Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Zjavenie Pána – rok A

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.’“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Sú mnohí ľudia, ktorí nás zaujímajú a chceme o nich vedieť čo najviac. A tak hľadáme informácie na internete, v komunikačných prostriedkoch alebo u našich známych, s predpokladom, že oni ich poznajú. Postavy Troch kráľov nechýbajú ani v jednom väčšom betleheme. O nich samých toho veľa nevieme a evanjeliá iba opisujú ich príchod do Betlehema, tajomnú hviezdu, ktorá ich tam priviedla a dary, ktoré položili k nohám novonarodeného Kráľa.
Túto skutočnosť potvrdzuje aj dnešné evanjelium: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu… Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť… Hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali… Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tieto dary, ktorými obdarovali Ježiša, pokladali za najcennejšie a dalo by sa povedať, že v ľudských očiach takými zostali až dodnes.
Zlato je drahocenný kov, na jeho fondoch spočíva hodnota peňazí, teda materiálne hodnoty, ktoré v určitej miere nevyhnutne potrebujeme aj my. Treba však povedať, že na druhej strane sa človek peňazí nikdy nenasýti a stále ich nemá dosť. Preto sa kvôli nim rozbíjajú rodiny, zanechávajú sa priatelia, zabíjajú sa ľudia… Peniazmi človek prenikne všade, ale zároveň hrozia človekovi, že sa nasiakne krutou závisťou. Málokto sa dnes modlí so starozákonným učencom: Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie. Na druhej strane však zlato, a tu myslím na všetky hmotné hodnoty, k životu potrebujeme.
Kadidlo – tymian, je znakom veľkosti. Nechával sa ním okiadzať staroveký panovník, aby pôsobil dojmom božstva. Dnes tymian predstavuje naše vlastné postavenie, šance, túžby, záujmy a ciele. Zdravé túžby dostať sa trocha vyššie v živote, je cieľom každého človeka. Každý má právo na úctu, na ľudskú dôstojnosť, na krok dopredu. To je zrnko tymianu, ktoré pripomína, že v každom človekovi je čosi božské. Zároveň však tu číha aj nebezpečenstvo, že to všetko preexponujeme, že si z postupov, povýšení a kariéry urobíme boha, pre ktorého dokážeme priniesť aj najpodlejšiu obetu, vykonať zradu, ba niekedy odhodiť aj posledný zvyšok charakteru. Tymian síce v malej dávke pekne vonia, ale vo veľkej omamuje a dusí. Nenechajme sa omámiť tymianom moci, dôležitosti a sily.
Myrha bola masť – drahá, zriedkavá a liečivá. Zdravé telo chránila, choré liečila, mŕtve ochraňovala pred rozpadom. Nám pripomína skutočnosť, ktorú si asi najviac ceníme – zdravie a život. Čo všetko dokážeme pre ne urobiť? Od užitia malej tabletky až po najkomplikovanejšiu operáciu, od bylinkového čaju, cez denné prechádzky na čerstvom vzduchu a šport. Jestvuje pud sebazáchovy, ktorý je vlastne príkazom samého Boha, aby sme sa starali o svoje zdravie a život. Vieme však aj to, že pritom všetkom nám na konci života v chladnúcej ruke zostane iba krížik z ruženca a vedľa rakvy zažatá svieca.
Dnes si chceme pokľaknúť nie pred znázorneného Ježiška v maštaľke, ale pred skutočného Ježiša na oltári. Pred neho chceme položiť tri veľké hodnoty, ktoré znázorňujú zlato, kadidlo a myrhu. Chceme pred neho položiť naše materiálne zabezpečenie, naše životné postupy, naše zdravie, život aj smrť. Nie v tom zmysle, že sa ich zriekame v prospech jeho, veď aj tak jemu patria a sú jeho darom, ale v tom zmysle, že mu ich dobrovoľne dávame k dispozícii. Chceme ho prosiť, aby nám vždy dal toľko a vtedy, koľko a kedy to uzná za najvhodnejšie pre nás. On najlepšie pozná, čo je pre nás prospešné, najvýhodnejšie a najlepšie, a aj vie, koľko vládzu uniesť naše plecia.
Prvý nemecký jezuita Peter Canisius (1521–1597), spoluzakladateľ jezuitskej rezidencie v českých krajoch, píše: Často ani neviem, aká sila ma ženie vpred, aký vietor fúka do plachiet môjho korábu, kde vlastne sedím, ako sa mi darí udržiavať správny kurz. Jednoducho len dôverujem Bohu, svojmu Pánovi, ktorý mi zosiela len to najlepšie. Nebol som stvorený pre časnosť, ale pre večnosť a spásu.
Troch mudrcov priviedla za Ježišom hviezda viery a dôvery. Vedeli, že hoci mu dávajú veľa, nebude to pre nich stratené. S podobnou dôverou predstúpme aj my pred oltár a oddajme Pánovi naše materiálne zabezpečenie, naše životné postupy, naše zdravie, život aj smrť, a potom sa pokojne môžeme vrátiť domov, lebo svoje cennosti sme zanechali na tom najlepšom mieste a v tých najlepších rukách.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco