Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. veľkonočná nedeľa – rok B

Učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35- 48

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Slávime tretiu veľkonočnú nedeľu a stále sa číta evanjelium o zmŕtvychvstaní Krista, spievajú sa veľkonočné piesne. Bude tak ešte štyri nedele, aby sme si dobre uvedomili odkaz vzkrieseného Pána pre nás. Sám Ježiš si dáva záležať na tom, aby si túto skutočnosť dostatočne uvedomili aj apoštoli a nemysleli si, že pred nimi stojí duch. Preto im ukazuje rany a stoluje s nimi. Stolovaním im však nechcel iba dokázať, že žije, ale chcel im odovzdať aj odkaz pre ich ďalší život.
Čo je stolovanie? Je to prejav lásky. Lenže láska je tak veľmi ošúchaným slovom, že nám už veľa nepovie. Preto lepšia definícia by bola, čo stolovanie znamenalo pre Ježiša – porozumenie pre iných, pozornosť iným, služba iným…
Tento význam stolovania naznačil Ježiš večer pred svojím umučením, keď spolu s apoštolmi jedli veľkonočného baránka. On z Poslednej večere urobil symbol lásky, keď sa opásal zásterou a umyl im nohy. Napokon vyhlásil: Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Toto Ježišovo poučenie je hlavné v jeho posolstve a hovorí, že stolovanie je symbolom bratskej lásky, porozumenia a služby. Bratská láska je veľkonočným odkazom zmŕtvychvstalého Pána.
Žiaľ, ale ako veľmi málo je vo svete rozšírený tento Ježišov odkaz. Vyše dvoch miliárd ľudí sa hlási ku kresťan¬stvu a nosí Kristovo meno. Keby sme všetci plnili jeho veľkonočný odkaz, svet by vyzeral ináč, lenže my zatiaľ iba nosíme jeho meno ale k plneniu jeho odkazu sme sa akosi nedopracovali.
Profesorka sociológie Jane Dursayová zbierala päť rokov materiál ku knihe, ktorá mala mať pôvodne názov Láska k blížnemu. Kniha mala byť súhrnom poznatkov o medziľudských vzťahoch, o láske a vzájomnej pomoci. Ale keď materiál zozbierala a roztriedila ho, rozhodla sa, že kniha bude mať iný názov – Život medzi vlkmi. To iba potvrdzuje skutočnosť, že Ježišov veľkonočný odkaz o bratskej láske sa vo svete veľmi málo praktizuje.
Ježišov veľkonočný odkaz je však nevyhnutný pre naše pozemské aj nebeské šťastie a nemožno sa mu vyhnúť, ani ho obísť. Ak nebudeme na tejto zemi bratmi a setrami, aj pri najdokonalejšej civilizácii vyhynieme. Túto myšlienku potvrdzujú aj niektoré vedecko-fantastické teórie, ktoré tvrdia, že mesiac je vlastne umelá družica, ktorú postavila vysoko kultúrna civilizácia, ktorá veľmi dávno žila tu na zemi. Preto, že tieto bytosti tu nežili v bratskej láske, napokon vyhynuli. My sa nad touto teóriou usmejeme, ale skrýva múdru myšlienku.
Veď čo je večný život ako pokoj a bratská láska? Svätý Augustín povedal svojej matke pri pohľade na nekonečné more, držiac jej ruky vo svojich: Aj v nebi to tak bude. Budeme blažene vidieť nekonečného Boha a ruky budeme mať v rukách tých, ktorých milujeme!
Ak nebo je pokoj a bratská láska, potom niet tam inej cesty, ako pokoj a bratská láska na zemi. Preto nám vzkrie¬sený Pán odkazuje pokoj a stolovanie. Keďže splnenie tohto odkazu je náročné, chce nás posilniť pamiatkou a sprítomnením jeho kríža a vzkriesenia – Eucharistiou. Ona je opakovaním jeho stolovania medzi nami, v nej nás napĺňa duchom bratskej lásky a mnohých aj svojím Telom.
Keď si dnes na výzvu kňaza: Dajte si znak pokoja! – podáme ruky a povieme: Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami! – zaumieňme si, že s Ježišovou pomocou chceme vytrvať v pokoji a bratskej láske cez celý nastávajúci týždeň.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco