Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. adventná nedeľa – rok A

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: – Naším otcom je Abrahám! – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Mt 3, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď polícia obkľúči bandu zločincov, postaví ich tvárou k stene a všetci musia roztiahnuť ruky a rozkročiť nohy. Keď teroristi napadnú skupinu nevinných ľudí, tí si zasa musia ľahnúť na zem dolu tvárou. Keď k nastúpeným vojakom prichádza veliteľ, musia sa postaviť do pozoru, a keď do triedy vstúpi učiteľ, žiaci sa musia postaviť. Z toho vidno, že sú rozličné postoje, ktoré si vynucujú alebo predpisujú rozličné situácie, v ktorých sa človek nachádza. Ale aký postoj máme zaujať vtedy, keď sa k nám približuje Boh?
Pred touto otázkou stáli ľudia už na začiatku nášho letopočtu, lebo vedeli, najmä od starozákonného proroka Daniela, že nastal čas, keď príde niekto, kto pomôže človekovi, a aj celému ľudstvu, z jeho duchovnej biedy. Pýtali sa či sa má pripraviť revolúcia alebo slávnostné privítanie? Na jednej strane vedeli, že čosi sa očakáva aj od nich, na druhej strane často jasné volanie prorokov im akosi prechádzalo ponad uši. Až prišiel Ján Krstiteľ, ktorý požíval všeobecnú úctu a rešpekt počnúc kráľom a končiac posledným človekom a mal poverenie od Boha, aby pripravil ľud na jeho príchod, jasnou, stručnou a nekompromisnou rečou. A tak jedného dňa zazneli na Judskej púšti slová: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
Tieto slová zdanlivo veľa nehovorili, ale pritom hovorili mnoho. Vtedajší poslucháči im dobre rozumeli. Vedeli, že sa od nich očakáva zmena myslenia, zmena života, postojov aj konania. Preto mnohí tak úprimne prichádzali za Jánom a na znak túžby po očiste duše nechali tiecť na seba vodu Jordána, aby takto doslovne pocítili, že ich robí čistejšími a spĺňajúcimi požiadavku pravého pokánia.
My sa tiež nachádzame v podobnej situácii, lebo Cirkev nám pripomína blížiace sa Vianoce, čiže príchod Ježiša Krista na tento svet. Príchod síce už nie historický, ale napriek tomu reálny cestou svätého prijímania. Čo máme my robiť? Postaviť sa k múru alebo do pozoru? Alebo podľa našich zvyklostí vykúpiť posledné hlúposti z obchodov, potom si sadnúť k stromčeku, poprípade si prehrať staré vianočné evergreeny a namýšľať si, že sme dôstojne prijali Pána Boha?
Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo! – znie tak isto, ako pred dvetisíc rokmi. Meníte k dobrému svoje konanie, správanie a zmýšľanie? Korigujete a napravujete všetky úchylky, ktoré nás odlučovali od Boha? Neklamme seba samých a nezhadzujme slovo „pokánie“, lebo to nie je iba jednorazová akcia, to nie je jednoduché vyznanie hriechov. Toto všetko pokánie zahrňuje, ale pokáním to ešte nie je.
Pokánie, ako ho žiada Boh v Starom aj Novom zákone, je pretvorenie človeka k lepšiemu. Je to ľútosť nad minulými chybnými krokmi, úprimná prosba o odpustenie, prísna sebakritika v zrkadle Božieho zákona… To všetko ale musí vyústiť k zmene života, ku skvalitneniu života podľa Božej vôle, lebo iba tento spôsob otvára naše srdcia pre neho. V nás musí byť čosi zo Zacheja, ktorý ide vrátiť mnohonásobne všetkým tým, ktorých poškodil, ide napraviť, ide korigovať…
Je možné napraviť svoje kroky, keď sme poblúdili v cudzom meste. Je možné napraviť trasu auta, ktoré sa dostalo na mylnú cestu. Je možné napraviť let družice, ktorá je vzdialená tisíce kilometrov od zeme, aby sa vrátila na pôvodnú dráhu. A my, sme až tak prepadli sebaklamu, že nevidíme chyby, ktoré sa kopia v našom vnútri? Žeby nebolo možné zmeniť niečo v nás?
Spisovateľ Honoré de Balzac v diele Vidiecky lekár píše o lekárovi, ktorého celé okolie malo vo veľkej obľube. Bol mimoriadne obetavý a láskavý ku všetkým ľuďom. A keď autor hľadá korene tohto počínania, musí sa vrátiť do lekárovej mladosti: Ako mladý študent sa dopustil určitých pomýlení, neskôr akoby chcel napraviť to, v čom zlyhal.
Kajajte sa! – znie už vyše dvoch tisíc rokov tebe, mne, jemu, jej, nám všetkým… V prvej chvíli je to azda až veľmi bolestivý proces, ale krásny! Vedie k novosti života, k jeho omladeniu, k jeho očisteniu. Skladateľ Beethoven v opere Fidelio dáva spievať veľkému zboru väzňov, ktorí sa dostávajú z temnôt do slnečného svetla. Je to azda vrchol tohto diela. Skúsme aj my cestou pravého pokánia vyjsť z temnôt hriechu a privítať svetlo Boha, ktoré sa k nám opäť približuje.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín