Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. pôstna nedeľa - rok A

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy, ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Jn 4, 5- 42

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každý z nás si rád vypočuje dobrú hudbu, slušný vtip, alebo aj klebety o druhých. Kto však rád počúva pravdu o sebe? A najmä takú, ktorá mu nerobí veľkú česť a dobré meno?
Vypočuli sme si azda jeden z najdlhších úryvkov evanjelií, ktorý opisuje rozhovor Ježiša so Samaritánkou. Opis má všetky prvky dramatického diela: pokojný začiatok, vyvrcholenie deja a radostný koniec. Vrcholom rozpravy je úsek, v ktorom Ježiš vyzýva ženu, aby priviedla svojho muža: Choď, zavolaj svojho muža a príď sem! Ona odpovedala: Nemám muža. Ježiš ju pochválil, že hovorila pravdu.
Stretnutie Ježiša so Samaritánkou možno kvalifikovať ako stretnutie, ktoré je o pravde jej života. Mohla reagovať dvojakým spôsobom: Čo sa do mňa staráš?!, alebo mohla povedať pravdu. Zvolila si druhú možnosť, čím si vlastne otvorila srdce pre nový vzťah k Bohu. Doposiaľ žila v tom, že Bohu sa stačí klaňať na hore Garizim, ale Ježiš ju vyvádza z tohto omylu a hovorí, že nie je dôležité miesto, kde sa Bohu klaniame, ale dôležitá je kvalita nášho života, stav duše, s ktorým pred neho predstupujeme.
Patríme k ľuďom, ktorí sa chcú čo najviac dozvedieť o Bohu, o svete, o živote. Ale dnes si máme v sebe upevniť novú túžbu, neodmietať pravdu o sebe. Ako žijem, čo robím, kam smerujem, čo chcem dokázať, aký je môj zmysel života, aké hriechy skrývam…?
Ruský filozof a básnik Vladimír Solovjev bol raz hosťom v istom kláštore. S jedným mníchom debatovali dlho do noci a po skončení rozhovoru sa chcel vrátiť do svojej izby. Na dlhej chodbe však bola taká hustá tma, že nemohol nájsť svoje dvere. V tej tme boli všetky rovnaké a nedokázal už ani trafiť k mníchovi, s ktorým sa rozprával, aby ho zaviedol do izby. Keďže nechcel rušiť prísne kláštorné ticho, rozhodol sa, že do rána sa bude prechádzať po chodbe. Len čo sa objavil prvý záblesk rannej zory, bez najmenších ťažkostí našiel dvere svojej izby, okolo ktorých v noci veľakrát prechádzal. Keď po čase uvažoval nad touto príhodou, napísal: Podobne je to aj s tými, ktorí hľadajú pravdu. V čase nočného blúdenia chodia okolo nej, ale ju nevidia. Aby ju našli, potrebujú svetlo.
Aj my, aby sme našli a poznali pravdu o sebe, potrebujeme svetlo. Je ním Kristus. Ak by sme odmietli jeho Svetlo, odmietneme pravdu o sebe a zostaneme veriť len svojej pravde, vo svetle ktorej si bez problémov ospravedlníme svoje hriechy, nečestné postoje a zlozvyky. Ba môže to zájsť až tak ďaleko, že dospejeme k presvedčeniu, že iba my a Boh sme dokonalí, a to by bola katastrofa. Potrebujeme svetlo, normu, zrkadlo, v ktorom sa uvidíme. Potrebujeme Ježiša, aby sme ho počuli a nasledovali v tom, čo dnes povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo.
V týchto dňoch sa nám ponúka jedinečná možnosť stretnúť sa s Pánom v spovednici medzi štyrmi očami. Pristupujeme ale k tejto sviatosti s úprimnou túžbou poznať pravdu o sebe? Ježiš nás nechce podceňovať, ukazovať nám, akí sme zlí a nedokonalí. Chce nám pomôcť a priviesť nás k poznaniu, že nestačí, ak si splníme dajaké náboženské úkony, ale pritom nám vôbec nezáleží na kvalite nášho života. Chce, aby veľkonočná spoveď nebola iba splnením cirkevného príkazu, ale aby bola podnetom pre opravdivú zmenu života.
Možno sa nám stane, že sa dozvieme pravdu o sebe. Vedzme, že nie všetci, čo sa o nás vyjadrujú, musia mať pravdu, ale ak sa však na našu adresu vyjadrí blízky človek, nezarmucujme sa, lež prijmime to s vierou, že sa o nás vyjadrí sám Ježiš. Aj my vtedy môžeme reagovať dvojakým spôsobom: Čo sa do mňa staráš?!, alebo prijať pravdu. Samaritánka ju prijala a vyplatilo sa jej to…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín