Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – rok B

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16- 20

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V živote sa udejú niektoré udalosti, ktoré ho celý ovplyvnia. Napríklad, niekto urobí dajaký zlý skutok, pre ktorý sa dostane do väzenia a my povieme, že to s ním pôde celý život. Ale aj keď niekto už od mladosti je nezištný, pomáha druhým, je čestný a spravodlivý, tiež to s ním pôjde celý život. Presne tak je tomu aj v náboženskej oblasti, lebo tak, ako bol človek vychovaný vo viere, prejavuje sa aj vo svojom živote.
Dnes, na slávnosť Najsvätejšej Trojice si pripomíname najväčšie tajomstvo našej viery o ktorom hovoril aj Ježiš Kristus. Potvrdzuje to dnešné evanjelium: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Jadrom tohto tajomstva je skutočnosť, že je iba jeden Boh, ale v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.
Najmä, vy starší, počas tých dlhých rokov, čo chodievate do kostola, ste si iste vypočuli veľa príhovorov o Trojici, ale aj my by sme chceli dnes aspoň trocha poodhrnúť záves tohto tajomstva. Musíme však hneď skonštatovať, že našim úbohým rozumom sa nám to nepodarí, a tak nám nezostáva nič iné, iba so svätým Pavlom zvolať: Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Najsvätejšia Trojica nás však aj napriek nášmu slabému rozumu sprevádza celý život, čo si my častokrát ani celkom dobre neuvedomujeme a pri každom takom stretnutí jej vlastne čosi sľúbime.
Prvé stretnutie s Trojjediným Bohom bolo pri našom krste, kedy nám kňaz na hlavu lial vodu a hovoril: Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého… V tejto chvíli nás Boh – Otec prijal za svoje deti, Boh – Syn z nás urobil svojich bratov a sestry a Boh – Duch Svätý osvietil našu dušu. Tak sa náš život začal vlastne v mene Trojjediného Boha a hoci sme ešte nevedeli rozprávať, sľúbili sme ústami našich rodičov a krstných rodičov, že budeme vyrastať vo viere a v láske k Bohu. Tento sľub mali realizovať tí, ktorí ho za nás dávali. Preto je teraz na mieste otázka pre rodičov i krstných rodičov: Splnili ste tento sľub? Odovzdali ste vašim deťom a krstným deťom vieru? Naučili ste ich milovať Boha? Vy sami žijete, ako veriaci, pokrstení ľudia, ako Božie deti?
Ďalšie naše stretnutie s Najsvätejšou Trojicou sa udial v spovednici, kde sme počuli slová: A ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Svätého… Trojjediný Boh nám odpustil všetko zlo, ktoré sme popáchali a neustále nás čaká, aby sme padli pred ním na kolená, vyznali sa a znova povstali z hriechov. Ale buďme úprimní: Využívam spoveď k očisteniu a k povstaniu z hriechov? Ako často pristupujem k tejto sviatosti?
Mohli by sme takých stretnutí vymenovať veľmi veľa, skúsme sa však zamerať ešte aspoň na jedno. Jedného dňa ste stáli pred oltárom a sľubovali ste si vernosť po celý život. Vtedy kňaz položil na vaše ruky štólu a povedal: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého… Vtedy ste, milí manželia, prisahali, že budete stáť jeden pri druhom, v šťastí i v nešťastí, v dobrom i v zlom, v zdraví i v chorobe. Dodržali ste to? Sľuby treba plniť a najmä tie, ktoré dávame Bohu, lebo slovo z nás robí čestných ľudí.
V kostole Panny Márie v San Franciscu sa cez Vianoce z Jasličiek stratila soška malého Jezuliatka. Hneď začali po nej pátrať, ale neúspešne. Keď sa už zdalo, že ju nenájdu, istý policajt si všimol, ako malý sotva 7 ročný chlapec ťahal červený vozík a v ňom bola soška. Chlapca začal poriadne hrešiť a vyčítať mu, prečo kradol. Chlapec mu však skočil do reči, uprene naň pozrel a radostne mu oznámil: Viete, pane, písal som Ježiškovi, aby mi priniesol červený vozík a sľúbil som mu, že keď ho dostanem, tak ho prvého povozím. Tak plním svoj sľub a od rána ho vozím po uliciach.
Tento milý a úsmevný príbeh nám hovorí, že Boh plní svoje sľuby a v tom ho máme napodobňovať aj my. Zaumieňme si, že všetko chceme konať na väčšiu česť a slávu Najsvätejšej Trojice a celý život jej chceme byť verní.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín