Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

10. nedeľa „cez rok“ – rok C

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Lk 7, 11- 17

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Ľudský život je vymedzený narodením a smrťou a človek si nemôže sám voliť ani jeden z týchto dní. Smrť však vo svojej nevyhnutnosti núti človeka premýšľať a táto skutočnosť ho často desí. Žijeme s pocitom, že nevieme ani dňa, ani hodiny…
Dnešné evanjelium nás vedie za hradby mesta Naim, kde oproti sebe kráčajú dva sprievody. Jeden ide z mesta, veľmi pomaly a je smutný, ako každý pohrebný sprievod. Smútok je o to väčší, lebo na nosidlách nesú mladého muža, jediného syna vdovy, ktorá stratila oporu, nádej a radosť v starobe. Druhý smeruje do mesta. Lukáš píše o veľkom zástupe, ktorý sprevádzal Ježiša, lebo prehlásil o sebe, že je život. Čo sa stane, ak sa na jednej ceste stretne smrť a život? K akému výboju príde, keď sa k sebe priblížia tieto dva protikladné póly?
Stretnutie prebehlo veľmi pokojne, lebo Ježiš súcitne pristúpil k matke a povedal jej jediné slovo: Neplač! Mŕtvemu synovi ich adresuje viacej: Mládenec, hovorím ti, vstaň! V tej chvíli život zvíťazil nad smrťou. Čím skľučujúcejšia bola bolesť matky nad smrťou syna, tým silnejšia je radosť, s ktorou ho živého objíma.
Táto príhoda je predobrazom ďaleko závažnejšej udalosti. Predstavme si pohrebný sprievod, ktorý ticho kráča z kalvárijskeho popraviska ku skalnému hrobu. Aj tam nesú mladého muža, sňatého z kríža s prebodnutým srdcom. Aj tam kráča matka, ktorá musela tri hodiny sledovať jeho dokonávanie na kríži. Máme právo sa domnievať, že Ježiš vo svojej vševedúcnosti toto jasne videl a pri pohľade na naimskú vdovu vedel, ako bude jeho matke, keď ho ona pôjde s hŕstkou verných pochovať. Ježiš sa však postaral aj o ňu, lebo aj ona prežila radosť zo živého Syna, ktorý premohol smrť a vstal z mŕtvych.
Keď už rozprávame o pohrebných sprievodoch, povedzme si ešte o jednom – o tom našom. Pokiaľ človek stojí nad hrobom svojich starých rodičov, smrť sa ho až tak veľmi netýka, a ani ju nevie celkom pochopiť a precítiť. Omnoho silnejšie sú chvíle, keď strojí nad hrobom rodičov. Ako letí čas a roky utekajú, pozoruje, že začínajú odchádzať jeho vrstovníci, spolužiaci, priatelia… a v ňom stále viac rezonuje otázka: Kedy príde rad aj na mňa? A mnohí z tu prítomných starších ľudí by iste mohli dosvedčiť, ako s pribúdajúcim vekom je pohľad do otvoreného hrobu stále viac a viac aktuálnejší. Vieme, že niet úniku a každý z nás sa na tej našej životnej ceste musí stretnúť so smrťou a keď na pohrebe plačeme, plačeme nielen nad mŕtvymi, ale aj nad naším vlastným údelom. Pri nás veriacich však stojí niekto, kto nám povie slovo plné útechy: Neplač! Dôležité je, aby sme nezabudli na dva sprievody pri naimskej bráne, a aby sme sa postavili do toho správneho.
Známy evanjelický farár a spisovateľ Wilhelm Busch často mladým ľuďom objasňoval skutočnosť smrti takto: Keď potrebujete opraviť topánky, nejdete k automechanikovi. Automechanici sú dobrí chlapci, ale topánkam nerozumejú. S topánkami idem k obuvníkovi. Rovnako pre žemľu pôjdem k pekárovi, pre mäso k mäsiarovi, keď ma hnevá vodovod, vyhľadám inštalatéra. Idem jednoducho k odborníkovi. Kam sa však obrátiť, keď chcem vedieť, čo bude po smrti? Nemali by sme sa v takej dôležitej otázke obrátiť na odborníka? Kto je tým odborníkom? Poznám len jedného. Je ním Boží Syn Ježiš Kristus. Prišiel z iného sveta a stal sa človekom. Zomrel na kríži, bol pochovaný, ale vstal z mŕtvych. Prišiel opäť medzi nás. Bol mŕtvy a zase žije. Preto sa vyzná v otázkach smrti a života. Môžeme sa pokojne na neho spoľahnúť vo viere: Kto verí vo mňa, i keby zomrel, bude žiť. Aj keby mi dnes dvadsať univerzitných profesorov dokazovalo, že smrťou všetko končí, povedal by som im: Mám rešpekt a obdiv pred vašimi vedomosťami, titulmi, ale v tejto veci nie ste odborníci. Ešte ste neprešli smrťou. Ale ja poznám jedného, ktorý ňou prešiel, kto tam bol, Ježiša. Ten je na to odborník, a ten to hovorí inak.
Pane, dovoľ mi ísť s tebou v tom veľkom zástupe veriacich, ktorých vedieš za hranice času. Keď pôjdem s tebou, pôjdem v znamení života. A až sa stane, že na tejto ceste stretnem vlastnú smrť, budeš to ty, kto ju odzbrojí a premôže svojím nekonečným životom. A vo chvíli, keď tento život a svet sa budú strácať a ja ich budem opúšťať, daj, prosím, aby som aj ja začul z tvojich úst tú najkrajšiu vetu: Vstaň, brat, sestra! Vstaň k večnému životu! Amen!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín