Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Zjavenie Pána – rok C

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.’“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

K ľudskej prirodzenosti patrí, že človek sa rád pochváli. Podpisuje sa na svoje diela, dá si patentovať svoje objavy a chráni si autorské práva. Sú však diela, na ktorých nenájdeme podpis autora, lebo o týchto majstroch sa tvrdí, že každý ťah štetca, je ich podpisom.
Aj Boh je geniálny umelec. Jeho dielo – svet – stojí pred nami vo svojej kráse, zložitosti, genialite, tajuplnosti a účelovosti. Človekovi nestačí predstavivosť, aby si priblížil jeho pôvodcu, preto sám autor sa musel zjaviť ľuďom. Jeho zjavenie je obsahom dnešného sviatku. A keďže jeho zjavenie vo forme nadľudských a kozmických rozmerov by sme nedokázali pochopiť, prichádza do nášho sveta ako malé, bezbranné dieťa.
My môžeme sledovať, akým spôsobom sa ľudia k nemu správajú. Jednu skupinu predstavuje Herodes, ktorý sa bojí, že novonarodený židovský kráľ uchváti jeho moc, a preto ho dáva zabiť. Herodesovia inak, ako mocensky, neuvažujú ani dnes. Boja sa Božích požiadaviek a prikázaní a zo strachu siahajú po násilí, ktorým chcú Božie zjavenie znemožniť aj sebe, aj iným.
Ďalšiu skupinu, ktorá sklamala, boli kňazi a zákonníci, odborníci na náboženské vedy, ktorí hoci vedeli veľa o Mesiášovi, nedokázali z toho pre seba vyvodiť žiadne dôsledky. Sú predchodcami tých, ktorí sa na jednej strane hlásia ku kresťanstvu, ale na druhej strane, podľa neho nežijú.
Poslednú skupinu tvoria traja Mudrci a jednoduchí pastieri, ktorí síce nie sú odborníkmi na náboženské otázky, ale čo vidia, počujú a poznajú, za tým kráčajú, aj keď ich to stojí veľa námahy a obete.
Rozumieme dnešnému sviatku? Náš svet, aj my kresťania, sme v rovnakom nebezpečenstve, ako jeruzalemskí kňazi, lebo poznáme Vykupiteľa, jeho prikázania, ale nekráčame za ním a nežijeme podľa jeho učenia. Boh sa túži neustále zjavovať svetu, skrze tých, ktorí v neho uverili. Chce sa zjavovať nielen ľuďom nepokrsteným, ale aj novodobým pohanom, ktorí na neho zabudli a vzdialili sa od neho. Hviezdou, ktorá ich ku Kristovi privedie, máme byť my. Ježiš sa k tomu jasne vyjadril: Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Robíme tak? Je vidieť na našich skutkoch, že patríme Kristovi?
Za kňazom prišli dvaja snúbenci, ženích katolík a nevesta nepokrstená, s tým, že chcú uzatvoriť manželstvo a nevesta sa predtým ešte chce stať katolíčkou. Kňaz sa jej spýtal na dôvody a ona odpovedala: Môj chlapec Mirko je veľmi fajn a počas nášho chodenia ma brával do kostola, za čo si ho veľmi vážim, hoci mi z náboženstva nevedel veľa vecí vysvetliť. Preto sme prišli za vami, aby ste mi vysvetlili to, čo Mirko nezvládol. Mirko dokázal snúbenici zjaviť krásu viery ani nie tak slovami, ako skutkami, správaním a postojmi k otázkam života. Koľko je však takýchto prípadov? Skôr sa stane opak, že katolícka stránka už počas známosti zľahostajnie, vzdá sa svojho Boha, a aj keď sa uskutoční cirkevný sobáš, vôbec nežije v manželstve podľa svojej viery.
Koľko je denne možností zjavovať ľuďom okolo nás Boha a jeho dobrotu? Silnejší môže, ba má povinnosť, podopierať slabšieho, ale aj slabší vo viere, môže byť silnejšiemu oporou. Iste, že na každého človeka doľahne únava, má v živote ťažké dni alebo hodiny, preto je potrebné, aby sme sa navzájom podopierali a zjavovali si Božiu lásku, dobrotu a milosrdenstvo. Nech raz nenesieme na sebe vinu za to, že by niekto mohol na našu adresu povedať: Nemal som žiadnu príležitosť poznať Boha, jeho lásku a kresťanstvo.
Nech naše dni sú naplnené vierou a život podľa nej sú ťahmi štetca, ktorými dáme najavo, že sme Kristovi!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Liturgický kalendár

Sobota - 3.12.
Svätého Františka Xaverského, kňaza
(spomienka)
Nedeľa - 4.12.
2. adventná nedeľa
Utorok - 6.12.
Svätého Mikuláša, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 7.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Štvrtok - 8.12.
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín