Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

1. pôstna nedeľa – rok B

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Mk 1, 12- 15

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Všetci vieme, že občiansky rok je rozdelený na dvanásť mesiacov a skoro každý mesiac má dajakú pozoruhodnú myšlienku alebo motto, ktorému je venovaný. Máme mesiac knihy, lesov, bezpečnosti cestnej premávky, fotografie, úcty k starším… Počas dní tohto mesiaca, máme možnosť sa nad danou problematikou zamyslieť a zaujať k nej určitý postoj.
Aj cirkevný kalendár je rozdelený na určité obdobia, ktoré majú svoju hlavnú myšlienku a chcú nás ešte viacej nasmerovať do duchovnej oblasti a tým nás priblížiť k Bohu. Cirkevný kalendár je rozdelený na obdobie Adventu, Vianoc, Pôstu, Veľkej noci a Cezročné obdobie.
V stredu (22. februára) sme vstúpili do pôstneho obdobia, ktoré má posilniť náš duchovný život a urobiť ho ešte hodnotnejším. Jeho hlavná myšlienka je obsiahnutá v dnešnom krátkom evanjeliu: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Iste mi dáte za pravdu, že musí byť veľmi dôležitá, lebo ju ohlasuje sám Ježiš Kristus. Zamyslime sa preto nad pojmami, ktoré spomína: pokánie a evanjelium.
Pokánie – po grécky metanoia (µ???????), znamená v Novom zákone zmenu zmýšľania. Znamená premýšľať a prehodnotiť svoj doterajší život a postoj tak, že nás to vedie k zmene názoru. Toto slovo charakterizuje prechod z jedného stavu myslenia do iného a predstavuje dynamickú zmenu. Má dva významy: širší a užší.
Širší – znamená odvrátiť sa od hriechu ako od urážky Boha.
Užší – znamená sviatosť, ktorú ustanovil sám Ježiš Kristus na odpustenie hriechov, spáchaných po krste.
Ježišova výzva: Kajajte sa! znamená, aby sme počas pôstnej doby vykonali dôkladný rozbor svojho svedomia a odstránili všetko, čo je v nás zlé. Máme to vykonať v dobrej veľkonočnej spovedi a potom nastúpiť na cestu dobra, lásky a pokoja.
Evanjelium je blahozvesť, správa o živote a účinkovaní Ježiša Krista. Ako dobre vieme, evanjeliá sú štyri a vznikli v druhej polovici 1. storočia. Ich autormi sú Marek, Matúš, Lukáš a Ján.
Marek – rybár, žiak apoštola Petra a Pavla, napísal evanjelium v Ríme, je najstaršie, zo všetkých najjednoduchšie a najvernejšie zachytáva slová a udalosti zo života Ježiša Krista.
Matúš – colník a Ježišov apoštol, napísal evanjelium pre kresťanov zo židovstva v Antiochii a dokazuje ním, že Ježiš Kristus je prisľúbený Mesiáš.
Lukáš – lekár, sprievodca a učeník apoštola Pavla, evanjelium napísal v Palestíne a venoval ho kresťanom z pohanstva, ktorým dokazuje, že Ježiš Kristus je historickou osobou. V evanjeliu nachádzame najkrajšie podobenstvá, ktoré nám predstavujú Boha, ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca.
Ján – rybár a učeník Ježiša Krista, napísal evanjelium v Malej Ázii, v Efeze, v ktorom vyzdvihuje Ježišovu osobnosť a význam viery v neho.
Ježišova výzva: Verte evanjeliu! nás teda povzbudzuje, že ak uveríme evanjeliu, uveríme v neho, uveríme, že je Mesiáš, Láska, Dobrota a Milosrdenstvo. A keď v tieto skutočnosti uveríme, nasiakneme ním samým, vyberieme si ho za životný vzor a budeme napodobňovať jeho vlastnosti.
Teda pokánie a viera v evanjelium idú ruka v ruke spolu. Nemôžem konať pokánie, keď neverím evanjeliu a nemôžem opravdivo žiť evanjelium bez pokánia!
Stará legenda hovorí, že kedysi žil človek, ktorý si dal záväzok, že sa nikdy nebude smiať. Keď sa to rozchýrilo medzi ľuďmi, mali z toho hotovú senzáciu. Jedni ho obdivovali, iným bol na posmech, ale našli sa aj takí figliari, ktorí rozličnými kúskami sa ho snažili rozosmiať. Nikomu sa to však nedarilo. Až jedného dňa sa ho jeho dobrý priateľ opýtal na príčinu takého rozhodnutia. On odpovedal: Prečítal som celú Bibliu a zistil som, koľko hriechov ľudia narobili, ako často reptali proti Bohu a pokúšali ho. Vtedy som si aj ja uvedomil, koľko hriechov som v živote popáchal a to vôbec nie je do smiechu…
Poviete si: Pritiahnuté za vlasy… a máte pravdu, lebo nám sa iste nik nezakazuje smiať, ba mnohí veselí a vtipní svätci dokazujú, ako s touto vlastnosťou možno privádzať ľudí k Bohu. Buďme teda veselí, ale nikdy nepodceňujme pokánie a evanjelium a nesmejme sa z nich, ako z čohosi detinského a nepodstatného. To sú poklady, ktoré nám Ježiš zanechal pre našu dokonalosť a svätosť.
Nezabúdajme aj túto svätopôstnu dobu prežiť v Ježišovej výzve: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi