Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Svätá rodina - rok C

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Lk 2, 41- 52

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každý z nás vyšiel z rodiny. Jeden z lepšej, iný z horšej, ale iste v dobrom a s radosťou spomíname na roky strávené v rodine, na veselé, ale aj smutné príbehy so súrodencami, rodičmi alebo príbuznými.
Preto aj Cirkev vo vianočnom období nám ponúka sviatok Svätej rodiny. Jej zbožnosť a túžbu po svätých veciach môžeme obdivovať v dnešnom evanjeliu. Je pravda, že žiadna rodina sa nemôže merať s dokonalosťou, svätosťou a veľkosťou Nazaretskej rodiny, ale každá rodina sa môže poučiť na jej príklade.
Mužovia a otcovia majú veľký vzor v Jozefovi. Písmo o ňom veľmi málo hovorí a hoci sa nezaznamenalo ani jedno jeho slovo, predsa sa všetci s veľkou úctou pozeráme na tohto muža viery. Jeho život nebol zbavený ťažkostí a problémov: počatie Syna Božieho, útek do Egypta, tvrdý život v Nazarete... to všetko bolo tvrdým náporom na jeho vieru. Bol mužom práce, ktorú posväcoval modlitbou, dôverným rozhovorom s Bohom. Dokázal byť milým k Márii, ktorú miloval čistou láskou, k synovi bol starostlivý, ktorého poslanie skôr tušil, ako chápal. Ako veľmi Ježiša miloval, pozorujeme zo slov dnešného evanjelia: Tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!
Ženy a matky majú svoj vzor v Panne Márii. Ona má síce svoj pôvod v kráľovskom Dávidovom rode, no ľudstvo ju nie preto uctieva, ale preto, že mu dala Božieho Syna. Poznáme jej vieru, lásku a odovzdanosť do Božej vôle. Milovala Jozefa aj Ježiša, starala sa o nich a pomáhala im. So synom bola v dobrom aj v zlom, v Káne ale aj na Kalvárii.
Deti majú pozerať na Ježiša o ktorom evanjelista píše, že bol rodičom poslušný, poddaný, vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. Ako Ježiš myslel na rodičov, najlepšie vidno, keď visel na kríži, vo chvíli najväčšieho utrpenia odovzdal svoju matku do ochrany učeníka, ktorého veľmi miloval.
Keď sa zamýšľame nad životom Svätej rodiny, nenachádzame tam žiadne divy a zázraky, nič, čo by nás privádzalo do úžasu, ale vidíme tam množstvo čností, ktoré sú potrebné v každej rodine: lásku, vernosť, obetavosť, pracovitosť, ohľaduplnosť, dobrý príklad, vieru, zbožnosť... Mnohé manželstvá a rodiny prežívajú krízy a nešťastia. Príčin je veľa, že každé druhé-tretie manželstvo sa rozpadá. Nás veriacich však môže tešiť, že tam, kde je živá viera, kde sa v rodinách podľa viery aj žije, tam je kríz menej a keď prídu, s Božou pomocou sa ľahšie riešia. Iste sami poznáte dobré a sväté rodiny, ktoré okolo vás žijú a sú príkladom pre mnohých.
Na výstave kvetov v Olomouci starček tlačil vozík v ktorom bola schúlená jeho manželka. Bola nehybná od vojny, kedy v jej blízkosti vybuchla mína a jej sa poškodila miecha. Manžel bol však šťastný, že jej môže ukázať krásne kvety, lebo doma neustále sedí zatvorená a nič nevidí. Od vojny sa o ňu stará, umýva ju, kŕmi a vozí na vozíčku. Nikdy by ju neopustil, veď v kostole jej prisahal vernosť v dobrom aj v zlom.
Chcel by som dnes blahoželať vám, kresťanským manželom, ktorí si dnes môžete povedať, že aj cez tie obláčiky všedných dní a búrku, ktorá sa sem-tam prehnala, bolo vo vašom živote jasno, máte sa radi a jeden druhého by ste neopustili. Blahoželám vám, ktorí žijete v takýchto šťastných manželstvách a vám, ktorí ste doposiaľ nenašli svoje šťastie, alebo sa vám šťastie rozbili, nezúfajte, ale všetky svoje bolesti a trápenia ponorte do Božieho milosrdenstva.
Nech aj dnešná obnova manželského sľubu vyznie radostne a naplní vás odhodlaním do ďalších dní vášho života.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz