Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

sviatok Narodenie Pána – rok B

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Lk 2, 1- 14

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Na celom svete majú vianočné sviatky veľa tradícií, symbolov, zvyklostí… Existuje však jeden symbol, ktorý je známy na celom svete – betlehem. Ľudia ho všade poznajú, ako malebné zaspaté mestečko, v ňom malý domček, v domčeku leží v jasliach dieťa a nad ním stojí muž a žena. Okolo jasieľ sú zhromaždení pastieri, ktorí dieťatku prinášajú dary. Niektorí stoja, iní kľačia a ďalší sa mu klaňajú. Obraz ešte dopĺňajú zvieratá, dýchajúce na dieťa a ovečky, ktoré pastieri pasú na okolitých pastvinách.
Aj my sme si doma k vianočnému stromčeku postavili betlehem. Jedni z papiera, iní z dreva, ďalší zo šúpolia alebo porcelánu… Betlehem máme aj v našom kostole, a hneď dva: jeden pohyblivý, pre radosť detí a druhý vyrezávaný z dreva, ktorý nám približuje iba tie najpodstatnejšie postavy Vianoc. A keby som sa spýtal, prečo to robíme, iste mnohí by ste odpovedali protiotázkou: Aké by to boli Vianoce bez betlehema?
Musíme však za našou vianočnou tvorivosťou vidieť čosi omnoho viac: Jednej noci sa na zemi narodil Boží Syn, Ježiš Kristus. Narodil sa z nepoškvrnenej Panny. V tej chvíli sa celý svet stal krajším a my sme získali Brata, ktorý urobil svojím príchodom našu Zem najkrajšou a najvznešenejšou spomedzi všetkých nebeských telies. Ale ešte čosi nám chce povedať dnešná slávnosť: V Betleheme vládla atmosféra lásky a tento kúsok sveta sa stal symbolom lásky, ktorú potom dospelý Ježiš Kristus prenášal na celý svet a svojím životom a láskou šíril medzi všetkých. Krásne túto skutočnosť už roku 700 pred narodením Krista vyjadril prorok Izaiáš. Vypočujme si krátku časť jeho proroctva: Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť. Veď jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch Madiánu. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou batoľa. Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more (Iz 9,1-7; 11,6-9).
Na túto skutočnosť reagoval aj blahoslavený Ján Pavol II., keď navštívil starobylú Nitru. Mládeži tam povedal tieto krásne slová: Som vďačný Bohu a som rád, že som mohol prísť do starobylej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. Čo chcel pápež v skutočnosti vyjadriť týmito slovami? Iste chcel aj vyzdvihnúť historický význam Nitry pri šírení kresťanstva u nás, ale najmä chcel povedať, že Betlehemom sa môže stať každé miesto na zemi, odkiaľ sa šíri viera a láska.
V duchu tejto myšlienky Svätého Otca sa nám prihovára aj dnešná slávnosť. Betlehemom by sa mala stať každá naša rodina, ktorá je naplnená vzájomnou láskou. Betlehemom by sa mala stať každá naša farnosť, v ktorej si veriaci nájdu cestu k sebe, budú ochotní si pomáhať, vyhnú sa nepriateľstvám a budú pestovať v sebe cirkevného ducha. Betlehemom by sa mal stať každý jeden z nás a šíriť lásku v zamestnaní, v škole, na každej spoločenskej alebo politickej udalosti. Preto využime dnešný svätý deň, aby sme sa zamysleli každý sám nad sebou a odpovedali si na otázku: Som Betlehemom?
O niekoľko dní betlehem poskladáme, figúrky uložíme do škatule a nájdeme im také miesto, aby nám počas roka nezavadzali. Všetkým želám, aby nikto neodložil ducha betlehema z našich rodín, z našej farnosti, z našich sŕdc, aby sme nielen počas týchto vianočných sviatkov boli betlehemom, ale aby to bolo na nás vidieť v celom nastávajúcom roku, a tak sme sa stali kresťanmi nielen podľa mena, ale predovšetkým podľa života.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco