Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

20. nedeľa „cez rok“ – rok B

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51- 58

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Nieto vari televíznej stanice, ktorá by už roky nevysielala programy, v ktorých varia známe i menej známe osobnosti. Programy majú vysokú sledovanosť, lebo diváci sa pri nich nielen niečo naučia, ale častokrát aj zabavia. Ale sú priamo televízie, ktorých program spočíva iba v rozličných kulinárskych reláciách a sú tiež diváci, ktorí ich pravidelne sledujú a prispievajú do nich.
Aj dnešné Božie slovo rozpráva o pokrme, o nápoji, o hostine… Evanjeliá predstavujú Ježiša ako spoločenského človeka, ktorý si rád posedel s priateľmi alebo poslucháčmi pri jedle a nápoji. Bol hosťom na svadbe v Káne Galilejskej, chodieval do Betánie k Lazárovi, prijal pozvanie do domu farizeja Šimona aj mýtnika Matúša, jedol chlieb a ryby s učeníkmi na brehu Genezaretského jazera a stoloval aj s emauzskými učeníkmi. Ale na jedno stretnutie pri stole s učeníkmi sa nedá zabudnúť, lebo má dejinný význam a jeho pamiatka sa bude sláviť až do skončenia sveta. Hoci bolo menej slávnostné ako iné hostiny, konalo sa v málo významnej krajine – Palestíne, predsa sa stalo nezabudnuteľným a jedinečným, lebo Pán pri ňom povedal: Toto je moje Telo, Toto je moja Krv…
Prísľub, ktorý dáva Ježiš v dnešnom evanjeliu sa stáva skutočnosťou v jeruzalemskom Večeradle, keď silou tvoriteľského slova premieňa sa skutočnosť chleba a vína v najvnútornejšej hĺbke, hoci ich bežná, viditeľná podoba zostáva. Chlieb a víno sa stávajú živým Telom a Krvou Kristovou a napĺňa sa Boží zámer v slovách: Vezmite a jedzte…, vezmite a pite…
Koľkokrát Ježiš s apoštolmi stoloval, koľkokrát zahnal ich hlad zázračným rozmnožením chleba alebo rýb, ale teraz im priam vkladá do rúk nový pokrm – svoje Telo a Krv. Nepremieňa ich preto, aby ich udivil, ale preto, aby týmto pokrmom nasycoval ich duše, a aj duše všetkých, ktorí po tomto pokrme budú túžiť. Ním predbiehajú hostinu vo večnosti, pri ktorej pominú vonkajšie znaky, lebo Boh sa pre nich stane večným pokrmom.
Kristov príkaz: Vezmite a jedzte…, vezmite a pite…, sa vzťahuje aj na nás. Celkom úmyselne vybral za vonkajšie spôsoby svojej prítomnosti medzi nami najbežnejšie pokrmy svojej doby a krajiny, aby naznačil, že prijímanie jeho živého tela má byť časté, ba každodenné. Treba prekonať nezdravé a nesprávne tendencie minulosti, keď svätá omša bola príležitosťou iba jedinému prijímaniu do roka. Ak si chceme uchovať nadprirodzený božský život, ak chceme, aby naša duša odolávala nástrahám diabla a vlastných náklonností, ak chceme mať záruku večného života a slávneho zmŕtvychvstania, máme si uvedomiť, že Ježiš nám pripravil životodarný pokrm a nápoj. K nemu treba pristúpiť a prijať ho s čistým srdcom, s dobrým úmyslom, s hlbokou vierou a úprimnou láskou, ale treba prísť a požívať. Načo by nám bol chlieb, na ktorý by sme iba pozerali a nepožívali ho? K čomu by nám osožil prameň čistej vody, keby sme k nemu nepristúpili a nenapili sa z neho? Zahynuli by sme hladom a smädom. Koľkí naši bratia a sestry duševne hynú, lebo nechávajú svoju dušu hladovať? Trpia podvýživou, nemajú síl, preto ich skláti najmenšie pokušenie a vykoľají ich každá pochybnosť. Chýba im zdroj sily, veď Ježiš jasne povedal: Bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Cirkev sa nikdy nebála o tých svojich synov a dcéry, ktorí živili svoje duše Ježišovým Telom. Aj v časoch prenasledovania sa starala o to, aby jej deti prijímali Eucharistiu. K tomu využívala nielen kňazov a diakonov, ale aj malé deti, ktoré nenápadne boli schopné preniesť Eucharistiu do žalárov. Spomeňme chlapca, svätého Tarzícia, ktorý odnášal Eucharistiu kresťanským väzňom, a keďže ju nedovolil znesvätiť pohanským chlapcom, tí ho ubili na smrť.
Podľa svätého Františka majú často pristupovať k Eucharistii dva druhy ľudí: dokonalí, aby takí zostali a nedokonalí, aby sa stali dokonalými, silní, aby neochabli, slabí, aby sa posilnili, zdraví, aby neochoreli a chorí, aby sa uzdravili.
Pane, keďže sme nedokonalí, slabí a chorí, uvedomujeme si, že ťa veľmi potrebujeme, a preto ťa chceme čím častejšie prijímať s čistým srdcom, s dobrým úmyslom, s hlbokou vierou a úprimnou láskou. Chceme zostať v tebe a nedovoľ, aby sme sa odlúčili od teba!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín