Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

25. nedeľa „cez rok“ – rok B

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Mk 9, 30- 37

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Po latinsky sa slovo slúžiť prekladá ako ministrare. Miništranti sú tí, ktorí slúžia pri oltári. Kňaz, ktorý preberá farnosť je často označovaný ako administrátor, čo znamená ten, ktorý súži Bohu, oltáru, farskej rodine, obci. Tí, ktorí zastávajú najvyššie miesta v štáte sa nazývajú ministri, a mali by svojou činnosťou slúžiť občanom a blahu štátu. V mestách a obciach sú zariadenia, ktoré voláme služby a tie by zasa mali byť k dispozícii všetkým občanom.
O službe hovorí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.
Buďme ale úprimní, že človek akoby tieto Ježišove slová prepočul a často sa tvári, že ani neexistujú, lebo je v ňom zakotvený opak služby – ctižiadostivosť, túžba po moci a úspechu. Aj evanjeliá nám potvrdzujú, že ľudia boli rovnakí i za Ježišových čias. Apoštoli, miesto toho, aby uvažovali nad utrpením a smrťou Ježiša Krista, hádajú sa, kto je medzi nimi väčší, matka Zebedejových synov prosí, aby v nebeskom kráľovstve bol jeden po Ježišovej pravici a druhý po ľavici... Preto im Ježiš musel dať lekciu: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.
Môžeme smelo povedať, že evanjelium predstavuje revolúciu, pri ktorej sa prehodnocujú všetky hodnoty a hlása to, čo ľudia neradi počujú. V kresťanstve najcennejší a najväčší človek nie je ten, ktorému musí slúžiť najviac podriadených ľudí, ale najväčší a najcennejší človek je ten, ktorý nie na úkor iných, pomôže každému bez rozdielu a snaží sa ho urobiť šťastným. Príkladom je sám Ježiš, keď hovorí, že on neprišiel na tento svet preto, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil a položil život ako výkupné za mnohých.
Preto od Ježišových čias slovo „slúžiť“ stratilo význam menejcennosti a my, nemôžeme sa volať kresťanmi, pokiaľ nám chýba odvaha byť rodičmi, prijať deti a slúžiť im po celý život. Nemôžeme sa volať kresťanmi, ak zabraňujeme dieťaťu nastúpiť na cestu duchovného povolania, hoci túži celý život slúžiť. Nemôžeme sa volať kresťanmi, ak nedokážeme pomôcť osamelým, núdznym, nedokážeme tolerovať ľudí iného vierovyznania alebo bez vyznania, lebo aj týmto ľuďom máme slúžiť.
Spomeňme si na Pánovu službu pri Poslednej večeri, keď umyl nohy všetkým apoštolom, teda aj Judášovi, čím poukázal, že pre človeka je najdôležitejšie očistiť sa od duševnej špiny, hlavne od pýchy a chamtivosti, ktorá je nebezpečná a znečisťuje človeka omnoho viac, ako akákoľvek iná nečistota. Preto je potrebné slúžiť, lebo službou sa nestráca, ale získava.
Cítim sa byť opravdivým kresťanom, pre ktorého je služba, podľa Ježišovho príkladu, čímsi prirodzeným? Dokážem poslúžiť rodine, spolupracovníkom, farskému spoločenstvu, a aj cudzím ľuďom? Uvedomujem si, že iba vtedy budem veľkým človekom, keď sa naučím nezištne slúžiť?
Prváci v škole sa rozprávali s učiteľkou o jednom obrázku z učebnice. Bola na ňom nakreslená rodina a medzi nimi chlapec, ktorý mal inú farbu vlasov, ako všetci ostatní z rodiny. Vtedy Jožko vykríkol, že chlapec bude asi adoptovaný. Prerušila ho Lenka a povedala: Ja viem všetko o adopcii, pretože aj ja som adoptovaná. Do rozhovoru sa zapojila ďalšia spolužiačka a nechápavo sa spýtala: Čo to znamená adoptovaná? Lenka odpovedala: To znamená, že nevyrastáš v brušku svojej mamičky, ale v jej srdci…
Aj my sme adoptované Božie deti, ktoré vyrastajú v Božom srdci, a ktoré nekonečne miluje. Preto si zapamätajme, že na prvé miesto sa nemôžeme dostať pomocou pästí, rozkazovaním, odstrkovaním iných a sebeckým konaním, lebo prvé miesto je vyhradené tým, ktorí sa dôsledne obetujú a slúžia. Sú to tí, ktorí majú svoje srdce otvorené pre iných, aby ich adoptovali. Snažme sa byť takými ľuďmi!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco