Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

10. nedeľa „cez rok“ – rok B

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“

Mk 3, 20- 35

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Koľkokrát sme museli zniesť výsmech a ponižovanie! Ľudia si prestávajú vážiť jeden druhého a často sa navzájom urážajú. Radi si robia jeden z druhého blázna. Preto nás iste neprekvapuje, že takýmto procesom ľudskej zloby musel prejsť aj Ježiš. Dokonca vlastní príbuzní si o ňom mysleli, že je pomätený a iní ľudia ho zasa obviňovali zo spolupráce s diablom.
Sväté písmo nám zachytilo viacero výrazov, ktorými ľudia ponižovali Ježiša: posadnutý diablom, Belzebulov spojenec, pijan vína, priateľ mýtnikov, bohorúhač, priestupník Zákona, zneuctiteľ soboty, burič, zvodca… On však všetkých zahriakol a svojím správaním jasne ukázal, že tieto reči sú iba obyčajným výmyslom. Len si spomeňme na dobrotu, s akou vystupoval voči hriešnikom, chorým a starým. Všetkým dokazoval plnosť svojej lásky a milosrdenstva. Svedčili o tom aj nespočetné zástupy, ktoré za ním prúdili. Marek píše: Znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Títo všetci boli si istí, že Ježiš je úplne zdravý a Peter v mene všetkých prehlásil: Pane, ty máš slová večného života! Keď Ježišovi nepriatelia zistili, že nepochodia s rečami o bláznoch, rozhodli sa na Ježiša vrhnúť podozrenie, že je spolčený s kniežaťom diablov, s jeho pomocou koná zázraky a vyháňa diablov. Ježiš však vyvracia aj túto obžalobu, keď hovorí, že kto vyháňa diabla, nemôže byť ním posadnutý. Ak by s pomocou diabla vyháňal diabla, znamenalo by to, že kráľovstvo satana je rozdelené a ako také, odsúdené na zánik. Satanovo kráľovstvo sa však rúca preto, že Ježišovým príchodom sa približuje Božie kráľovstvo. On je najsilnejší, lebo satana vyháňa z domu ľudského srdca.
Takto majstrovsky sa dokázal Ježiš obrániť. Ľudia, ktorí sa okolo neho tlačili a počúvali tieto slová, boli si úplne istí, že všetky obvinenia vznesené proti Ježišovi sú lžou. Preto pri ňom zostávajú a počúvajú ho. On ich odmieňa za vieru, lebo ich kladie na roveň svojej matky a príbuzných. Robí to aj krásnym vonkajším gestom. Ukázal na všetkých, čo sedeli dnu a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.
Hoci od pozemského života Ježiša Krista uplynulo už viac ako 2000 rokov, situácia sa opakuje. Ľudia sa tiež na neho pozerajú z rôzneho uhla pohľadu. Jedni ho považujú za otroka, ktorý sa vzbúril rímskej vláde, ďalší zasa za orientálneho čarodejníka a fakíra, iní za východného askétu. Niektorí dokonca tvrdia, že vôbec nežil. Nájdu sa ale aj takí, ktorí ho považujú za blázna. Ježiš sa však bráni a všetkým ukazuje, že je Syn Boží, ktorý prišiel na tento svet, aby ľudstvo vykúpil. Dokazuje to cez lásku obetavých kňazov a rehoľníkov, cez čisté duše po svätej spovedi, cez množstvo hrdinských mučeníkov a cez milióny úprimných kresťanov. Svojou Božskou mocou vyháňa diabolstvá – hriechy aj z našej duše. Keď vyženie hriech, prichádza do nej Božie kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Aj my sme v tejto chvíli presvedčení, že Ježiš je Boží Syn a všetky obvinenia vznesené proti nemu sú lžou. Preto zostaňme pri ňom, započúvajme sa do jeho slov a volajme so svätým Petrom: Pane, ty máš slová večného života! V tejto chvíli nás Ježiš odmení pochvalou a povie nám: Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka. Pri Ježišovi nás teda udrží viera a snaha plniť jeho vôľu.
Hlásateľka viedenskej televízie, ktorú diváci nazvali najsympatickejšou – Helga Lachmerová, končila nočný program a povedala televíznym divákom: Skôr ako vám zaželám dobrú noc, mám pre vás radostnú správu. Zajtra odchádzam do kláštora a sľubujem vám, že pred Bohom si budem na vás spomínať. Dobrú noc! Jej slová vyvolali obrovský rozruch, najsympatickejšia a najkrajšia hlásateľka vstupuje do kláštora! Novinári mali hotovú „žatvu“ a keď sa jej pýtali, prečo sa tak rozhodla, čo ju motivovalo, odpovedala: Priťahovala ma svätá omša a ani jeden deň som nevydržala bez nej.
Helga je príkladom viery a snahy plniť Božiu vôľu. Zaumieňme si aj my, že sa budeme snažiť upevniť vo viere a prežiť celý život tak, aby sme nielen hovorili, ale aj plnili slová, ktoré tak často opakujeme – buď vôľa tvoja… Potom aj na nás Ježiš ukáže a povie: Hľa, moja matka, moji bratia, moje sestry…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín