Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

19. nedeľa „cez rok“ – rok A

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám navrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Mt 14, 22- 33

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V tomto roku sa konajú v našej krajine troje voľby a všetci to dobre poznáme, že hoci sa ešte ani nezačala volebná kampaň, konajú sa politické mítingy, počúvame silné reči, sľuby, slová… Nie, nemám v úmysle hovoriť o politike, ale chcem hovoriť a hlásať čisté Božie slovo, ktoré nám dnes zjavuje, že aj Boh občas chce prehovoriť k ľuďom, a preto sa im potrebuje nejakým spôsobom zviditeľniť. Keby prehovoril vo svojom majestáte, vo svojej obrovskej sile, ľudia by sa triasli hrôzou a bez reptania by prijímali všetko, čo by im povedal. Tak by však stratili slobodnú vôľu, preto sa Boh prihovára ľuďom ticho, nenápadne a jemne. Tichým hlasom povedal Abrahámovi, aby vyšiel zo svojej zeme a putoval do zeme zasľúbenej. Mojžišovi z horiaceho kra ticho oznámil, aby vyšiel z Egypta a vyviedol vyvolený ľud do zasľúbenej zeme. Ako sme mohli počuť aj v dnešnom prvom čítaní, prihovoril sa aj Eliášovi, nie vo víchrici, ani v zemetrasení, ani v ničiacom ohni, ale v jemnom vánku.
Ani Ježiš neprišiel na svet za sprievodu hlasnej propagandy, nevyrastal v kráľovskom paláci, nebol obskakovaný služobníctvom, ale vyrastal v tesárskej dielni. Keď dospel, nevyhľadal učeného rabína Gamaliela, ani člena židovskej veľrady Nikodéma, ani nešiel za Kajfášom, aby mu ponúkol spoluprácu. Vybral sa však na breh Genezaretského jazera, kde si vyvolil apoštolov a spolu s nimi putoval Galileou a Judskom. Rozprával im o Božom kráľovstve a pritom im nič nesľuboval, skôr požadoval. Keď ho matka prosila, aby pomohol mladomanželom v Káne, neupozorňoval ľudí, že teraz príde čosi mimoriadne, ale urobil zázrak celkom ticho a nenápadne, takže svadobčania ani nepostrehli, ako prišli k dobrému vínu. Slepého človeka uzdravil celkom nehygienicky, takže napľul do prachu, urobil blato a ním mu potrel oči. Rozmnožil chlieb a ryby, čím nasýtil tisícové zástupy a pritom nečakal poďakovanie a chválu. Dokonca aj keď sa Peter topil, nevyčítal mu slabú vieru, ale chytil ho za ruku a pomohol mu.
Takýto Ježiš zostáva vo svete už dvetisíc rokov. Nie je obklopený dvoranmi, leskom slávy a bohatstva, ale je obklopený skôr samotou, bezbrannosťou a chudobou svätostánku. Zostáva vo svete inkognito, takže svätý Augustín sa doslova strachuje, aby sa na tomto svete nestratil. Veď to všetci poznáme, že niekoho čakáme a on sa vyberie úplne iným smerom, takže si musíme telefonovať, aby sme sa našli. Nešťastím však je, ak minutie s Kristom je trvalé. Tým sa naplnia slová apoštola Jána: Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Aby sme Ježiša lepšie poznali a prijali, je treba sa občas odtrhnúť od starostí sveta, od ťažkostí každodenného života a prežiť sním aspoň krátku chvíľu. Tak prežívali svoje dni apoštoli po nanebovstúpení Pána, keď s Máriou zotrvávali na modlitbách a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Pre nás sú niečím podobným duchovné cvičenia. Je to chytenie za ruku samotným Kristom a vytiahnutie našej častokrát topiacej sa duše z vôd hriechu a smrti.
Svätý Hieronym povzbudzuje listom jednu veriacu ženu k duchovným cvičeniam takto: Vyhľadaj si osamelé miesto, kde by si nebola rušená rodinnými starosťami a uchýľ sa tam, ako do prístavu. Tu čítaj nábožné knihy, mnoho sa modli a premýšľaj nad budúcimi vecami, aby si si vynahradila, načo inokedy nemáš čas. Nepíšem ti to preto, aby som ťa odvrátil od tvojich drahých, ale chcem, aby si sa v samote premýšľaním naučila, ako sa máš ku svojim drahým správať.
Dnes je moderné tvrdiť, že nemáme čas, všetko máme rozpočítané na sekundy a akosi nám nezostáva čas ani na Boha. Ak však nemáme čas na Boha, nemáme ho ani na svoju dušu. Všetci cítime, že to nie je správne. Pritom Ježiš nás chce chytiť za ruku ako Petra a chce nás zachrániť. Dajme mu k tomu príležitosť a nasmerujme svoj život tým správnym smerom – na Krista. Vyhľadajme denne samotu, aby sme aspoň na chvíľu mohli byť sním, hovoriť k nemu a počúvať ho. A ak to bude čo len trocha možné, zúčastnime sa radi na duchovných cvičeniach a načerpajme veľa darov a milostí, ktoré nám tam Pán ponúkne.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín