Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

5. pôstna nedeľa - rok A

Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“ Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“ Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

Jn 11, 3 – 7. 17. 20 – 27. 33b – 45

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Nik z ľudí nechodieva rád do nemocnice a iste už pri vstupe do nej prežíva zvláštny pocit. Je to miesto utrpenia, smútku, bolesti, beznádeje, bezmocnosti, aj smrti. Akú radosť pocíti človek, keď ju opustí, nadýcha sa čerstvého vzduchu a vidí okolo seba zdravých a veselých ľudí. Pre človeka je podstatný život, nie smrť, lebo každý túži po živote, po šťastnom živote.
Práve preto sme si veľmi pozorne vypočuli správu o tom, ako Ježiš vracia Lazárovi život. Život človekovi, ktorý bol už štyri dni v hrobe.
Možno aj vás napadla myšlienka, prečo apoštol a evanjelista Ján nevyužil túto príležitosť a neopýtal sa Lazára, čo videl a počul na druhom svete. Určite by nám urobil veľkú službu, lebo Lazár sa vrátil odtiaľ, kde sú mŕtvi a kde raz budeme aj my. Lenže o večnosti tam nie je ani jediné slovo, ba skôr máme pocit, ako keby bol Lazár úmyselne obídený a nepovšimnutý. Prečo? Evanjelistovi nešlo o Lazára, ale o Ježiša, ktorý je ústrednou postavou úryvku. Lazár má iba pomôcť osvetliť Ježišovu osobnosť. Je zaujímavé, že Pán čakal na Lazárovu smrť a vedel, že je chorý, ale až keď zomrel, mohol vyhlásiť čosi dôležité o svojej osobe: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Čo tým chcel naznačiť? Že dokáže z hrobu vzkriesiť jedného človeka? Ešte viac! Chcel povedať: K mojej podstate patrí, že kriesim a dávam život. To sa nedá odo mňa odmyslieť, lebo ja sám som vzkriesenie a život!
Vzkriesenie je dvojaké, lebo aj smrť je dvojaká: telesná a večná. Telesnej smrti sa nik neubráni, niet na ňu liek ani modlitba – je to zákon života na zemi. Ježiš nás neprišiel vyslobodiť z telesnej smrti, veď aj Lazár napokon zomrel, ale nás prišiel vyslobodiť od večnej smrti. Aby sme ju lepšie chápali, predstavme si ju ako protiklad večného života. Večný život spočíva v tom, že raz mám žiť ako člen Božej rodiny, kde ma privedie Ježiš, ktorý sa kvôli mne stal človekom. V Božej rodine mi má byť tak dobre, ako je dobre Bohu, preto ma Ježiš drží za ruku, aby som sa do kruhu tejto rodiny šťastne dostal. Ale ja sa mu vytrhnem z ruky a poviem: Nestojím o Boha ani o jeho rodinu, nechcem žiť podľa jeho vôle a zákonov! V tej chvíli sa zbavujem večného života a začína sa vo mne večná smrť, čo je najväčšie zlyhanie, najväčšia katastrofa, najväčšia havária ľudského života.
dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša ako vzkriesenie a život, ktorý nechce smrť hriešnika, ale túži, aby sa obrátil a žil. Uvedomujeme si, ako mu na človekovi záleží? Ako mu záleží na mne a na tebe? Preto podstúpil potupovanie, výsmech, bičovanie, tŕním korunovanie, ukrižovanie, aj prebodnutie srdca. Urobil všetko preto, aby sme večne žili. Čo to bude stáť nás? Oplakanie hriechov, vyznanie sa z nich a snahu o nápravu života. Viem, že aj to je pre mnohých nesplniteľná požiadavka, lebo teraz na ňu nemajú čas… Ale vezmite si, koľko starostí a odriekania je spojených napríklad s výstavbou nového domu, alebo s kúpou nového auta, alebo s hľadaním si lepšej práce? Nedokázali by sme urobiť niečo aj pre večný život? Veď Ježišove požiadavky nie sú nerealizovateľné, tak veľa zasa od nás nežiada. Buďme úprimní, keď pre pozemské dobrá dokážeme prinášať veľké obete, vari by sme to nedokázali pre nebeské veci, pre večnosť?
Stará legenda rozpráva o troch diabloch – učňoch, ktorých poslal ich učiteľ na svet, aby sa učili zvádzať ľudí na zlo. Opýtal sa ich, akú majú predstavu, ako to robiť. Prvý hovorí: Budem ich presviedčať, že boh neexistuje. Učiteľ mu oponoval: Tým mnohých nezískaš. Väčšina ľudí tuší, že jestvuje vyššia bytosť, a to im z duše nevymažeš. Druhý učeň šiel na to inak: Budem ich presviedčať, že nie je peklo. Ani to sa učiteľovi nepozdávalo: S tým tiež veľmi neuspeješ, lebo rozumní ľudia vedia, že zlo sa nikdy dobre neskončí, a preto musí byť vyššia spravodlivosť, ktorej nik neunikne. Dostalo sa aj na tretieho, ktorý poznamenal: Ja budem ľuďom tvrdiť, že všetko sa dá odložiť, na všetko je čas. Učiteľ ho pochválil: Choď do práce a rob tak, lebo tým oklameš tisíce a privedieš ich do našich rúk.
Nedajme sa nachytať aj my, neodkladajme ani oplakanie hriechov, ani vyznanie sa z nich, lebo tu nejde o chvíľkové šťastie alebo nešťastie, ale o večný život.
Prosme pri tejto svätej omši aj za to, aby nik z našej farnosti neodkladal veľkonočnú svätú spoveď.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi