Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. pôstna nedeľa – rok C

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.“ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ On mu na to povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“

Lk 15, 1- 3. 11- 32

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V Kolínskom dóme robili archeológovia výskum. V hĺbke 9 metrov pod dlažbou našli studňu a v nej otrocké putá. Boli z doby, keď do Kolína prišlo kresťanstvo. Vznešené rody ho vtedy prijali a na dôkaz toho prepúšťali otrokov na slobodu. Otroci od radosti pozahadzovali svoje putá do studne. My dnes dobre nechápeme, čo to znamená zahodiť otrocké putá a stať sa slobodným, ale otroci to veľmi dobre vedeli.
Dnešné evanjelium nás presviedča, že sa deje aj opačný postup. Niekto si dobrovoľne navlečie otrocké putá. Ježiš nám túto skutočnosť približuje na nerozumnom synovi, ktorý sa slobodne a dobrovoľne stal otrokom.
Spočiatku žil ako slobodný človek, mal otca, ktorý ho miloval, brata, s ktorým pomáhal otcovi spravovať majetok a sluhov, ktorí všetky ťažké práce konali za neho. Hoci mal všetko, po čom mu túžila duša, nebol spokojný a necítil sa úplne slobodný. Slobodu pocítil, až keď sa dostal spod otcovského dohľadu a začal žiť na vlastnú päsť. Spočiatku bol stredobodom pozornosti, lebo oplýval peniazmi a bolo vidieť na ňom, že pochádza z lepšej spoločnosti. Lenže nebolo mu to na osoh, ale na škodu, lebo sa stal otrokom peňazí, priateľov, vína, aj nezriadenej lásky. A vtedy, keď bol na dne, keď už nemal čo jesť a piť, preto nocoval so sviňami a jedol z toho, čo mali aj oni, keď pred pánom nemal ani hodnotu psa, vtedy si uvedomil, ako hlboko klesol. To bolo pre neho šťastím, lebo ho to naštartovalo vrátiť sa k otcovi, ktorý mu odpustil a prijal ho naspäť do domu.
Uvedomujeme si podobnosť s nami? Boh nás povolal do tohto sveta a dal nám slobodu. Aby sme ju zodpovednejšie užívali, predstavil nám svojho Syna a jeho slovo. Ježiš vedel, že jeho plnenie bude pre nás často neľahké a nepríjemné. Preto nám povedal: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Jarmo Božích prikázaní je jarmom našej slobody. Ale ako často sa dá prejsť zo slobody do otroctva? Ako radi zhadzujeme zo seba jarmo Kristových prikázaní a túžime sa vymaniť z područia Božích detí? Veľmi dobre vieme, čo sa stane, ak zvlečieme zo seba jarmo Kristových prikázaní. Navlečieme si putá otroctva a pod otroctvom rozumieme hriech.
Ježiš to jasne vyjadril: Každý, kto pácha hriech, je otrok.
Koľko je takýchto otroctiev v nás, vo mne?
– Ak sa neviem ovládať a často sa vraciam domov pod vplyvom alkoholu – som jeho otrok.
– Ak si nedokážem udržať jazyk na uzde a svojimi rečami špiním dobrú povesť blížnych – som otrokom zlých rečí.
– Ak žijem nezriadeným a nemravným životom – stal som sa otrokom nezriadenej lásky alebo sebalásky.
– Ak sa mi stáva, že si privlastním to, čo mi nepatrí – som otrokom majetku.
– Ak si nedokážem rozkázať pri pozeraní televízie, internetu, časopisov a vyhľadávam veci, ktoré urážajú moju alebo cudziu čistotu – som otrokom sexuality.
Mohli by sme ešte dlho vymenovávať rozličné druhy otroctva. Čo mi po tomto krátkom uvažovaní hovorí svedomie? Som otrok alebo slobodný?
Čo robiť v takejto situácii? To, čo urobil márnotratný syn. Rozpamätal sa na otcovu dobrotu a povedal si: Dosť bolo tohto života… To isté musíme urobiť aj my. Rozpamätám sa na dobrotu nebeského Otca, na jeho otvorenú náruč, na lásku jeho Syna, ktorý za mňa zomrel na kríži a poviem si: Dosť bolo tohto života… a vrhnem sa do Božieho náručia. A Boh mi odpustí, ako odpustil otec márnotratnému synovi.
Príhoda, ktorú si vypočujeme, potvrdzuje, že návrat do Božieho náručia je pre každého možný. Na jednom stretnutí kresťanskej mládeže porozprával
Príhoda, ktorú si vypočujeme, potvrdzuje, že návrat do Božieho náručia je pre každého možný. Na jednom stretnutí kresťanskej mládeže porozprával o tom istý chlapec. Žijem v Prahe a ona, ako každé veľkomesto, má svoje lákadlá. Keď som dospieval, nechcel som počúvať dobré rady rodičov, našiel som si partiu, za ktorou som často utekal z domu. Cigarety, alkohol, dievčatá, neskôr aj drogy… takto som tri roky mrhal čas, zdravie, aj peniaze. Raz som sa vracal domov opitý a nafetovaný. Nikoho som doma nenašiel a vtedy sa to stalo. Mňa, ktorý sa predtým nikdy nemodlil, dajaká tajomná sily ma strhla na kolená a z hĺbky mojej duše vyšiel výkrik: Bože, zmeň môj život! A on ho zmenil. Spriatelil som sa s jedným chlapcom, ktorý ma priviedol do kresťanského spoločenstva, kde som sa zoznámil s Ježišom a spoznal som, že sa dá žiť ináč, krajšie, hlbšie a radostnejšie. Dnes som šťastný, že som sa vymanil z otroctva alkoholu, drog, sexu… Mladý muž sa po čase prihlásil na Husovu bohosloveckú fakultu v Prahe.
Čo sme my dosiahli opustením Božích príkazov a zhodením Kristovho jarma pravej slobody? Úpadok a otroctvo.
Využime pôstnu dobu, aby sme popretŕhali otrocké putá, ktoré nás nepustia k Bohu a dobrou spoveďou sa opäť vrhli do náručia nášho nebeského Otca.
Otče, ďakujeme ti, že nám odpúšťaš, že zabúdaš na naše poblúdenia a dávaš nám pravú slobodu Božích detí.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín