Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. pôstna nedeľa – rok C

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Lk 9, 28b- 36

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V každodennom živote sa stretávame s javom, že niekto sa robí veľkým a významným a má pocit, že je nenahraditeľný. Povyšuje sa nad iných, necháva sa zdraviť a čaká, až mu iní prejavia úctu. Buďme však úprimní, že trocha tohto povýšenectva je aj v každom z nás. Pritom zabúdame, že významní ľudia nepotrebujú o sebe hovoriť, lebo za nich to povedia iní.
V evanjeliu dnešnej nedele nám nebeský Otec hovorí o veľkosti svojho Syna udalosťou, ktorú voláme Premenenie Pána.
Aby sme jej lepšie porozumeli, treba sa trocha pozrieť do histórie židovského národa. Tam čítame, že pre národ bol najväčšou osobnosťou, otcom a vodcom národa Mojžiš, ktorý na Boží rozkaz vyviedol národ z egyptského otroctva a priviedol ho až k hraniciam zasľúbenej zeme. Mojžiš vystúpil na horu Sinaj, aby tam prijal Božie prikázania a vyhlásil zmluvu medzi národom a Bohom, v tom zmysle, že ľud sa zaväzuje plniť Božie prikázania a Boh ich za to bude požehnávať a ochraňovať.
Eliáš bol zasa najväčším židovským prorokom, lebo vieru, ktorú národ prijal od Mojžiša, stratil a práve Eliáš im ju zachránil. Bolo to opäť na hore, ktorá sa volala Karmel. Keď už tri a pol roka nepršalo, navrhol kráľovi Achabovi, aby na horu zvolal ľud, a aj pohanských kňazov boha Bála. Prišlo ich 450 a Eliáš bol proti nim sám. Dal postaviť dva oltáre a navrhol, aby každý vzýval svojho boha a ktorý vyslyší prosby, bude pravým v Izraeli. Boh Izraela vyslyšal Eliáša a všetci prítomní uznali, že on je ich Boh, a tak Eliáš im zachránil vieru, kvôli čomu ho považovali za najväčšieho proroka.
Eliáš a Mojžiš – tieto dve, v očiach ľudu najväčšie osobnosti – zjavili sa na hore Tábor pri Ježišovi a rozprávali sa s ním. Keby sa už nič iné nestalo, apoštoli by vedeli, že Ježiš je väčší ako Mojžiš a Eliáš. Lenže Boh chcel o svojom Synovi zjaviť čosi viac. Apoštoli videli oblak, ktorý v Písme vždy znamenal Božiu prítomnosť a naznačoval, že človek Boha nikdy nemôže vidieť telesným zrakom. Oblak v tomto prípade tiež naznačuje, že pri premenení Ježiša je prítomný Otec a prihovára sa všetkým prítomným: Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho! V tej chvíli apoštolom bolo všetko jasné: Ježiš Kristus je Boží Syn!
Na tejto udalosti je ešte čosi veľmi zaujímavé a poučné. Ježiš, ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. Iste si spomíname aj na udalosť zo starého zákona, keď sa Mojžiš vybral na horu Sinaj a rozprával sa s Bohom, tvár mu tiež žiarila. Svätopisec to opisuje takto: Keď Mojžiš skončil rozhovor s ľudom, dal si na tvár závoj. A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané. Izraeliti zakaždým videli Mojžišovu tvár a Mojžišovi tvár žiarila. A Mojžiš si dával závoj na tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával. Z týchto príbehov vyplýva, že každý, kto prichádza do kontaktu s Bohom, vyžaruje svetlo Božej slávy. Spomeňme si, keď sa v roku 1858 zjavila v Lurdoch Panna Mária Bernadete, nikto z ľudí ju nevidel, ale všetci videli, ako sa tvár dievčaťa rozžiarila tajomným svetlom, ktoré sa po zjavení z jej tváre stratilo. Podobné prípady môžeme vnímať aj u iných svätcov, napríklad Dominika alebo matky Terezy, u ktorej je toto svetlo zachytené aj kamerou… Z toho sa dá tiež pochopiť, prečo umelci okolo hláv svätcov maľovali svätožiaru. Dôvodom bola skúsenosť s tajomným svetlom, ktoré vyžaruje z tých, ktorí prišli do kontaktu s Božím svetom.
Nemusíme ale chodiť do sveta kanonizovaných svätcov, lebo Krista vyžaruje každý, kto sa dokonale usiluje žiť svoju vieru. Potvrdzuje to aj istý muž, ktorý sa vrátil z nemocnice, v ktorej slúžia rehoľné sestry. On sa takto vyznal: Videl som tam Krista, hoci tam bolo toľko utrpenia. Bola tam jedna vzácna bytosť, rehoľná sestra, ktorej starostlivé ruky nás na oddelení ošetrovali s takou nehou a z jej očí vyžarovala taká láskavosť a dobrota, že chorí hovorili: V tej žene je vidieť svetlo žiariacej Božej lásky…
Vôbec to nie je fráza, keď sa hovorí o radostných a usmievajúcich sa očiach dieťaťa, v ktorých môžeme vidieť záblesk neba. Tam, kde sa stretávajú oči matky s očami jej narodeného dieťaťa, tam sa dá vidieť tajomná žiara neba.
Opravdivá láska vždy premieňa, žiari svetlom, radosťou a slávou. Premenený Ježiš bol tak naplnený láskou, že apoštoli videli, ako láska z neho slávnostne vyžarovala. V Kristovi videli Boha. Aj my môžeme niečo vidieť z tajomného Božieho svetla. Ba čo viac, sme Bohom vyzvaní, aby sme sami vyžarovali Krista tomuto svetu.
Pouvažujme v dnešnú nedeľu, aká je moja modlitba, aké sú moje sväté omše, aká je moja príprava na prijatie sviatostí, aký je môj každodenný život… Konám toto všetko s úprimnou a hlbokou vierou? Vyžarujem Krista? Je vidieť, že mu patrím?

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco