Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

7. nedeľa „cez rok“- rok B

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

Mk 2, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Verejnoprávne médiá často hovoria o príčinách autonehôd, ktoré majú za následok poranenie alebo aj smrť. Neprimeraná rýchlosť, nesprávne predbiehanie, nedanie prednosti v jazde, požitie alkoholu… Všetky príčiny havárií spočívajú v nedodržaní predpisov.
Aj v dnešnom evanjeliu nachádzame vedľa seba previnenie a chorobu. Porazený človek, ktorého spustili pred Ježiša, potreboval aj odpustenie previnení, aj uzdravenie tela. A Pán ho vyliečil. Previnenie a choroba vo Svätom písme často spolu súvisia. Spomeňme aspoň niekoľko príkladov:
Keď prorok Elizej uzdravil z malomocenstva vojenského veliteľa Námana, z vďačnosti mu ponúkol odmenu, ale prorok nič neprijal. Jeho sluha Giezi to počul a sám v sebe si povedal: Veru, môj pán šetril toho Aramejčana a neprijal od neho, čo mu dával. Ako žije Pán, pobežím za ním a vezmem niečo od neho. I utekal za odchádzajúcim Námanom a povedal mu: Môj pán ma poslal s odkazom: Práve teraz prišli ku mne dvaja mladíci z Efraimského pohoria, spomedzi prorockých synov. Daj, prosím, pre nich hrivnu striebra a dvoje oblečenie šiat. A dal mu ešte viac. Giezi sa naradovaný vrátil domov. Elizeus sa ho opýtal. Odkiaľ, Giezi? Odpovedal: Nebol tvoj sluha nikde. I povedal mu: Čo som nebol v duchu tam, kde sa ktosi vykláňal z voza tebe v ústrety?! Teraz teda, keď si prijal peniaze, môžeš si kúpiť šaty, olivové záhrady, vinice, ovce, statok, sluhov a slúžky. Ale Námanovo malomocenstvo sa bude držať i teba, i tvojho potomstva naveky. A odišiel od neho malomocný ako sneh.
Alebo, keď kráľ Joram viedol pohoršlivý život, prorok Eliáš mu poslal takýto list: Pretože si nekráčal po cestách svojho otca Jozafata a po cestách júdskeho kráľa Asu, ale si kráčal po cestách izraelských kráľov a naviedol si Júdsko a obyvateľov Jeruzalema na smilstvo podobné smilstvu Achabovho domu, ba aj svojich bratov z domu svojho otca, ktorí boli lepší ako ty, si vyvraždil, preto Pán dopustí veľký úder na tvoj ľud, na tvojich synov, na tvoje ženy a na celé tvoje imanie. A ty budeš v mnohých chorobách, v chorobe vnútorností, až ti pre chorobu po uplynutí (istého) času vyjdú vnútornosti. A tak sa aj stalo. Zomrel 38-ročný v neznesiteľných bolestiach a pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie pri hroboch kráľov.
O kráľovi Herodesovi je napísané: Vtom ho zasiahol Pánov anjel, lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožratý červami.
Z toho však nevyplýva, že každá choroba je zapríčinená hriechom, tak ako to hlásali židovskí zákonníci. Ježiš také tvrdenie rozhodne odmieta. Keď stretli človeka slepého od narodenia, učeníci sa pýtali: Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia – že sa narodil slepý? Ježiš im povedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.
To isté platí aj dnes. O svätej Terezke Ježiškovej je známe, že v celom živote sa nedopustila smrteľného hriechu a predsa ochorela na tuberkulózu a zomrela veľmi mladá. Aj iní svätci trpeli rozličnými chorobami, ale to nie pre dajaké previnenie, ale aby sa na nich zjavili Božie skutky. Pekne o tom píše svätý Pavol: Sila sa dokonale prejavuje v slabosti.
Na druhej strane však jestvuje veľa chorôb, ktoré majú pôvod v hriechu. Dnešné lekárske bádania zisťujú, že veľa chorôb je zapríčinených hriechmi, ako sú nestriedmosť, nemravnosť, trestuhodná nepozornosť na pracovisku alebo cestnej premávke, nenávisť, hnev, nepriateľstvo… Možno sa teraz niekto prekvapene spýta: Nenávisť, hnev, nepriateľstvo…? Je to pravda, lebo medzi dušou a telom je úzka jednota. A ten, kto trpí týmito neduhmi, naozaj si môže zapríčiniť chorobu.
V nemocnici zomieral na rakovinu istý veriaci muž. Pred smrťou si žiadal kňaza. Vo dverách nemocnice sa stretol s dvomi mužmi. Poznal ich. Boli to bratia zomierajúceho. Vyše desať rokov sa s bratom hnevali, nenávideli a súdili. Keď uvideli kňaza povedali: Boli sme sa zmieriť s našim bratom a lekár nám povedal, že keby sme tak urobili pred desiatimi rokmi, brat by nezomieral. Veľmi nás to trápi. Je to ale možné, že by hnev zavinil jeho predčasnú smrť? Kňaz odpovedal, že keď tak tvrdí lekár, je to možné.
Z toho plyne pre nás poučenie, že nestačí sa vyhýbať len nestriedmosti, nemravnosti, alkoholu, ale aj nenávisti, nepriateľstvu, lži. Treba žiť v láske s inými, a tak posilňovať svoje aj ich telesné zdravie. Keby v ľudských dušiach vládol pokoj a bratská láska, ľudia by boli šťastnejší a iste aj telesne zdravší.
Ježiš nám prišiel ukázať svojím životom príklad. Žil pre iných, zomrel za iných a povedal: Nasledujte ma. Aby sme to dokázali, posilňuje nás svojím slovom a svojím telom. A keď z krehkosti padneme do hriechu, uisťuje nás, že pre jeho krv, vyliatu na kríži, nám nebeský Otec odpustí naše previnenie. Nemusíme ho nosiť v srdci, nemusí nás trápiť, ohrozovať naše telesné zdravie, a tak byť príčinou choroby. Uvedomujeme si, že Ježiš je dobrodincom nášho života, preto by sme ho mali viac milovať a nasledovať? Veríme, že podľa jeho príkladu by sa dal vybudovať krajší svet?
Prosme dnes, aby nás Ježiš pritiahol bližšie k sebe, zjednotil so sebou a náš život požehnal zdravím duše i tela.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín