Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

34. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31- 46

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Starogrécka povesť hovorí o kráľovi Kordovi, ktorý počas svojej vlády zažil obrovské zemetrasenie vo svojej krajine. V jednom meste spôsobilo veľký kráter, do ktorého sa postupne zosúvali domy aj ľudia. Keďže všetci boli bezradní, kráľ poslal poslov do delfskej veštiarne, aby tam poradili, ako ďalej. Odtiaľ prišla odpoveď: Hoďte do priepasti to, čo máte najcennejšie. Mešťania poslúchli a hádzali tam svoje šperky a iné cennosti, ale nepomohlo to. Domy, ulice, ľudia i dobytok sa neustále zosúvali do priepasti. Zasa sa obrátili na veštiareň, odkiaľ prišla odpoveď, že nevhodili tam to najcennejšie. Po dlhých dohadoch a hádkach kráľ vyhlásil: Občania, to najcennejšie, čo ľud má, je jeho kráľ. Ja skočím do priepasti a obetujem život za záchranu mesta. Obliekol si kráľovský plášť, vysadol na koňa a obrovským skokom sa vrhol do priepasti. Zem sa za ním zavrela a mesto bolo zachránené.
Iste mi dáte za pravdu, že legenda sa dobre počúva a mohli by sme ich o kráľoch vyrozprávať veľmi veľa. Nemôžme však mať pocit, že králi sú už iba v rozprávkach. Aj v súčasnosti existujú krajiny, na ktorých čele stojí kráľ, ale jeho moc je väčšinou veľmi obmedzená a jeho úlohou je zväčša iba reprezentácia krajiny. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že kráľov ubúda a kráľovstvá pomaly zanikajú.
Možno práve preto sa nám môže zdať čudný dnešný sviatok Krista Kráľa. Vyhlásil ho pápež Pius XI. roku 1925. Možno sa v duchu spýtame, prečo? Odpoveď nám dáva sám Ježiš. Ľutujúcemu zločincovi hovorí: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. A na Pilátovu otázku odpovedá ešte jasnejšie: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Ježiš aj svoju pozíciu kráľa dokazoval tým, že uzdravoval, kriesil mŕtvych, odpúšťal hriechy… Veď stačil iba jeden pohyb, jedno slovo a človek bol zdravý, očistený… A svoje kráľovstvo potvrdil tiež na kríži, keď ho všetci opustili a nemal ani výzor človeka. Ešte aj v poslednej hodine udeľuje amnestiu a z darebáka robí svätca. Z Ježišovho správania je naozaj jasné, že je kráľom spravodlivosti, lásky a pokoja. Jeho kráľovstvo nie je politické, ale náboženské, nie je pozemské, ale nebeské, nie je ľudské, ale božské, nie je časné, ale večné. Ježiš nezaložil svoje kráľovstvo železom meča, ale drevom kríža, nie preliatím krvi svojich poddaných, ale vlastnou krvou, nie násilím, ale dobrotou, nie nenávisťou, ale láskou, nie trestaním, ale odpúšťaním, nie zabíjaním, ale darovaním večného života.
Teraz si však uvedomme, že v tomto kráľovstve je miesto aj pre nás. Iste prvé, čo nás napadne je, za akých podmienok? Najdôležitejšie je, aby Ježiš býval v nás. On povedal, že Božie kráľovstvo je v nás. Ak teda raz chceme žiť v jeho kráľovstve, musíme mu dovoliť, aby teraz kraľoval v nás. Preto je nutné odstrániť všetky modly: lakomstvo, smilstvo, nemiernosť, náboženskú lenivosť, neposlušnosť, hnev, pomstychtivosť… Robím to však? Nie sú mi modly milšie a prednejšie, ako Kristus?
Legendou sme začali a modernou legendou aj skončíme. Je o nezbednom vlaku, ktorý roky chodil bez nehody po koľajniciach a veru sa mu to už zunovalo. Raz zazrel na lúke pásť sa kravy a veľmi sa mu zapáčilo, že sú voľné a neobmedzujú ich žiadne koľaje. Vtedy dostal aj on veľmi silnú túžbu po voľnosti, vyskočil z koľajníc a rozbehol sa medzi kravy. Ďaleko však nedošiel, lebo na lúke sa jeho vozne aj rušeň rozbili. A vlak sa poučil, že do cieľa príde iba vtedy, keď sa bude držať koľajníc.
Naším cieľom je Božie kráľovstvo a život s Kristom. Držme sa pevne jeho náuky, jeho príkazov, a to nás bezpečne dovedie k nemu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký