Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Veľkonočná nedeľa – rok B

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Jn 20, 1- 9

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Starý kňaz si zaspomínal na kaplánske roky. Vybavil, aby dievčatko z detského domova bolo dané na výchovu k starým rodičom. Keď prišiel po ňu, aby ju zaviezol do jej nového domova, dievčatko vybehlo z dverí, chytilo ho za ruku a zvolalo: Ty si môj ocko! A pokračoval v spomínaní: Keby za ňou hocikto prišiel a čakal ju, aj jeho by chytila za ruku a povedala: Ty si môj ocko. Však si môj ocko? Som rada! Tomuto dievčatku nezáležalo na tom, kto ju zrodil, ale túžila, tak veľmi túžila, aby mala niekoho, kto by ju miloval, kto by ju vedel pohladiť a mal na ňu čas.
Teológovia vysvetľujú milosť tak, že je to nedočkavosť Boha po človeku. Boh tých, ktorí v neho veria, chce prijať do svojej rodiny. Nevie sa dočkať tej chvíle, keď ľudstvo bude v Ňom a On v ľudstve. Je nedočkavý, nechce čakať, kým ja prídem do jeho rodiny, ale on chce prísť do mňa, posväcujúcou milosťou skôr, akoby som to ja stihol. Boh po mne túži, lebo ma miluje!
Dnes oslavujeme vzkrieseného Krista. Bičovali ho, korunovali tŕním, dali mu na plecia kríž. Keďže pod ním padal, prinútili Šimona z Cyrény, aby mu s ním pomohol. Tridsaťtriročného ho ukrižovali a hoci telo sa smrti bránilo, bolesť napokon prenikla do každej bunky, až tento mladý život úplne zničila. Ale naše šťastie, že nezničila lásku. Zloba ľudstva nezničila lásku v Bohu, a keď Ježiš vstal z mŕtvych, vstal ako ten, ktorý miluje ľudstvo.
Tú istú výhodu, ktorú mali apoštoli nad prázdnym hrobom, máme aj my. Je to výhoda viery. Vierou totiž môžeme prijať živého Krista do svojho života, môžeme byť v Bohu, ktorý nás miluje. Viera, to nie je umenšenie človeka. Bola by taká vtedy, keby ten, ktorému veríme, bol biedny vo svojom prejave a obmedzoval by naše možnosti. Naše verím patrí Zmŕtvychvstalému. Jeho prejav na kríži a tri dni po jeho smrti, je takým zlomom v dejinách, ktorému sa nič nevyrovná, iba ak začiatok stvorenia.
Aké sú naše možnosti v Zmŕtvychvstalom? Ježiš nám jasne hovorí: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. To je možnosť pre človeka, nikým a ničím nesprostredkovaná, Ježišov dar mne aj tebe. Preto by sme mali podporovať svoju vieru modlitbou, dobrým životom, sviatosťami i medziľudskými vzťahmi. Lebo veriť znamená ísť v ústrety Božej nedočkavosti, veriť znamená, povedať Bohu asi toto: Bože, som po tebe nedočkavý a chcem už tu na zemi, aby si bol môj. Som ako dieťa z detského domova, nedočkavé po tvojej láske…
Rumunský kňaz Richard Wurmbrand strávil 14 rokov vo väzení pre ohlasovanie evanjelia. Hoci sa väznitelia snažili zlomiť jeho presvedčenie krutým mučením, nepodarilo sa im to. Richard Wurmbrand svedčí: Na samotke, v chlade, o hlade, oblečený v handrách, každú noc som tancoval od radosti. Spolu s ním bol väznený aj muž, ktorého pred uväznením priviedol k viere. Raz sa ho spýtal: Uväznili ťa kvôli tvojej viere. Nevyčítaš mi v srdci, že som ťa priviedol ku Kristovi? Odpovedal: Nemám slov na vyjadrenie vďačnosti, že si ma priviedol ku Kristovi. Nikdy už nechcem kráčať inou cestou. Títo dvaja muži, hoci boli prenasledovaní a na okraji smrti, prežívali nadprirodzenú radosť zo svojej viery.
Vo viere sa zjednocujeme s tým, kto niečo tvrdí. Ak sa zjednocujeme s peniazmi, stávame sa lakomcami, ak so sexom, pôžitkármi, ak s kariérou, karieristami… V čo teda verím? Za čo by som dokázal položiť život? Čo je pre mňa najväčšou hodnotou? Prečo som prišiel do kostola? Odpovedzme si hneď teraz: V čo verím v tejto chvíli?
Vierou ideme v ústrety nedočkavosti Boha, lebo Boh to tak chcel, že hoci zabili jeho Syna, zničili na kríži jeho ústretovú lásku k ľudstvu, vstal z mŕtvych a žije ako milujúci. A od tejto chvíle nikto nemá moc zavraždiť Boha, iba ak vo svojom vlastnom vnútri. Sám som si toho pánom, či Ježiš bude v mojom živote zmŕtvychvstalý, živý, alebo či bude mŕtvolou. Živý v mojom živote sa stane zdrojom života pre moju večnosť, vierou vyjdem v ústrety Božej nedočkavosti a budem sa zjednocovať s ním. Veľký je veriaci človek!
Prajme si cez tieto veľkonočné sviatky, aby v našich životoch bol Ježiš Kristus živý, aby sme mali veľkonočnú vieru, cez ktorú Ježiš daruje aj nám zmŕtvychvstanie. Veľkonočný veriaci človek, žijúci v Bohu a Boh v ňom cez vieru, je šťastný a žije s pohľadom upretým na večnosť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco