Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

25. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca si povedal: „Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.“ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ On povedal: „Sto kadí oleja.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.“ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Lk 16, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Športovci veľmi dobre vedia, čo to znamená využiť poslednú šancu. Ak sa správne využije, potom je dôvod na radosť. Ak sa nevyužije, nasleduje smútok z prehry. Aj v iných oblastiach života existujú posledné šance. Či už je to zdravie, vzdelanie, práca…
Poslednú šancu chce využiť aj nepoctivý správca z dnešného evanjelia: Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.
Vžime sa do jeho situácie. Spreneveril majetok a má urobiť vyúčtovanie. Zistil, že sa nachádza v kritickej situácii, a tak sa chytá poslednej šance: zavolá si dlžníkov svojho pána a hoci nemá na to právo, odpúšťa im veľkú časť dlhov. Uvažuje, že keď ho pán prepustí zo služby, oni mu pomôžu. Pán s obdivom pozerá na jeho horúčkovitú aktivitu, nie preto, čo robí, ale prečo to robí. A Ježiš k tomu dodáva: Synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Ježiš svojich verných volá Synmi svetla a vyzýva ich, aby aj oni robili všetko pre to, aby získali duchovné hodnoty, tak, ako sa o hmotné hodnoty usilujú Synovia sveta.
Keď sa zahľadíme na Synov sveta, vidíme, že sa im darí vytvoriť to, čo sa nazýva štruktúra hriechu. Len si všimnime, ako je dokonale prepracovaná distribúcia drog, pranie špinavých peňazí, prostitúcia, pornografia, obchod s deťmi, korupcia… Pozorujme, ako dokonale je prepracovaná manipulácia s človekom a aké obrovské finančné prostriedky sú vynakladané na rozličné propagácie a reklamy. Existujú celé reťazce firiem, ktoré školia politikov, manažérov a vedúcich pracovníkov, ako majú ovplyvňovať ľudí pre dosiahnutie svojich cieľov. Sme svedkami, ako sa od človeka prestalo vyžadovať vlastné myslenie, podporuje sa v túžbe brať hotové veci a výrobky, ktoré má zabalené v pekných lesklých obaloch a slovách. Za všetkým týmto stojí veľké úsilie Synov sveta, sprevádzané nespravodlivosťou, množstvom peňazí, ba aj vyliatej krvi.
Poviete si, že taká krutá je dnešná doba a mnohí si pomyslíte, že by bolo lepšie, keby ste sa jej ani nedožili. Také uvažovanie však nie je správne. Dnešná doba nás nesmie znechutiť, ale naopak, my Synovia svetla, sa musíme snažiť vytárať štruktúru cností. Ježiš od nás žiada, aby sme všetky svoje schopnosti dali do služieb dobra, spravodlivosti, lásky a viery. Žiada, aby sme mali dostatok chuti a fantázie pri vytváraní kresťanských modelov života. K tomu cieľu by mali smerovať všetky naše zhromaždenia, či už je to slávenie liturgie, duchovné programy, zábavné programy, oddych, šport… Je to veľká výzva pre rodičov, katechétov, kňazov či laických nadšencov, aby prinášali nové nápady zvlášť v práci s deťmi a mládežou. Lebo najhoršie, čo môže postihnúť mladých ľudí je nechuť, stereotyp, povrchnosť, ľahostajnosť, zvykovosť, falošná spokojnosť… To všetko vháňa mladých ľudí do rúk Synov sveta. Preto my musíme byť pevnými a zásadovými kresťanmi, lebo len oni môžu vytvárať štruktúru cností.
Skúsme sa v dnešnú nedeľu zamyslieť nad tým, aké bývajú naše stretnutia, zhromaždenia, návštevy, zábavné akcie… Je tam vidieť, že sa stretli veriaci ľudia, veriace rodiny, veriaca mládež? Alebo sa tieto stretnutia nelíšia od stretnutí ľudí, ktorí nemajú s Bohom nič spoločné? Pouvažujme, aké slová, vtipy kolujú pri týchto príležitostiach, koľko alkoholu sa tam vypije, alebo či sa tam neobjavia aj drogy.
V dejinách Sparty sa rozpráva, že tamojšieho kráľa raz navštívil vládca z inej krajiny. Sparťanský kráľ mu poukazoval pozoruhodné miesta krajiny. Hrdo rozprával o múroch, ktorými je Sparta obklopená. Hovoril, že sú neprekonateľné a absolútne bezpečné. Hosť sa ale po krátkej chvíli sa dovolil opýtať: Odpusť, priateľu, hovoríš o neprekonateľných múroch mesta, ale ja tu žiadne nevidím. Kráľ hrdo ukázal na svoju osobnú stráž a povedal: Obyvatelia sú živé kamene, ktoré vytvárajú neprekonateľný múr mesta.
Aj my máme byť živé kamene, ktoré majú stáť ako múr na obranu Božích právd, zákonov a spravodlivosti. Svet nás učí, ako máme využívať šance, dokonca aj vtedy, keď ide o šírenie zla. My využime šance k šíreniu dobra. Ponúkajú sa nám v službe Ježišovi a jeho posolstvu. Vytvárajme aj v tomto týždni pevnú štruktúru dobra, aby náš kresťanský život bol všade cítiť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco