Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

5. pôstna nedeľa – rok A

Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“
Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a La¬zára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“ Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“ Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

Jn 11, 3–7. 17. 20–27. 33b–45

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Nik z nás nemá rád pohreby, lebo je to lúčenie s ľuďmi, ktorých sme mali radi a teraz nad ich odchodom smútime a plačeme. A hoci títo ľudia zanechali po sebe určité dielo, mnoho spomienok a krásnych dojmov, chýba nám ich fyzická prítomnosť.
Ježiš mal priateľa Lazára, o ktorom Písmo hovorí, že ho miloval. Jeho slzy sú toho dôkazom. Preto sa rozhodol skôr, ako mu vrátil život vyhlásiť o sebe: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.
Týmto zázrakom Ježiš chce povedať, že on nielen kriesi, ale aj dáva život, lebo len on je Vzkriesenie a Život. Nám tým odkazuje, že existujú dve smrti – telesná a duševná. Tá druhá je horšia, lebo je to hriech, ktorý nás od neho vzďaľuje.
Čo je hriech? Katolícka morálka ho hodnotí, ako vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu v myšlienke, slove a v skutku. V kresťanskom učení rozlišujeme hriech dedičný, ktorý sa prenáša od Adama na celé ľudské pokolenie (okrem Panny Márie) a osobné hriechy, ktoré jednotliví ľudia spá¬chajú materiálne, čiže nevedome a neúmyselne a formálne, čiže vedome a dobrovoľne. Podľa závažnosti ich delíme na ťažké (smrteľné) a ľahké (všedné). Ťažký hriech nastáva, keď prestúpime Boží príkaz vedome, dobrovoľne a v ťažkej veci. Nazýva sa aj smrteľným, lebo akoby „usmrtil“ dušu, ktorá po jeho spáchaní sa odvráti od Boha. Ľahký hriech spáchame vtedy, keď pre¬stúpime Boží príkaz vedome, dobrovoľne a v menšej veci. Tento hriech síce raní Boha, zarmúti ho, ale „neusmrtí“ našu dušu, ktorá nezostane od Boha odvrátená.
K osobným hriechom ďalej počítame: Deväť cudzích hriechov:
1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať zhrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných. Sedem hlavných hriechov:
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde.
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť Do neba volajúce hriechy:
1. Úmyselná vražda.
2. Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt.
3. Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu. Šesť hriechov proti Duchu Svätému:
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si.
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde.
4. Závidieť blížnemu milosť Božiu.
5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti.
Podľa Ježiša iba tieto sú neodpustiteľné, a to preto, lebo pri nich chýba predpoklad odpustenia – ľútosť a vôľa k polepšeniu. Sedem moderných smrteľných hriechov 21. storočia podľa Vatikánu:
1. Obchod s drogami, ich distribúcia a užívanie.
2. Znečisťovanie životného prostredia.
3. Genetická modifikácia.
4. Vedecké experimentovanie na ľuďoch v rozpore s etikou.
5. Nenásytnosť po peniazoch a život v nadmernom bohatstve.
6. Správanie vedúce k sociálnej nespravodlivosti.
7. Zapríčiňovanie chudoby.
V katolíckej Cirkvi sa hriechy odpúšťajú takto: dedičný – krstom (preto je krst prvou a najdôležitejšou sviatosťou, bez ktorej by sme iné sviatosti nemohli prijať) a osobné – spoveďou alebo dokonalou ľútosťou.
Po vypočutí týchto slov, musíme všetci so smútkom konštatovať, že sme postihnutí hriechom. Lenže nemajme strach, lebo Ježiš hovorí aj nám: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Ak sa teda úprimne vyznáme z hriechov a oľutujeme ich, Ježiš nás vzkriesi z duševnej smrti. Bola by veľká tragédia, keby sme vedome a dobrovoľne zotrvávali v tomto druhu smrti. A ak niekoho takého poznáme, ešte intenzívnejšie sa za neho modlime a buďme príkladom, aby videl, že nám sa spoveď oplatí, sme po nej iní a dokážeme inak reagovať, lebo máme čisté svedomie.
Aký je môj vzťah k hriechu? Nie som duševne „mŕtvy“? Nezotrvávam vedome a dobrovoľne v ťažkom hriechu? Ako často pristupujem k sviatosti zmierenia? S akým úžitkom ju prijímam?
V kronike francúzskeho mesta Toulouse je zaznamenaný príbeh dobrého a pracovitého mladíka, ktorý mal však jednu veľkú chybu – bol alkoholikom. Všetko, čo zarobil, prepil. Jedno letné neskoré ráno sa vracal veľmi opitý z prehýrenej noci a nepáčilo sa mu, že slnko už páli. Veľmi ho to nahnevalo, preto zdvihol proti nebu päsť a kričal: Bože, tebe sa nepáči môj život? Zabi ma! Prečo ma nezabiješ? Existuješ vôbec? Ako sa tak rúhal, zrazu vietor k nemu privial akýsi plagát, na ktorom začal čítať: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Na jeho druhej strane bol obraz umučeného Krista. V blízkej dedine boli misie, pri ktorých misionári dávali veriacim tieto plagáty. Ktosi ho cestou stratil, a tak ho vietor privial až k opitému mladíkovi. Bolo mu to spočiatku smiešne, ale postupom času ho smiech prešiel, zvážnel, až napokon s bolesťou vyznal: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A kronikár končí tým, že mladík začal konať pokánie.
Aj my častokrát hrešíme, rúhame sa, žijeme tak, akoby nás Pán Boh ani nevidel, pričom naša duša „zomiera“. Nevzdávajme sa, lebo Ježiš je vzkrie¬senie a život. On nám pomôže, on nás uzdraví, on nás vzkriesi z mŕtvych.
Naučme sa vkladať do našich každodenných modlitieb aj prosbu: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Liturgický kalendár

Piatok - 17.9.
Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Svätej Hildegardy z Bingenu, mníšky, učiteľky Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.9.
25. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 20.9.
Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)
Utorok - 21.9.
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
(sviatok)
Štvrtok - 23.9.
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
(spomienka)
Viac ...


Nepozeraj na svojich nepriateľov akí sú, ale pozri sa, akými by sa mohli stať, vďaka tvojím modlitbám. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116


Nepozeraj na svojich nepriateľov akí sú, ale pozri sa, akými by sa mohli stať, vďaka tvojím modlitbám. sv. Augustín