbe a potom odišli každý do svojej cely. Svätý Ján o nich píše, že mali v sebe taký pokoj a radosť, akú vo svete nezažije ani najbohatší človek. Na zemi mali iba svoje telá, ale ich duše prežívali celou svojou túžbou v nebi.
Poviete si: Ja k nim nepatrím, mňa sa to netýka. Ale týka, lebo všetkých chce Ježiš osloviť. Nežiada, aby sme odišli do samoty, ale naopak, aby sme zostali doma a vrúcne milovali svojich rodičov, aby sme dôstojne pochovali otca, aby sme zotrvali pri rodinnom kozube. Pre náš každodenný život platí jeden veľký Boží zákon: Milovať Boha a blížneho uprostred tohto sveta. A povedzte sami, je to jednoduché? Iste nie! Veď koľko tu treba pokory, poníženosti, sebaovládania, lásky a ochoty! Kedy sa nám to podarí? Keď budeme na Ježiša upnutí ako apoštoli, keď ho budeme s vierou a láskou prijímať, keď sa stane stredobodom nášho života.
Nech nás Ježišove slová neprivádzajú do rozpakov, ale do istoty, že jeho náruč je otvorená pre nás všetkých, ktorí pracujeme a sme obťažení starosťami tohto sveta. Posilňujme sa touto istotou počas nastávajúceho týždňa, a vedzme, že vtedy sa budeme podobať apoštolom, keď sa upneme na Ježiša a on sa stane súčasťou nášho života.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi