Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

9. nedeľa v období „cez rok“ - rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.

Mt 7, 21 – 27

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Medzi najznámejšie svetové skvosty architektúry patrí veža v Pise, alebo gotická katedrála Notre Dame v Paríži, či aj neskorogotická katedrála sv. Marka v Benátkach. Tieto klenoty staviteľstva majú zaujímavú históriu. Veža v Pise, vysoká 55 metrov, je známa tým, že počas stá¬ročí sa vychýlila od vertikálnej osi o niekoľko stupňov a vo svete ju poznajú ako šikmú vežu. Katedrála Notre Dame, ktorá patrí medzi najväčšie na svete, má nedostavané veže, lebo pri budovaní pôda začala povoľovať, a tak veže nedostavali. Talianskym architektom zasa robí problém chrám sv. Marka v Benátkach lebo pôda pod ním tiež povoľuje. A tak vidíme, že tieto stavby majú jeden spoločný nedostatok - sú postavené na slabých základoch.
Všetci dobre vieme, že každá budova ak má pretrvať budúce pokolenia musí mať pevné základy. Stavbe sa podobá aj život každého z nás. Aby stavba nášho života bola pev¬ná a vytrvala v najťažších skúškach, je nevyhnutné, aby mala silný základ. Podľa Ježišových slov je ním zachovávanie jeho náuky. Ježiš hovorí: Každý, kto počúva moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
Pevné základy nám Ježiš pomáha budovať tak, že nás učí slovom aj príkladom svojho života. Žiada, aby sme ho nasledovali a v tom je nekompromisný. Keď však čítame evanjeliá, vidíme, že ľudia rôzne reagovali na jeho slová. Mnohí ich rešpektovali. Spomeňme apoštolov, ktorým povedal: Poďte za mnou!, oni zanechali všetko a vykročili za ním. Alebo, keď Židia priviedli k nemu ženu pristihnutú pri cudzoložstve a chceli ju kameňovať, Ježiš ju obránil a povedal jej: Choď a viac nehreš! Ona odišla plná ľútosti a žila podľa jeho slov. Boli však aj takí, ktorí nedali na jeho slová. Spomeňme napríklad bohatého mládenca, ktorý neposlúchol Ježišovu radu: Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudob¬ným a nasleduj ma! Odišiel smutný, lebo mal veľa majetku. Najotrasnejší je však prípad apoštola Judáša. Denne bol s Ježišom no napokon ho zradil a jeho koniec je tragický.
Aj my sme postavení pred vážne rozhodnutie: plniť či neplniť Ježišovo slovo? Musíme si uvedomiť, že ak chceme, aby náš život bol životom kresťana, teda bezpečnou budovou postavenou na pevnom základe, máme sa riadiť tým, čo nám káže Kristus. Stavbe, ktorá je postavená na skale, neuškodia ani búrky, ani vetry, ani po¬vodeň. Doba, v ktorej žijeme a životné situácie, ktoré denne pociťujeme, sú pre nás skúškou, sú prí¬valom a búrkou, ktorá sa opiera o dom nášho kresťanského života a chce ho zbúrať. A tu sa má ukázať, aký máme základ, či pevný - na skale, alebo slabý - na piesku. Kresťan, ktorý plní Božiu vôľu, má dom postavený na skale.
Kniha Jób nám podáva príklad statočného muža. Jób bol nábožný a hoci mal veľké bohatstvo, ktoré ho mohlo „pokaziť“, bál sa Boha a vystríhal sa zlého. Prichádza však o všetko, čo mal rád: pomreli mu deti a pominulo sa aj bohatstvo. Jób nezúfal, lebo dom jeho života bol postavený na skale, a po¬vedal len toľko: Pán dal, Pán vzal. Nech je jeho meno pochválené. Potom ho postihla ďalšia skúška - ochorel. Vredy sa mu vyhodili po celom tele. Už nemal miesto ani vo vlastnom dome, a tak sedával na smetisku a psy mu lízali vredy. Po tomto zásahu prichádza ďalšia rana. Všetci mu dohovárajú, že nie je možné aby sa neprehrešil voči Bohu, lebo by takto netrpel. Musel iste spáchať veľký zločin, za ktorý teraz trpí. Ale aj v tejto skúške Jób obstál, lebo dôveroval Pánovi. Riadil sa vždy podľa Božích slov a za jeho vernosť ho Boh bohato odmenil.
Jób má byť príkladom aj nám. Uvedomme si, že ak chceme obstáť v životných skúškach, je potrebné, aby sme mali pevný základ. Ako sa prejavuje? Zachovávaním evanjeliových rád a žitím svojej viery. Musíme si vziať k srdcu Ježišove slová: Nesmieš sa hnevať na svojho brata, nesmieš preklínať, ohovárať, cudzoložiť, kradnúť... Ak by si ich niekto nevšímal a nežil by podľa nich, jeho kresťanstvo je chatrné a stačí malý vetrík a hodnoty jeho života sa zrútia. Časy, v ktorých žijeme a situácie, v ktorých sa nachádzame, denne nás o tom presviedčajú. Veď koľkí tu s nami sedávali a teraz pre rôzne malicherné príčiny chýbajú?! Keby títo ľudia zodpovedne zachovali Ježišovo slovo, nemohlo by sa to stať.
Vytrvajme na ceste, ktorú nám ukazuje Kristus a postavme budovu svojho života na pevných základoch plnenia Božej vôle. Potom uvidíme, že aj napriek mno¬hým ťažkostiam bude náš život pokojný a budeme žiť v istote. Preto aj pri dnešnej svätej omši prosme Pána, aby nás posilnil na tejto ceste.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco