Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. pôstna nedeľa – rok A

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy, ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Jn 4, 5- 42

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Na svete žije asi jedna miliarda kresťanov, ktorí uznávajú Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Predstavte si, aký by bol svet, keby všetci títo ľudia žili podľa evanjelia, zachovávali by Božie prikázania a milovali svojich blížnych, ako seba samých. Iste iný, ako je dnes. Nietsche povedal: Na svete žil iba jeden kresťan – Kristus! Chráň Boh, aby k takému názoru prišiel niekto, kto pozoruje aj nás…
V evanjeliách sa stretávame s dvomi kategóriami veriacich. Jedni masovo a tradične idú za Ježišom, pričom sú však schopní spokojne od neho odísť, druhým stačilo iba náhodné stretnutie s ním, aby sa ním dali celkom strhnúť a uchvátiť. Ich výroky hovoria za všetko: Pane, pomôž mojej nevere… Pane, nie som hodný… Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny… Pane, ku komu pôjdeme, ty máš slová večného života… Pán môj a Boh môj… Naozaj to bol Boží syn…
V dnešnom evanjeliu sa s takýmto uchvátením stretávame hneď dvakrát. Ježiš sa dal do reči so ženou, typickou svetáčkou, ktorá už žila so šiestimi mužmi. Pri studni sa začali rozprávať o téme nanajvýš dôležitej v Palestíne – o vode. Ježiš žene ponúka živú vodu, ktorá jej zaručí večný život. Ona si spočiatku myslela, že sa z nej posmieva, lebo pre ňu bola drahá každá kvapka vody. Denno-denne ju zďaleka chodievala do studne naberať, pričom musela na vedro priviazať povraz a potom ho ťažké, už naplnené, vytiahnuť. Preto mu žartovne odpovedala: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Na jej ironickú poznámku Ježiš čakal, lebo mu dala príležitosť, poznať ho ako proroka, ktorý jej rovno do očí povedal pravdu o jej nemravnom živote.
Potom prišlo k záverečnej scéne, keď žena nechala džbán vody pri studni a rýchlo bežala do mesta, kde sa verejne priznáva ku všetkému, čo v živote porobila. Aký vnútorný otras musela zažívať, keď sa verejne priznáva ku svojej hanbe! Z toho obyvatelia vytušili, že sa muselo stať niečo mimoriadne, a preto aj oni bežali ku studni a tam, fascinovaní Ježišovým zjavom, ho prosili, aby u nich zostal. Napokon nasledovalo ich krásne vyznanie o Kristovi: Už veríme nielen pre ženino slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.
Spasiteľ sveta – výraz, ktorý poznáme od detských rokov a vieme, že Spasiteľ sveta o nás všetko vie, pozná aj najskrytejšie záhyby nášho srdca, naše viny, hriechy, pády… A napriek tomu si nás tak veľmi cení, že za nás podstúpil smrť na kríži a neustále je ochotný odpustiť každému jeho viny a hriechy. On je Spasiteľ aj dnešného sveta, ktorý sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi a vytriezveli zo všetkých hriešnych sebaklamov.
Musíme však s bolesťou konštatovať, že za Krista sa schovávajú aj samozvaní spasitelia a záchranci, ktorí ako dajakí konkurenti Krista, posmešne sa pýtajú, kde je spása sveta, keď v nedávnej minulosti boli nevinne zabité milióny ľudí, tiekli potoky sĺz a krvi. Sú presvedčení, že Ježiš sa neutrálne stavia k zlu, a preto nemôže byť Spasiteľom sveta.
Využime preto dnešnú nedeľu, aby sme sa zamysleli nad tým, aký je môj vzťah ku Kristovi – Spasiteľovi sveta. Slúžim iba jemu? Alebo vyhľadávam aj samozvaných spasiteľov, podľa toho, ako mi to vyhovuje?
Otec Tardif vo svojej knihe Ježiš je Mesiáš, podáva množstvo svedectiev o zázračnom pôsobení Ježiša v dnešných časoch. V jednom z nich píše: Veľmi na mňa zapôsobilo uzdravenie 45-ročnej mohamedánky. Bola ochrnutá na pravý bok. Jej priateľka ju pozvala na svätú omšu za chorých, hovoriac: Dnes sa uzdravia mnohí chorí, poď s nami. Táto mohamedánka prišla a Pán ju počas modlitby za chorých uzdravil. Po záverečnej modlitbe podala pred tisícami prítomných toto svedectvo: Otvorte svoje srdcia Ježišovi! Ježiš žije! Ja som toho svedkom! Mala som ochrnutý pravý bok. Pochodila som mnohé nemocnice a nevyliečili ma, ale priateľka ma priviedla na svätú omšu za uzdravenie. Som síce mohamedánka, ale prišla som a Ježiš ma uzdravil. Volám sa Zanabo. Ale oddnes sa budem volať Katarína, lebo chcem byť kresťankou.
Taký je Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta! A ako hovorí apoštol Peter: Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Samaritánska žena, keď spoznala, koho má pred sebou, vyznala vieru v neho. Podľa jej príkladu vyznajme ju aj my a vedzme, že Ježiš je aj náš Spasiteľ. Aj nám ponúka prameň živej vody – svoju milosť a pomoc a dáva nám všetko, čo potrebujeme na ceste do večného kráľovstva. Pridŕžajme sa ho a v budúcom týždni to dajme jasne najavo svojím životom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco