Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. veľkonočná nedeľa – rok B

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Jn 10, 11-18

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Štvrtá veľkonočná nedeľa v katolíckej Cirkvi je už mnoho rokov venovaná otázke kňazských povolaní a vôbec otázke kňazstva. Na tento úmysel sa konajú mnohé modlitby, niekde sa usporadúvajú osobitné akadémie alebo sa konajú zbierky pre potreby seminárov, v ktorých sa budúci kňazi pripravujú na svoje povolanie. Preto aj my sa dnes chceme venovať danej problematike a k uľahčeniu celého rozjímania nám ako východisko môže poslúžiť mimoriadne pôsobivé a výstižné evanjelium, v ktorom Ježiš stavia do protikladu dvoch ľudí, ktorí sa majú venovať Božiemu stádu: dobrého pastiera a najatého strážcu.
Ježiš nezostáva iba pri tom, že ich opisuje, ale viac sa sústreďuje na ich činnosť a postoje. Poslucháčovi prichádza do cesty pokušenie, aby podľa obrazu najatého strážcu začal merať všetkých kňazov, ktorých pozná alebo s ktorými v živote prišiel do kontaktu. Otvorenými dlaňami a širokým náručím by chcel rozhadzovať okolo seba Božie parametre, pričom mu na myseľ i pretras prichádzajú najrozmanitejšie udalosti, skúsenosti alebo počuté „zaručené“ informácie. Kritizuje, že ten kňaz tam urobil to, tam zasa ono, ten v kostole povedal tak a iný inak, o jednom sa hovorí to a o druhom zasa iné… Skutočnosti sa neraz premiešavajú s otvorenou zlomyseľnosťou alebo snami, že aj tak by to mohlo byť, alebo, že tak to musí byť.
Menej, ak vôbec aspoň niekedy, začne sa rozprávať o modlitbe za kňazov a tiež o tom, že na celom osude kňaza nesie popri ňom zodpovednosť aj dav veriacich, či už medzi nimi žije alebo nie. V Novom zákone sa nám zachovala správa o zatknutí apoštola Petra kráľom Herodesom. Pred udalosťou o jeho prepustení, lepšie povedané vyslobodení z väzenia, je skrytá krátka, ale čo do obsahu hlboká veta: Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. Týmito slovami sa opisuje účinnosť modlitby veriacich za svojho duchovného, ktorá mala svoj veľký úžitok.
Tu sa natíska otázka, ktorú by sme si mali všetci položiť: Kedy som sa naposledy modlil za svojich kňazov, bohoslovcov, cirkevných predstavených, aby obstáli v skúškach a problémoch, ktoré na nich denne doliehajú? Začínajúc azda zdravím a končiac tým, že niekedy sa okolo nich tak spletú problémy a udalosti, že sami nevedia ako ďalej. Kňaz má príkaz, ktorý iste aj dodržiava, že sa denne modlí za svojich veriacich aj za celý svet. Robí však toto aj veriaci ľud, aj keď k tomu nemá nejaké osobitné prikázanie alebo zákon? Možno niektorým znejú až smiešne neustále výzvy pápeža Františka, aby sa ľudia za neho modlili, ale on veľmi dobre vie, čo hovorí, prečo to hovorí a o čo prosí.
Každý človek, či už má, alebo nemá vieru, chcel by v kňazovi vidieť ideál človeka, ktorý sa dokonale ovláda, perfektne vystupuje, je vždy každému k dispozícii, vie sa o všetkom porozprávať, má na každého dosť času… Ale nezišlo vám niekedy na um, že odkiaľ má kňaz to všetko nadobudnúť? Niekto povie seminár, iný fakulta, zasa iný sebavýchova… To všetko je pravda, to všetko viac alebo menej poznačí a ovplyvní kňaza. Lenže kňazskou vysviackou nezostane o nič menej človekom so všetkými chybami, slabosťami a sklonmi. Keby niekedy ľudia videli do života a okolností toho-ktorého kňaza, skôr by zložili ruky k modlitbe, ako hľadali kameň, ktorý do neho hodia.
Tieto slová nemajú za cieľ ospravedlňovať chyby kňazov, bohoslovcov, či iných zasvätených osôb. Raz, tak ako všetci ostatní, aj oni sa budú Bohu zodpovedať za každý svoj krok, slovo, skutok či myšlienku. Lenže ten istý Boh vezme na zodpovednosť aj veľkú rodinu veriacich, ako oni napomáhali modlitbou svojich kňazov, a ako sa usilovali im pomôcť riešiť ich problémy.
Spisovateľ Yvetta Estienne, autor knihy Muž obety, vkladá do úst hlavného hrdinu, mladého kňaza Michala, toto vyznanie: Odkedy som farárom, mám ako nikdy predtým vedomie strašnej zodpovednosti, ktorou som vydaný do rúk Božej moci.
Som presvedčený, že prevažná väčšina kňazov má v sebe mnoho dobrej vôle. Pomôžte nám, prosím, svojou modlitbou, aby naša dobrá vôľa bola pevnejšia a stálejšia.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín