Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

9. nedeľa „cez rok“ – rok C

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Lk 7, 1- 10

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Čo myslíte, kto dnes najviac ohrozuje naše náboženstvo? Možno väčšina z vás by odpovedala, že sú to materialisti alebo ateisti, ale nemáte celkom pravdu, lebo sú to sektári. Už sa vám stalo, že vás na ulici pristavili a dali sa s vami do reči? Najskôr rozprávali všeobecne o Bohu, náboženstve, ale po chvíli ste už mali jasno, kto sú títo ľudia, keď začali citovať Bibliu a útočiť na základné pravdy nášho náboženstva.
Rodičia si sťažovali, že ich syn vstúpil do akejsi sekty, pritom to bol tichý, dobrý, zbožný chlapec, ktorý sa zaujímal o Sväté písmo. Spočiatku si mysleli, že všetko je v poriadku, ale neskôr im bolo čudné, že odrazu prestal chodiť do kostola a začal navštevovať zhromaždenia, ktoré sa konali po akýchsi domoch. Aj ho chceli získať späť, ale už bolo neskoro. Oháňal sa citátmi z Biblie, vytýkal chyby katolíckej Cirkvi a tvrdil, že sekta ho priviedla k pravej viere, a až teraz v spoločenstve bratov a sestier sa cíti byť naozaj šťastný. Rodičom ostali iba oči pre plač a navzájom sa pýtali: Kde sme spravili chybu?
Taký prípad nie je ojedinelý, keď veriaci katolíci odpadnú od viery. Sekty nie sú veľké a majú v sebe niečo príťažlivé. Majú malý počet členov, žijú tak trochu na spôsob starokresťanských obcí. Zhromažďujú sa v malých modlitebniach alebo v súkromných bytoch, kde sa vytvára niečo z ovzdušia, o ktorom čítame v Skutkoch apoštolov: Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Sektári nezotrvávajú na apoštolskom učení a na lámaní chleba, ale sa im darí vytvárať spoločenstvo modlitby a čítania Biblie. Nemajú školených kazateľov, avšak majú niečo o čom zas čítame v Skutkoch: V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali slovo. Teda nielen apoštoli, ale aj diakoni a všetci pokrstení ako vedeli, tak hlásali Božie slovo. Vedomosti nahradzovali modlitbou a nadšením. A to stačí sektárom aj dnes. Oháňajú sa určitými citátmi z Biblie, hoci iné veci nepoznajú, ale to, čo veria, nadšene hlásajú.
Ako na tento apoštolát reagujú katolíci? Väčšinou mlčia, lebo nepoznajú dobre Sväté písmo a pod vplyvom siekt nachádzajú „pravé učenie“. Čo teda máme robiť, aby nedochádzalo k odpadom od viery? Čo robiť, aby sme si navzájom posilňovali vieru?
Všimnime si spôsob hlásania evanjelia:
Ako učil Ježiš? Jeho učenie nebolo sústavné. Menil stále miesto pobytu a tým sa menili aj poslucháči. Len Dvanásti boli stále s ním. Každý si niečo zapamätal z jeho podobenstiev a všetci povzbudení z nich rozprávali o jeho zázrakoch. Jedno je však dôležité – Ježiš všetko posväcoval modlitbami a nočným bdením.
Ako učili apoštoli? Ani u nich nevidíme vyučovanie ako v škole. Stále boli na cestách, snažili sa vyškoliť biskupov, ktorí potom pokračovali v ich diele v novovzniknutých miestnych cirkvách. Aj oni sa stretávali s prekážkami, prenasledovaním a sektami, ale viera sa šírila cez nadšenie a vzorný život kresťanov.
Ako učiť dnes? Musíme prekonať starý názor, že viera a jej šírenie je vecou kňazov. Musí sa začať a prehlbovať apoštolát v rodinách. Rodičia musia byť prvými a hlavnými učiteľmi viery pre svoje deti. To však žiada, aby sami vieru poznali, vzdelávali sa v nej, poznali Písmo, aby v rodinách sa nehanbili a nebáli o náboženských pravdách hovoriť. V rodinách sa treba spoločne modliť a neprosiť iba o pomoc a zdravie za svoju rodinu, aby sa deti dostali na tú či onú školu a podobne, ale máme sa modliť aj za dar viery, za celú Cirkev, za celý svet.
V evanjeliu sme počuli o stotníkovi, pohanovi. On nebol vyučený vo viere, ale bol dobrý, pokorný človek, ktorý vedel pomáhať blížnym a bol otvorený pre Božiu pravdu. To ho priviedlo k viere, ktorú aj Ježiš obdivoval a vyslyšal jeho prosbu. Tento muž nech je aj nám príkladom.
Zamyslime sa nad sebou, aká je tá naša viera, ako ju žijeme. Snažme sa v nastávajúcom týždni prečítať si každý deň úryvok zo Svätého písma alebo Katechizmu. Spojme to s vrúcnou a pokornou modlitbou, aby sme sa aj my stali pravými apoštolmi Ježiša Krista, spasili svoju dušu a pomáhali spasiť i duše našich blížnych.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín