Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

29. nedeľa „cez rok“ – rok C

Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: “V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

Lk 18, 1- 8

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Všetci sme zažili na vlastnej koži, ako nás niekto o niečo prosil, my sme na to zabudli a samozrejme nesplnili. Horšie je, keď niečo sľubujeme a pritom vo svojom vnútri vieme, že to nie sme schopní splniť, a tak niekoho iba zavádzame. Vo všeobecnosti však platí, že človek, ktorý nedodrží sľuby, je nám nesympatický, stratil našu dôveru, preto v budúcnosti ho berieme s veľkou rezervou.
Taký bol aj sudca z dnešného evanjelia. Jedným sľúbil pomoc a sľub dodržal, iných oklamal a pred ďalšími sa vedel dokonale pretvarovať. O vdovu vôbec nestál, bola preň nezaujímavá, ale keď ho toľko otravovala, napokon, aby mal od nej konečne pokoj, pomohol jej. Ježiš toto podobenstvo zakončuje konštatovaním: Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Poučenie z podobenstva je: Ak sa naučíme vytrvalo prosiť nášho nebeského Otca, dá nám, čo žiadame.
Niekto by ale mohol namietať, že predsa to ani nie je možné, veď ľudské prosby sú tak často v protiklade. Aj pred nedávnom, keď nás sužovali horúčavy, jedni prosili za dážď, iní zasa, aby bolo pekne a horúčavy trvali. Iní zasa môžu namietať, že roky o niečo prosia a majú pocit, akoby ich ani Boh nepočul. Ďalší zasa môžu Pánovi vyčítať, prečo nezabráni toľkej zlobe, čo je vo svete, ubližovaniu úbohých ľudí a dovolí nerovnosť medzi ľuďmi. Jedni majú prebytok, iní zomierajú od hladu…
Ako odpovedať na tieto výčitky? Je tu iba jediná a logická odpoveď: dôvera a pevná viera v Božiu spravodlivosť. Kto ju má, dokáže sa vyrovnať s problémami, kto ju nemá, nikdy nepochopí Božie skúšky. Kto uveril, že Boh je milujúci, mocný a absolútne múdry Otec, ten vie, že on najlepšie pozná naše starosti a potreby. A keďže je nekonečne múdry, on najlepšie vie, kedy a ako nás má vyslyšať. Z našej strany sa však vyžaduje vytrvalá modlitba. K nej je potrebné správne chápať dva pojmy: pojem Boha a pojem modlitby.
Správne chápe Boha ten, kto si ho nepredstavuje iba ako na zaistenie žiadostí alebo pomocníka v núdzi, ale ako všemohúceho Otca. Dajme pozor! Boh nie je hasič, ktorý hasí naše úmyselne založené požiare, ani automat, do ktorého keď vhodíme modlitbu, dá nám, čo chceme. Boh je všemohúci Otec a my sme oproti nemu iba prach a popol. Táto skutočnosť je dôvodom k prosebnej modlitbe, pri ktorej si máme uvedomiť svoju nemohúcnosť a úplnú závislosť na Bohu.
Modlitbu správne chápe ten, kto ju neberie iba ako pozdvihnutie mysle k Bohu alebo rozhovor s Bohom, tak, ako sme to učili na hodinách náboženstva, ale kto ju vníma ako znamenie ľudskej oddanosti a dôvery v Božiu lásku a múdrosť. Preto Boh často musí mlčať, aby naša modlitba bola skúškou tejto dôvery. Preto nemôže dať rýchlu a zrozumiteľnú odpoveď, podľa ľudských meradiel, a ani nepovie negatívne stanovisko k našej modlitbe. Ak by tak konal, prejavilo by sa to asi takto: Tvoja modlitba je malicherná. Prosíš o zlé a neužitočné veci. Chceš si zo mňa urobiť poistku. Keď sa ti ľudia otočia chrbtom, budeš čakať pomoc odo mňa. Pomoc Božia príde tým, ktorí v neho dôverujú. Čím je dôvera väčšia, tým je väčšia aj naša láska. Vtedy sa viac otvára Božia ruka a dáva nám to, čo potrebujeme v oveľa väčšej miere, ako očakávame.
Ako sa teda modlievam ja? Vnímam nebeského Otca ako všemohúceho Boha? Usilujem sa o prosebnú modlitbu? Som počas nej oddaný Bohu a bezhranične mu dôverujem? Naučil som sa prosiť s Kristom: Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane? Uvedomujem si, že v Ježišovej modlitbe nájdem všetky odpovede a pochybnosti na moje výčitky, že ma Boh nevyslyšal?
Počas môjho kaplánskeho pôsobenia, prišiel za mnou starý muž, ktorému na rakovinu zomrela manželka. Hovoril, že keď sa to dozvedeli pred desiatimi rokmi, ani si nepripustil myšlienku, že by chorobe mala podľahnúť. Cítil sa byť hlboko veriacim človekom. Denne chodieval na svätú omšu a sväté prijímanie, mesačne pristupoval k spovedi a všetky modlitby obetoval za ňu. Roky plynuli a on si uvedomoval, že manželka upadá a doslova sa mu stráca pred očami. Stále však veril v zázrak. Ba aj keď ležala na smrteľnej posteli, stále veril, že vyzdravie. Keď zomrela, vzniknutú situáciu vyhodnotil takto: Mal som pred očami hodiny modlitieb za jej uzdravenie, ale pritom som nemal vôbec pocit krivdy, že by ma Boh nevyslyšal. Naopak, mal som pocit, že hodiny modlitieb ma doslova očistili a pripravili na túto chvíľu. Vtedy som zvolal so starozákonným Jóbom: Pán dal, Pán vzal! Nech je oslávené jeho meno!
Naučme sa aj my vytrvalo prosiť, oddaní do Božej vôle a Božieho milosrdenstva. Skúsme v tomto duchu prednášať nášmu nebeskému Otcovi aj modlitby v nastávajúcom týždni, pričom sa potešujme slovami samotného Krista: Proste a dostanete!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco