Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Veľkonočná nedeľa – rok C

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Lk 23, 1- 49

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Mám pre vás radostnú správu: Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!
Prečo to urobil? Prečo prišiel na svet a pozemský život ukončil takou potupnou smrťou?
Aby sme lepšie dokázali nájsť odpovede, vyberme sa spoločne do najkultúrnejšieho mesta Ježišových čias – do Ríma. Poprechádzajme sa v duchu po uliciach a sledujme, čo sa na nich deje. Už od skorého rána sa sem zbiehajú ľudia zo širokého okolia, aby na jarmokoch predávali svoj tovar. Dajú sa tu dokonca kúpiť aj ľudia. Mladí chlapci a dievčatá stoja v rade, na krku im visí tabuľka s cenou a čakajú na nového pána. V duchu premýšľajú, čo s nimi bude, ako sa k nim bude správať, či ich nebude biť a týrať… Vedia o istom Vadiovi Pollionovi, ktorý si kúpil človeka len preto, aby ho zabil a kŕmil ním svoje zlaté rybičky. Z jarmoku sa presuňme do chrámu, v ktorom obetujú starších mužov akémusi bôžikovi. Blízko chrámu je cirkus, v ktorom zápasia dvaja silní muži a zvíťazí ten, kto zabije svojho protivníka. Aj z týchto bolestných príbehov vidíme, že najkultúrnejšie mesto sveta za Ježišových čias sa vyznačovalo aj nezmyselnými vraždami, čím potvrdzovalo, že ľudský život nemal žiadnu cenu.
Tu je odpoveď na otázku, prečo Ježiš prišiel, zomrel a vstal. Chcel do sveta plného zrady, intríg, nenávisti, zloby a nerestí priniesť lásku. Prišiel z lásky, žil tu z lásky, zomrel z lásky aj vstal z lásky.
V evanjeliu pozorujeme Petra, Jána a Máriu Magdalénu, ako stoja pred prázdnym hrobom a vydávajú svedectvo o Kristovom zmŕtvychvstaní. Zmŕtvychvstalý Pán je proti ponižovaniu ľudí, proti násiliu, proti vraždám, proti teroru… On je za odpúšťanie, lásku, milosrdenstvo, za život bez konca… Jasne povedal apoštolom, a teda aj nám: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Ako je s nami? V troch daroch, ktoré nám zanechal pri Poslednej večeri: kňazstvo, Eucharistiu a lásku. Je prítomný v kňazovi, skrze ktorého nám dáva svoje sviatosti. Je prítomný v Eucharistii, vďaka ktorej vstupuje do našich duší a je prítomný v láske, ktorú naznačil, keď apoštolom umyl nohy a prikázal aj nám, aby sme podobne konali. Chce, aby sme sa vzájomne milovali, odpúšťali si a pomáhali si.
Do podhorskej dediny, v ktorej sa končí asfaltka, prišiel cudzinec na veľkom a veľmi drahom aute. Zabrzdil pri jednom dedinčanovi a lámanou slovenčinou sa ho spýtal, kadiaľ ide ďalej cesta. Dedinčan mu vysvetlil, že asfaltka u nich končí a ďalej už pokračuje iba prašná poľná cesta, ktorá vedie na pasienky a ďalej do hory. Cudzinec vytiahol mapu a ukazuje mu, že na nej je cesta zakreslená. Na to mu dedinčan odvetil, že mapa nesúhlasí so skutočnosťou. Cudzinec pokrútil hlavou a nahnevaný dodal: Prekliata dedina, v ktorej niet cesty. Viete si ho predstaviť, ako sa so svojím veľkým autom vytáčal v úzkej uličke?
Aj náš život sa niekedy podobá onomu cudzincovi. Dostaneme sa do takej situácie, že nevieme ako ďalej a máme pocit, akoby ďalej ani neviedla cesta. Pripadáme si neschopný otáčať sa v tomto svete. Nemajme strach! Stojí pri nás Zmŕtvychvstalý a ponúka nám poklady svojej lásky – odpustenie a svoje Telo. Využime jeho ponuku a potom nikdy nebudeme musieť povedať: Môj život je zbabraný, ale povieme s úsmevom: Môj život s Kristom je krásny a naplnený!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco