Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

1. adventná nedeľa – rok A

Ježiš povedal svojím učeníkom: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Mt 24, 37- 44

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď čakáme návštevu, tak iste nesedíme so založenými rukami, ale pripravujeme sa na jej príchod. Chceme, aby sa cítila u nás dobre, aby sme spoločne prežili pekné chvíle.
Adventná doba, do ktorej práve vstupujeme, je tiež časom prípravy na príchod najvzácnejšej návštevy – Ježiša Krista. Keď uvažujeme nad jeho príchodom, musíme povedať, že môže byť štvoraký.
Ježiš prišiel na svet ako betlehemské dieťa. Od Poslednej večere k nám prichádza pod sviatostným spôsobom, keď ho prijímame v Eucharistii. Príde v hodinu našej smrti a napokon na konci sveta, ako spravodlivý Sudca živých i mŕtvych. Skúsme sa preto hneď v prvých hodinách adventu zamyslieť nad jeho štvorakým príchodom, aby sme sa na každé stretnutie s ním dobre pripravili.
Vianočné sviatky nám pripomínajú prvý Ježišov príchod, keď si jednorodený Syn Boží mocou Ducha Svätého vzal telo z Márie Panny a stal sa človekom. Cez tieto sviatky Ježiš prichádza duchovným spôsobom, aby nám priniesol dary, ktoré pri jeho príchode oznamovali anjeli. V prvom rade nám prináša pokoj, po ktorom všetci túžime, pokoj, ktorý nám svet nemôže dať. Je potrebné mu však pripraviť cestu do srdca, ktoré by sa malo stať pomyselnými jasličkami. Preto musíme úprimným pokáním odstrániť každý hriech, nedokonalosť a náruživosť, lebo Ježiš môže vstúpiť iba do čistého srdca. Na túto skutočnosť nás upozorňujú aj slová adventnej piesne: Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme…
Ježiš ďalej prichádza k nám v Eucharistii. Aj na tento príchod sa musíme dôkladne pripraviť. K tomu nás povzbudzuje aj svätý Pavol v 1. liste Korinťanom: Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Svätému prijímaniu zabraňuje ťažký – smrteľný hriech, preto je nevyhnutné dobré spytovanie svedomia, aby sme nikdy nehodne neprijímali Ježišovo telo. Tretí Kristov príchod sa uskutoční v hodine našej smrti. Vtedy príde ako spravodlivý Sudca, ktorému sa budeme zodpovedať za celý náš život. Budeme sa zodpovedať nielen zo všetkých myšlienok, rečí, žiadostí a skutkov, ale aj z toho, čo sme mali konať a nekonali sme. Vtedy sa rozhodne o celej našej večnosti. Bude to vážny okamih, a preto je nevyhnutné sa naň bedlivo pripravovať. K tomu nás vyzýva aj dnešné evanjelium: Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Bohužiaľ, mnohí zabúdajú na tento Ježišov príchod, pripravujú sa naň ľahostajne, alebo prípravu ľahkomyseľne odkladajú a podceňujú, akoby mali na tomto svete žiť večne. Práve ich varuje svätý Pavol: Bratia, však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.
Štvrtý príchod Ježiša nastane, keď sa naplnia jeho slová: Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Je dôležité neustále sa pripravovať na tento príchod, aby aj o nás platili slová o vykúpení spravodlivých…
Naše noviny uverejňujú často rozhovory s rôznymi umelcami. Keď majú napr. v divadle pred premiérou dajakého diela, rozprávajú o tom, koľko času museli stráviť, aby dielo naštudovali. A nešlo tu iba o čítanie scenára či študovanie partitúry, ale často dlhý čas sa pohybovali v prostredí, z ktorého vychádzal dej diela. Keď sa umelci dokážu dlho venovať príprave na premiéru divadelnej hry, prečo by sme sa my nevenovali príprave na stretnutie s Kristom, keď ide o našu večnosť?
Nech nám aj adventná doba pomôže urobiť všetko preto, aby sa Kristus narodil v našich srdciach. Často ho prijímajme v Eucharistii, a tak sa pripravujme na stretnutie s ním v hodinu našej smrti aj na konci vekov, keď príde v sláve.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen