Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. veľkonočná nedeľa – rok B

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Jn 10, 11-18

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Kto z nás si rád pozorne neprečíta krásny príbeh so šťastným koncom! Človek sa teší, keď sa všetko dobre skončí, dobro zvíťazí nad zlom a ľudská zloba je porazená. Upokojujúco a príjemne pôsobí na nás aj dnešné Ježišovo posolstvo, ktoré nie nadarmo je považované za jedno z najkrajších a najpôvabnejších. Ježiš hovorí o sebe ako o Dobrom pastierovi, ktorý položí život za svoje ovce.
Podobenstvo, ktoré sme si vypočuli, je stále aktuálne. Ježišovi veľmi záleží na ovciach, preto po svojom nanebovstúpení zanechal nových pastierov – kňazov. Kňazstvo je veľký a nezaslúžený dar Božského Srdca. Len Ježiš je pravým Veľkňazom a jediným kňazom pred Bohom, ale on chcel, aby jeho kňazstvo bolo sprítomňované v každej dobe, až do skončenia sveta. On chcel, aby obeta, ktorú on, ako najvyšší a jediný kňaz priniesol Otcovi za zmierenie celého ľudského pokolenia, sprítomňovala sa nekrvavým spôsobom na našich oltároch až do skončenia sveta. Preto pri Poslednej večeri nám zanechal dar kňazstva, keď apoštolom, aj ich nástupcom, prikázal: Toto robte na moju pamiatku… Oni prví mali byť svedkami jeho náuky, zázrakov, smrti a zmŕtvychvstania, im prvým sa venoval so zvláštnou starostlivosťou, a tak ich vlastne dôsledne pripravoval na kňazskú službu.
Po Ježišovom nanebovstúpení si apoštoli vybrali spomedzi ľudu osvedčených mužov, plných múdrosti a viery, ktorí vykonávali kňazský úrad. Zo Skutkov apoštolov poznáme aj konkrétne mená: učeníci si miesto Judáša zvolili Mateja, Pavol Timoteja, Títa, Marka… A táto moc sa od apoštolských čias odovzdáva až dodnes. Ježišova túžba bola, aby ľuďom nikdy nechýbali verní služobníci oltára, starostliví duchovní pastieri, ktorých preto povoláva aj dnes.
Dnešná nedeľa nás vyzýva, aby sme aj my pozdvihli svoje hlasy k vrúcnej modlitbe, aby Pán posielal dobrých kňazov nášmu ľudu. Lebo, buďme úprimní, že prítomnosť kňazov berieme ako samozrejmosť a pritom zabúdame, aký veľký dar nám Ježiš v kňazstve zanechal. Využime aj dnešnú nedeľu, aby sme pouvažovali, ako si ceníme kňazov. Nebývajú často iba terčom posmechu, kritiky, nemiestnych vtipov a žartov? Uvedomujeme si, že tiež sú iba ľuďmi, a keď chcú obstáť na výške duchovného života, musia bojovať s mnohými problémami, a aj sami so sebou? Iste, sú aj kňazi, ktorí sa v živote potkli a padli, ale ich pády nás nemôžu zmýliť, aj keď sú často na pohoršenie. Aj napriek tomu sa pozerajme na Krista ako na náš ideál, a ak vieme o chybách jeho nehodných služobníkov, nerozširujme ich ďalej. Spomeňme si na Petra, ktorý zaprel Majstra, na Tomáša, ktorý neveril, že Kristus vstal z mŕtvych, na Šavla, ktorý prenasledoval jeho nasledovníkov… Preto za kňaza, ktorý sa dopúšťa chýb, sa o to intenzívnejšie modlime, aby sa spamätal a robil pokánie.
Pozrime sa však na kňazov aj z iného pohľadu. Prečo totiž sa zastavovať iba pri ich negatívach? Koľko horlivých kňazov má Cirkev? Skúsme podľa mena spomenúť aspoň Don Boska, Jána Vianneyho, Maximiliána Kolbeho, Filipa Neriho… A koľkých dobrých a svätých kňazov ste v živote stretli vy? Spomínate si, ako vám predstavili milujúceho a odpúšťajúceho Krista? Modlíte sa za tých, ktorí vás pokrstili, pripravili k 1. svätému prijímaniu, k birmovke, zosobášili, zaopatrili vašich rodičov alebo ich pochovali? Či ste necítili z ich správania závan Božej lásky a milosrdenstva? O svätom Františkovi Saleskom ľudia hovorievali: Keď už náš biskup je taký dobrý, aký dobrý musí byť Boh?!
Chyby sa dopúšťa ten, kto hovorí, že kvôli kňazovi nechodí do kostola, ani sa nemodlí alebo nepristupuje k sviatostiam. Kto takto rozpráva, iba ospravedlňuje svoju ľahostajnosť a schováva ju za kňaza. Vari kvôli kňazovi chodíme do kostola? Môžu nás odradiť od nášho Boha jeho chyby a nedostatky? A kto z nás je bez chyby a bez viny? Mohol by niekto z nás, hodiť do kňaza, ako prvý, kameň?
Svätý Cyprián v čase prenasledovania kresťanov posilňoval veriacich týmito slovami: Len ten sa bojí smrti, kto nepozná Krista. Keď ho predviedli pred sudcu a on nad ním vyniesol ortieľ smrti, ďakoval za to Bohu. Na popravisku si vyzliekol vrchné rúcho a na kolenách čakal príchod kata. Potom požiadal svojich služobníkov, aby mu vyplatili 25 zlatých a v kruhu svojich veriacich prijal násilnú smrť.
To je tiež obraz dobrého pastiera – kňaza, ktorý aj život položí za svojich veriacich. Takíto by mali byť všetci kňazi, ktorých si Pán zamiloval a povolal za svojich priateľov. A aby všetci boli takí, spomeňme si na Pánove slová: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Osvojme si túto Ježišovu výzvu a vo svojich modlitbách pamätajme na všetkých kňazov Cirkvi, ale aj na tých, ktorí sa na túto cestu pripravujú v našich seminároch, aby im Pán dal v hojnej miere svojho Ducha, keď už ich povolal do svojej služby.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín